Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

17.12.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy zadania - naprawa fragmentu instalacji kanalizacji w budynku Akademii Muzycznej przy ul Podwale 13 we Wrocławiu

PDF17.12.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy zadania - naprawa fragmentu instalacji kanalizacji w budynku Akademii Muzycznej przy ul Podwale 13 we Wrocławiu (245,25KB)
PDFZałącznik Nr 1 (300,05KB)
 

IR210 - 07/18                                                                        Wrocław, dn. 17.12.2018 r.

 

Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie naprawy fragmentu instalacji kanalizacji w budynku przy ul. Podwale 13 we Wrocławiu.

 

 1. Szczegółowy opis zamówienia:

W przedmiotowym budynku, w wyniku przeprowadzonego przeglądu, stwierdzono nieprawidłowe wykonanie wywiewki co najmniej dwóch pionów kanalizacyjnych.

Zadanie polega na wykonaniu wywiewki dla pionów kanalizacyjnych znajdujących się po lewej stronie w rejonie windy (zał. nr 1), oraz prawidłowe, bezpośrednie wyprowadzenie wywiewki ponad połać dachu. Wszystkie konieczne do wykonania zlecenia uszkodzenia w suficie podwieszanym G-K lub dachu oraz takie, które powstaną w sposób niezamierzony należy po wykonaniu zadania naprawić i doprowadzić do stanu pierwotnego. W głównym otworze montażowym wykonanym  w suficie podwieszanym należy zamontować odpowiednią rewizję. Po wykonaniu otworu rewizyjnego (montażowego) w suficie, należy sprawdzić czy istnieje inny pion w tym rejonie i jak jest wykonana jego wywiewka (nie ma możliwości oceny z miejsca istniejącej rewizji).W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości element należy wykonać poprawnie.

Dodatkowo należy wykonać otwór rewizyjny po drugiej stronie windy (pod jedną z lamp) w celu oceny sposobu wykonania wywiewek znajdujących się tam pionów kanalizacyjnych. Wszystkie wyżej wymienione prace należy  wykonać z przestrzeni korytarza, bez wchodzenia do pokojów hotelowych. Sufit podwieszany nad kondygnacją III piętra wykonano z płyt G-K na profilach metalowych. Dach w konstrukcji drewnianej – pokrycie płyta OSB + papa.

 

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty i warunków realizacji zamówienia:
 • Kryterium oceny ofert: 100 % cena
 • Cena powinna wynikać z przeprowadzonej kalkulacji prac koniecznych do wykonania zadania i obejmować wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia;
 • Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej na obiektach objętych zamówieniem;
 • Oferent może złożyć tylko jedną ofertę;
 • Cenę przedstawioną w ofercie będzie się uważać za cenę brutto;
 • Podana cena brutto uwzględniająca podatek VAT będzie obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostanie stała przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji;
 • Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres magdalena.kowalczyk @amuz.wroc.pl, lub złożyć w siedzibie Zamawiającego przy pl. Jana Pawła II nr 2 pok. 21 do dnia 21.12.2018 r. do godziny 12.00;
 • Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty;
 • Forma udzielenia – umowa;
 • Termin wykonania do 21.01.2019 r.
 • Czas wykonywania prac należy ściśle ustalać z Zamawiającym. Należy wziąć pod uwagę, że na III piętrze budynku (ostatnia kondygnacja)znajdują się cały czas użytkowane pokoje hotelowe;
 • Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym w ciągu 14 dni do daty złożenia w siedzibie Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT, na konto podane na fakturze;
 • Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany bezusterkowy protokół odbioru;
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi oferentami.

   

  Zał. nr 1. Fragment rysunku Piętro III – rzut. Instalacje sanitarne.

   

  Do kontaktu z oferentami upoważniona jest mgr inż. Magdalena Kowalczyk

  tel. 71 310 05 51   kom. 501 610 862

  magdalena.kowalczyk@amuz.wroc.pl