Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 50/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zgłaszania i realizacji projektów artystyczno - naukowych oraz organizacji działalności artystyczno-naukowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”.

PDFZarządzenie Nr 50/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2018 r.w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zgłaszania i realizacji projektów artystyczno - naukowych oraz organizacji działalności artystyczno-naukowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”.
 

 

Zarządzenie Nr 50/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 21 grudnia 2018 r.

 

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zgłaszania i realizacji projektów artystyczno - naukowych oraz organizacji działalności artystyczno-naukowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”.

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668) oraz § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

 

§ 1

       Wprowadza się „Regulamin zgłaszania i realizacji projektów artystyczno - naukowych oraz organizacji działalności artystyczno-naukowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 1. Zobowiązuje się wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o realizację projektów w okresie od 1 stycznia 2019 do dnia 30 września 2019 r. do złożenia w Biurze Promocji i Organizacji Imprez Karty Imprezy wraz ze zaktualizowanym kosztorysem i zapotrzebowaniem -  do dnia 15 stycznia 2019 r.
 2. Pierwsze posiedzenie Zespołu doradczego do spraw realizacji projektów artystycznych i naukowych  w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu odbędzie się do dnia 31 stycznia  2019 r. i dotyczyć będzie projektów przewidzianych do realizacji w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r.
 3. Lista projektów rekomendowanych do realizacji w okresie od 1 stycznia 2019 r.  do dnia 30 września 2019 r. przekazana powinna być do zatwierdzenia Rektorowi  w terminie do dnia 10 lutego 2019 r.

 

§ 3

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Artystycznych i Naukowych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 50 /2018

Rektora  Akademii Muzycznej

im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zgłaszania   i realizacji projektów artystyczno - naukowych oraz organizacji działalności artystyczno-naukowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”

 

 

 

Regulamin zgłaszania i realizacji projektów artystyczno - naukowych

oraz organizacji działalności artystyczno-naukowej

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

 

§ 1

Postanowienia ogóle

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady planowania, zgłaszania, zatwierdzania oraz realizacji imprez naukowych oraz artystycznych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 2. Definicje i skróty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1) Akademia – Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

2) Rektor, Prorektor, Wydział, Katedra/Zakład, Biuro Promocji - odpowiednio Rektora, Prorektora ds. Artystycznych i Naukowych, Wydział, Katedrę/Zakład,  Biuro Promocji i Organizacji Imprez Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

3) Koordynator merytoryczny – osoba odpowiedzialna za przygotowanie koncepcji oraz realizację projektu, współpracująca z Biurem Promocji i Organizacji Imprez na każdym etapie realizacji projektu.

4) Projekt artystyczno-naukowy – proponowane zadanie artystyczne, naukowe lub badawcze o szczególnym charakterze, realizowane w danej Katedrze/Zakładzie (np. festiwal, forum, sympozjum, konferencja lub sesja naukowa, konkurs ogólnopolski lub międzynarodowy, benefis).

5) Plan Pracy Katedry/Zakładu – plan wszystkich działań artystycznych i naukowych zgłaszany przez Kierownika Katedry/Zakładu i zatwierdzany przez Prorektora właściwego ds. artystycznych i naukowych,

6) Karta Projektu – dokument wewnętrznego obiegu, zawierający proponowany kosztorys projektu oraz wszelkie dane dotyczące projektu, niezbędne do jego właściwej realizacji,

7) Karta imprezy – dokument określający kosztorys imprezy, zapotrzebowanie techniczne i organizacyjne oraz szczegółowy zakres działań Koordynatora merytorycznego.

8) Zespół doradczy – Zespół doradczy do spraw realizacji projektów artystycznych i naukowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 2

