Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFZarządzenie Nr 48/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (525,27KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (331,96KB)
 

ZARZĄDZENIE Nr 48/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego   

we Wrocławiu

z dnia 17 grudnia 2018 r.

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

   Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.), art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz § 30 ust. 1 i § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

         Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji produktów gotowych w Wydawnictwie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, za które odpowiedzialna materialnie jest Pani Inez Kropidło.

§ 2

Inwentaryzacji należy dokonać drogą spisu ich ilości z natury.

§ 3

Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:

 1. Anna Kołodziejczyk - Gola     - przewodniczący
 2. Anna Olszańska                         - członek
 3. Anna Smoleń                              - członek

   

  § 4

 1. Składniki majątku wymienione w § 1 należy spisać na arkuszach spisu z natury.
 2. Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w Kwesturze w terminie od dnia 2 stycznia 2019 r.

  § 5

  Inwentaryzację należy przeprowadzić w terminie od 2 stycznia do 10 stycznia 2019 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

  § 6

  Inwentaryzację uważa się za inwentaryzację okresową.

  § 7

  Przeprowadzenie inwentaryzacji produktów gotowych należy udokumentować w formie protokołu, którego wzór określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

  § 8

  Zobowiązuję komisję inwentaryzacyjną do:

1)   przeprowadzenia spisu z natury przy czynnym udziale osób wymienionych w § 3 zarządzenia,

2)   przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w wewnętrznych przepisach Akademii Muzycznej im. Karola  Lipińskiego we Wrocławiu, 

3)   dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,

4)   sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,

5)   przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Kwestury w terminie trzech dni po zakończeniu spisu.

 

§ 9

Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

 

§ 10

Wykonanie zarządzenia powierzam Kwestorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

             Załącznik do Zarządzenia nr 48/2018

Rektora Akademii Muzycznej

 im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 17 grudnia 2018 r.

 

 

 

........................................................

(Nazwa jednostki – pieczęć)

 

 

Protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji

 

Komisja Inwentaryzacyjna w składzie:

1.                           – przewodniczący

2.                           – członek

3.                           – członek

 

na posiedzeniu w dniu  …………… r.  dotyczącym inwentaryzacji w Wydawnictwie  Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu przeprowadzonej zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr …………z dnia………... dokonała rozliczenia wyników spisu.

Spis przeprowadzono na arkuszach ………………..

 

a)  rodzaj składników majątkowych: zeszyty naukowe i publikacje Wydawnictwa AMKL

b) osoba odpowiedzialna:                                                                                                              

c)  rozliczenie:

 

I. Rozliczenie wyników inwentaryzacji:

1)  Ustalony stan ewidencyjny:

      

Produkty gotowe (600) – wartość ogółem: …………….  zł

 

2)  Ustalony stan wg spisu z natury:

     Produkty gotowe (600) – wartość ogółem:  ………………

    

II. Rozliczenie wyników inwentaryzacji przedstawia zestawienie zbiorcze spisów z natury przedstawia się następująco:

 

Stan księgowy na dzień …………. r.      –   …………..zł

 

     niedobory ogółem  (600)                         –    ……………zł

     nadwyżki  ogółem  (600)                          –  …………….zł

 

Wyceny dokonała i rozliczenie sporządziła: ……………………., zatrudniona na stanowisku …………………………..

 

………………………

podpis

 

 

III. Komisja Inwentaryzacyjna po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustala co następuje:

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………

 (podpis przewodniczącego komisji)

1. ..............................................

2. ..............................................

             (podpisy członków komisji)

 

 

Opinia radcy prawnego:

                           

                           

                                          ........................................       ...................................

                                                      (data)                                        (podpis)

 

Opinia głównego księgowego:

                           

                           

 

                                          ........................................       ...................................

                                               (data)