Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 49/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów.

PDFZarządzenie Nr 49/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów. (552,99KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów. (255,15KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów. (189,65KB)
 

ZARZĄDZENIE Nr 49/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego                           

we Wrocławiu

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów

 

  Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.), art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz § 30 ust. 1  i § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzam  przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze weryfikacji sald przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

 1. Łucja Hartleb                              - przewodnicząca
 2. Marek Gumienny                        - członek
 3. Lucyna Gąssowska                    - członek
 4. Adriana Wróblewska                 - członek
 5. Ilona Winiarska                          - członek

  § 2

  Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

  § 3

  Inwentaryzacją należy objąć:

 1. należności i zobowiązania,
 2. środki pieniężne na rachunkach bankowych,
 3. środki trwałe w budowie,
 4. rozrachunki publiczno – prawne, z pracownikami, z Urzędem Skarbowym, pozostałe,
 5. rozliczenia międzyokresowe,
 6. fundusze,
 7. rozliczenia międzyokresowe przychodów,
 8. druki ścisłego zarachowania.

  § 4

 1. Inwentaryzację aktywów wymienionych w § 3 pkt 1 dotyczących należności, należy przeprowadzić w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów.
 2. Inwentaryzację aktywów finansowych wymieniony w § 3 pkt 2 dotyczących środków pieniężnych zgromadzony na rachunku, należy przeprowadzić w drodze uzyskania potwierdzenia sald posiadanych rachunków.
 3. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt. 3-8 należy przeprowadzić w drodze weryfikacji dokumentów poprzez porównanie danych zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów źródłowych.

  § 5

  Przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów należy udokumentować w formie protokołu, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 6

  Inwentaryzację druków ścisłego zarachowania należy przeprowadzić drogą spisu  z natury i udokumentować w formie protokołu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  § 7

  Zobowiązuję komisję do:

 1. przeprowadzenia inwentaryzacji i przestrzegania obowiązujących przepisów  o inwentaryzacji,
 2. dokonania ostatecznego ustalenia stanu aktywów i pasywów.

  § 8

  Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

  § 9

  Nadzór nad inwentaryzacją powierzam Kwestorowi.

  § 10

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.