Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

05.12.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy oprogramowania dla Studia Kompozycji Komputerowej z uwzględnieniem zniżek edukacyjnych

PDF05.12.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy oprogramowania dla Studia Kompozycji Komputerowej z uwzględnieniem zniżek edukacyjnych (255,97KB)
PDFZałącznik Nr 1 (21,22KB)

 

Wrocław 2018-12-05

 

 1. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na dostawę nw. oprogramowania dla Studia Kompozycji Komputerowej z uwzględnieniem zniżek edukacyjnych:
  1. Max 8 upgrade – 8 szt.
  2. Ableton Live 10 Suite – 4 szt.
  3. Cubase 10 upgrade z wersji 8 oraz 8,5 – 4 szt.
  4. iZotope Ozone 8 Advanced Upgrade – 4 szt.
  5. iZotope RX 7 Advanced – 3 szt.
  6. Lexicon PCM Total Bundle – 4 szt.
  7. GRM Tools upgrade to Complete II – 3 szt.
  8. GRM Tools Complete II – 1 szt.
  9. IRCAM Spat – 4 szt.
  10. IRCAM Solo Instruments – 1 szt.
  11. Logic X Pro – 1 szt.
 2. Oferta powinna zawierać cenę netto, wartość podatku VAT oraz cenę brutto za poszczególne programy – zgodnie z załącznikiem nr 1.
 3. Ofertę można złożyć na dowolna ilość pozycji wymienionych w punkcie I.
 4. Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najkorzystniejszą cenę dla każdego oprogramowania oddzielnie,
 5. Termin realizacji zamówienia – maksymalnie 10 dni od dnia udzielenia zamówienia.
 6. Termin przesyłania ofert upływa w dniu 11 grudnia 2018 r. o godzinie 11:00.
 7. Oferty należy przesłać pocztą email na adres: Stanisław.marek@icloud.com
 8. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi wykonawcami oraz prawo do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm).

 

 

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy do zapytania na dostawę oprogramowania
dla Studia Kompozycji Komputerowej

 

 

 

NAZWA WYKONAWCY  …………………………………………………………….…………

 

ADRES WYKONAWCY    …………………………………………………………………………………………………….

 

NIP …………………………………..… REGON ………………………………………………

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU ……………………………………………………

TEL/FAX ……………………………….…….E-MAIL ………………..……………….………

 

L.p.

Oprogramowanie

Ilość sztuk

Cena jednostkowa brutto

Łączna cena brutto

1

Max 8 upgrade

8

 

 

2

Ableton Live 10 Suite

4

 

 

3

Cubase 10 upgrade z wersji 8 oraz 8,5

4

 

 

4

iZotope Ozone 8 Advanced Upgrade

4

 

 

5

iZotope RX 7 Advanced

3

 

 

6

Lexicon PCM Total Bundle

4

 

 

7

GRM Tools upgrade to Complete II

3

 

 

8

GRM Tools Complete II

1

 

 

9

IRCAM Spat

4

 

 

10

IRCAM Solo Instruments

1

 

 

11

Logic X Pro

1

 

 

RAZEM

 

 

*VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT.

 

 

 

 

     ______________________ dnia ___ ___ 2018 roku

 

 

     ______________________________________

        (podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika)