Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 38/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

PDFZarządzenie Nr 38/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (1,18MB)
 

Zarządzenie Nr 38/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 6 listopada 2018 r.

 

w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

            Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668) ,§ 10 Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 września 2018r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz.Urz.MKiDzN z 2018 r. poz. 62) oraz § 13 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

 

§1

W celu zapewnienia ciągłości przekazywania  decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwanego dalej „MKiDN” oraz innych organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w „Planie operacyjnym funkcjonowania Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz w „Planie reagowania kryzysowego” tworzy się, w ramach systemu stałych dyżurów MKiDN w stanie stałej gotowości obronnej państwa, Stały Dyżur Akademii  Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§2

 1. Uruchomienie Stałego Dyżuru w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu następuje:

1) obligatoryjnie – w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa, o których  mowa w §4 ust.1 i §5 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie gotowości obronnej państwa, w celu realizacji zadań określonych w § 8 ust. 3 tego rozporządzenia;

2) na polecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w stanie stałej gotowości obronnej państwa, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie gotowości obronnej państwa, w celu szkolenia i kontroli funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów lub stałego dyżuru wytypowanych jednostek.

Decyzję o zakończeniu działania Systemu Stałego Dyżuru wydaje podmiot, który wydał decyzję o jego uruchomieniu.

 

§3

Zadania realizowane w ramach  Stałego Dyżuru Akademii Muzycznej to:

1) uruchamianie procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego   we Wrocławiu;

2) przekazywanie kierownikom podległych komórek organizacyjnych decyzji Rektora i innych uprawnionych osób dotyczących uruchamiania  zadań operacyjnych ujętych w Tabeli Realizacji Zadań Operacyjnych, wynikających z wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa;

3) przekazywanie kierownikom podległych komórek organizacyjnych niezbędnych informacji i meldunków  o stanie realizacji zadań określonych w planie operacyjnym;

4) utrzymywanie łączności ze stałym dyżurem organu nadrzędnego oraz jednostek współdziałających;

5) powiadamianie określonych osób o obowiązku niezwłocznego stawienia się w miejscu pracy;

6) gromadzenie, ewidencjonowanie i przechowywanie decyzji, informacji i meldunków;

7) posiadanie aktualnej wiedzy o stanie realizacji zadań zarządzania kryzysowego i zadań operacyjnych wykonywanych przez Uczelnię;

8) prowadzenie  dokumentacji stałego dyżuru.

 

§4

 1. W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego  we Wrocławiu tworzy się Stały Dyżur „całodobowy” – pełniony przez pracowników uczelni.
 2. Stały Dyżur po jego uruchomieniu pełniony jest w systemie zmianowym. Jedna zmiana trwa nieprzerwanie 12 godzin.
 3. Stały dyżur podlega bezpośrednio Rektorowi.
 4. W skład jednej zmiany stałego dyżuru wchodzą co najmniej dwie osoby, w tym Kierownik zmiany stałego dyżuru i dyżurny stałego dyżuru.
 5. Przekazanie obowiązków pomiędzy zmianami odbywa się o godz. 08:00 i 20:00.

   

  §5

 1. Na potrzeby właściwej organizacji i szkolenia składu stałego dyżuru uczelni wyznacza się  Kierownika Stałego Dyżuru, do którego zadań w szczególności będzie należało:

1) sprawowanie nadzoru w zakresie całokształtu prac dotyczących przygotowania i zabezpieczenia funkcjonowania Stałego Dyżuru,

2) wydawanie poleceń kierownikowi zmiany Stałego Dyżuru w sprawach związanych z pełnieniem dyżuru,

3) organizowanie pracy Stałego Dyżuru (udzielanie instruktażu, przyjmowanie meldunków o zdaniu i przyjęciu dyżuru, kontrola pełnienia dyżuru),

4) aktualizowanie dokumentacji Stałego Dyżuru;

5) szkolenie składu osobowego Stałego Dyżuru (co najmniej dwa razy w roku);

6) zabezpieczenie, w miarę potrzeb, środków materiałowych i technicznych niezbędnych dla właściwego funkcjonowania Stałego Dyżuru  w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki;

7) czuwanie nad przestrzeganiem zasad ochrony informacji niejawnych w zakresie obowiązków wykonywanych przez Stały Dyżur.

 1. W skład Stałego Dyżuru Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  wyznacza się następujące osoby:

1) Ewa Iwańczyk - Kierownik Stałego Dyżuru,

2) Ewa Świątek - Kierownik zmiany,

3) Dagmara Szymczak - Kierownik zmiany,

4) Edyta Gmyrek - Kierownik zmiany,

5) Rafał Jendraszek - Dyżurny,

6) Rajmund Durał - Dyżurny,

7) Anna Smoleń - Dyżurny.

 1. Stały dyżur będzie funkcjonował zgodnie z „Instrukcją działania Stałego Dyżuru Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”, która stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 2. Pracownicy wyznaczeni do realizacji zadań stałego dyżuru są zobowiązani posiadać poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.
 3. W razie uruchomienia stały dyżur będzie funkcjonował w pomieszczeniu nr 004, znajdującym się na parterze . budynku F przy ul. Podwale 13 we Wrocławiu.
 4. Za wyposażenie pomieszczenia stałego dyżuru w niezbędny sprzęt odpowiedzialny jest  Kierownik Działu Administracyjno- Gospodarczego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

   

  §6

  Traci moc Zarządzenie nr 34/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

   

  §7

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.