Zasady zgłaszania projektów artystyczno-naukowych

 1. Każdy pracownik, student lub doktorant Akademii ma prawo zgłosić inicjatywę artystyczno-naukową poprzez złożenie Karty Projektu do Kierownika właściwej Katedry/Zakładu w terminie do 15 maja każdego roku na kolejny rok akademicki.
 2. Formularz Karty Projektu, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, dostępny jest na stronie internetowej Akademii oraz w Biurze Promocji.
 3. Na formularzu Karty Projektu zgłosić można w szczególności festiwale, konkursy ogólnopolskie i międzynarodowe, spektakle operowe, jubileusze i benefisy, wystawy, warsztaty i wykłady z udziałem gości specjalnych, fora, konferencje, sesje, seminaria oraz sympozja naukowe.
 4. Kierownik Katedry/Zakładu opiniuje każdą zgłoszoną inicjatywę  poprzez adnotację na Karcie projektu oraz przekazuje Prorektorowi właściwemu ds. artystycznych i naukowych zaopiniowane pozytywnie Karty Projektu wraz z ogólnym Planem Pracy Katedry/Zakładu w terminie do 31 maja każdego roku.
 5. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i realizację projektów orkiestrowych i operowych wpisanych w działalność dydaktyczną, zobowiązane są do przekazania Prorektorowi informacji o planowanych terminach i miejscach realizacji tych projektów w terminie do 31 maja każdego roku. Informacje o projektach orkiestry symfonicznej muszą być zgodne z ustaleniami Rady Programowej Orkiestry Symfonicznej.
 6. Kierownicy artystyczni zespołów zobowiązani są do przekazania Prorektorowi informacji o planowanych terminach i miejscach prób i koncertów kierowanych przez nich zespołów w terminie do 31 maja każdego roku.
 7. Na podstawie Kart Projektów, Planów Pracy Katedr i Zakładów oraz informacji, o których mowa w ust. 5 i 6 przekazanych Prorektorowi, Biuro Promocji opracowuje wstępny harmonogram imprez artystycznych i naukowych AMKL, obejmujący terminy i miejsca realizacji projektów.

  § 3

  Opiniowanie i zatwierdzanie projektów artystyczno-naukowych

 1. Wstępny harmonogram imprez artystycznych i naukowych AMKL podlega zaopiniowaniu przez Zespół doradczy do spraw realizacji projektów artystycznych i naukowych  w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,  w skład którego  wchodzą:

1) Prorektor ds. Artystycznych i Naukowych – Przewodniczący Zespołu,

2) Kierownicy Katedr, Zakładów i innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność artystyczną, naukowo badawczą lub dydaktyczną,  

3) Kanclerz, 

4) Kwestor,

5) Kierownik Biura Promocji,

6) Kierownik Działu Nauki lub osoba wyznaczona przez Kierownika Działu Nauki,

7) Specjalista ds. pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych.

 1. Na posiedzenia Zespołu doradczego Przewodniczący Zespołu może zaprosić również inne osoby  z głosem doradczym. 
 2. Do zadań Zespołu doradczego należy:

1) wyrażanie opinii o projektach zgłoszonych do realizacji w Akademii w zakresie merytorycznym, ewaluacyjnym, promocyjnym i organizacyjnym,

2) ustalenie  listy projektów rekomendowanych do realizacji w Akademii w danym roku akademickim z uwzględnieniem aspektów merytorycznych,   ewaluacyjnych, promocyjnych i organizacyjnych i przekazanie jej Prorektorowi,  

3) nadanie projektowi kategorii zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu, 

 1. Prorektor zwołuje Zespół w celu zaopiniowania i zatwierdzenia projektów zgłoszonych przez Katedry/Zakłady w terminie do 30 czerwca każdego roku oraz w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenie Zespołu doradczego może składać się z części obejmującej prezentację projektów oraz z części roboczej, obejmującej przedstawienie opinii o projektach, dyskusję i przyjęcie listy projektów rekomendowanych.
 3. Podczas posiedzeń Zespołu członkowie zespołu:

1) zapoznają się z kartami projektów przekazanymi Prorektorowi ds. Artystycznych i Naukowych przez Kierowników Katedr i Zakładów,

2) mogą zapoznać się z prezentacjami projektów przez Kierowników Katedr i  Zakładów bądź wnioskodawców,

3) zapoznają się ze wstępnym planem projektów naniesionym chronologicznie z uwzględnieniem dostępności sal Akademii,

4) zapoznają się z decyzją Rektora  o wysokości środków przeznaczonych na realizację projektów artystycznych i naukowych w danym roku akademickim,

5) wyrażają opinię o zasadności i możliwości realizacji poszczególnych projektów – każdy z członków w zakresie własnych kompetencji i uprawnień  – z uwzględnieniem informacji, o których mowa w lit. c i d,

6) mogą zadawać pytania osobom prezentującym projekty, 

7) sugerują wprowadzenie zmian w poszczególnych Kartach Projektów.

