Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 47/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów bibliotecznych w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFZarządzenie Nr 47/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów bibliotecznych w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (798,92KB)
PDFZałącznik (391,16KB)
 

ZARZĄDZENIE Nr 47/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

we Wrocławiu

z dnia 3 grudnia 2018 r.

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów bibliotecznych w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.), art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283) oraz § 30 ust. 1 i § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji materiałów bibliotecznych Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zwanej dalej „inwentaryzacją”.

 

§ 2

W celu terminowego i zgodnego z przepisami przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

 1. Ewa Iwańczyk               -  przewodniczący,
 2. Inez Kropidło                -  członek,
 3. Krzysztof Głowacz       -  członek.

  § 3

  Materiały biblioteczne należy inwentaryzować w drodze spisu z natury i weryfikacji dokumentów bibliotecznych poprzez przeprowadzenie skontrum zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283).

  § 4

  Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych powinna być przeprowadzana w sposób ciągły oraz udokumentowana na kolejno ponumerowanych arkuszach kontrolnych lub ewentualnych wykazach braków względnych i bezwzględnych. Wszystkie materiały biblioteczne muszą być zinwentaryzowane w terminie czterech lat od dnia rozpoczęcia spisu. 

   

  § 5

            Skontrum przeprowadza Komisja Skontrowa, której liczbę członków i skład osobowy ustala Dyrektor Biblioteki Głównej, który jako osoba materialnie odpowiedzialna za składniki podlegające inwentaryzacji nie może być członkiem komisji.

   

  § 6

           Dyrektor Biblioteki Głównej ustalając liczbę członków komisji i jej skład osobowy wyłoniony spośród pracowników biblioteki określa również:

 1. plan skontrum z zastosowaniem obowiązującej częstotliwości jego przeprowadzania, 
 2. określenie zakresu skontrum,
 3. termin rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia spisu określonego zakresu   materiałów,
 4. dokumenty stanowiące podstawę kontroli zbiorów.

   

  § 7

            Przeprowadzenie inwentaryzacji składników wymienionych w § 1 powinno być udokumentowane  protokołem, który wraz kompletną dokumentacją w terminie trzech dni po zakończeniu spisu określonego zakresu materiałów powinien być dostarczony do Kwestury-Działu Finansowo-Księgowego.

   

  § 8

       Zobowiązuję Komisję Inwentaryzacyjną do:

 1. dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,
 2. sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji w protokole z  rozliczenia wyników inwentaryzacji, którego wzór określa załącznik do niniejszego zarządzenia,
 3. przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Kwestury w terminie trzech dni po zakończeniu spisu,
 4. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w wewnętrznych przepisach Akademii Muzycznej im. Karola  Lipińskiego we Wrocławiu.  

   

 

§ 9

Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

 

§ 10

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biblioteki Głównej oraz Kwestorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu .

 

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Rektora

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Nr 47/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.

 

........................................................

(Nazwa jednostki – pieczęć)

 

 

Protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji

 

Komisja Inwentaryzacyjna w składzie:

1.                     – przewodniczący

2.                     – członek

3.                     – członek

 

 

na posiedzeniu w dniu …….. r. dotyczącym ……………………………….. znajdujących się  na stanie …………………………………………………………………………………. (Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego  we Wrocławiu Nr /2018 z dnia    grudnia 2018 r),   przeprowadzonej w okresie od ………do …………… według stanu na dzień ……………..;   w oparciu o wyniki skontrum ………. / arkusze kontrolne nr ………………, dokonała następującego rozliczenia:

 

a) rodzaj składników majątkowych: ……………………………………,

b) zakres spisu………………………………..,

c) osoba odpowiedzialna materialnie: …………………,                                                  

d) rozliczenie: stan na dzień ……………. r.

 

I. Rozliczenie wyników inwentaryzacji:

1) Ustalony stan ewidencyjny:

      

……………………………………………………. – wartość ogółem: ……………………zł

 

2) Ustalony stan wg spisu z natury i weryfikacji dokumentów:

 

………………………………………………….. – wartość ogółem: ……………………zł

 

 

II. Rozliczenie wyników inwentaryzacji przedstawia zestawienie zbiorcze spisów z natury
     i wynosi:

1) braki względne       – …………………… zł

2) braki bezwzględne – ……………..….… zł

3)  nadwyżki               - ……………….…... zł

 

III. Komisja Inwentaryzacyjna po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego

       ustala co następuje:

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………

 (podpis przewodniczącego komisji)

1. ..............................................

2. ..............................................

             (podpisy członków komisji)

 

 

Opinia radcy prawnego:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

                               ........................................       ...................................

                                          (data)                                        (podpis)

 

Opinia głównego księgowego:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

                               ........................................       ...................................

                                               (data)                                        (podpis)