 1. Opinie członków Zespołu doradczego o znaczeniu merytorycznym, ewaluacyjnym, finansowym i organizacyjnym projektu umieszczane są na Karcie Projektu.
 2. Lista projektów rekomendowanych, uwzględniająca realizację projektów orkiestrowych i operowych oraz plan działalności zespołów artystycznych, przyjmowana jest w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.
 3. Zespół przekazuje listę projektów rekomendowanych do realizacji Rektorowi w celu zatwierdzenia. 
 4. Na podstawie zatwierdzonej przez Rektora listy projektów Biuro Promocji opracowuje harmonogram wszystkich inicjatyw artystycznych i naukowych na kolejny rok akademicki stanowiący „Plan działalności artystyczno-naukowej Akademii na dany rok akademicki.”
 5. W przypadku imprez, które nie zostały ujęte w Planie działalności artystyczno-naukowej Akademii na dany rok akademicki decyzję o realizacji imprezy, zakresie działań organizacyjnych oraz zapotrzebowaniu technicznym podejmuje Prorektor ds. artystycznych i naukowych w uzgodnieniu z Kanclerzem. W celu zgłoszenia imprezy poza planem należy po uzyskaniu pisemnej zgody Prorektora  i Kanclerza przygotować Kartę Imprezy nie później niż 14 dni przed jej rozpoczęciem.

  § 4

  Kategoryzacja imprez

 1. Kategorie I lub II nadaje projektom Zespół doradczy w momencie rekomendacji projektu.
 2. Kategorię I nadaje się imprezie o znaczeniu ogólnopolskim lub międzynarodowym, adresowanej  do dużej grupy odbiorców, która zawiera rozbudowany kosztorys oraz specjalne zapotrzebowanie techniczno-organizacyjne, tj. wymaga zaangażowania kilku działów Akademii oraz specjalistycznej obsługi widowni i sceny. Do tej kategorii zalicza się przede wszystkim: festiwale, konkursy ogólnopolskie i międzynarodowe, fora, konferencje i sympozja naukowe, spektakle operowe, kursy ogólnopolskie, benefisy.
 3. Kategorię II nadaje się imprezie  o mniejszym zasięgu i budżecie, nie generującej większych działań organizacyjnych i technicznych. Do tej kategorii zalicza się przede wszystkim: recitale, koncerty solowe i kameralne, kursy muzyczne, wystawy, prezentacje, wykłady, która nie wymagają profesjonalnej obsługi technicznej.

§ 5

Planowanie i przygotowanie zatwierdzonych
projektów artystyczno-naukowych

 1. Przed rozpoczęciem realizacji zaakceptowanego projektu Koordynator merytoryczny projektu w porozumieniu z Kierownikiem Biura Promocji aktualizuje Kartę Imprezy:

1) w przypadku imprez z kategorii I –  nie później niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy,

2) w przypadku imprez z kategorią II – nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy.

 1. Każda impreza zgłaszana poza planem, która generuje jakiekolwiek koszty lub obejmuje zapotrzebowanie techniczne, wymaga przygotowania Karty Imprezy.
 2. Formularz Karty Imprezy, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, dostępny jest na stronie internetowej Akademii oraz w Biurze Promocji.
 3. Karta Imprezy zawiera zaktualizowany kosztorys imprezy, szczegółowe zapotrzebowanie organizacyjno-techniczne oraz określa zakres działań Koordynatora merytorycznego.
 4. Planowany kosztorys imprezy w Karcie Imprezy zatwierdzają Rektor oraz Kwestor, natomiast szczegółowe zapotrzebowanie organizacyjno-techniczne - Kanclerz.
 5. Podpisana i zatwierdzona  zgodnie z niniejszym regulaminem Karta Imprezy jest wyłączną podstawą do rozpoczęcia działań związanych z realizacją projektu, w tym do zlecenia usług i realizowania kosztów w niej zawartych, a także do realizacji  działań promocyjnych (w tym publikowania informacji na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych AMKL).
 6. W przypadku imprez, które wymagają przygotowania regulaminu (np. kursy, konkursy, sesje, sympozja, konferencje naukowe) oraz ogłaszane są z dużym wyprzedzeniem, Kartę Imprezy sporządza się przed przygotowaniem Regulaminu Imprezy.
 7. Oryginały Kart Imprez przechowywane są w Biurze Promocji.
 8. Zapotrzebowanie ujęte w Karcie Imprezy stanowi podstawę planowania działań organizacyjnych. Informacje w niej zawarte przekazywane są przez Biuro Promocji odpowiednim działom administracyjnym.

  § 6

  Zakres działań Koordynatora merytorycznego oraz Biura Promocji

 1. Przez Koordynatora merytorycznego imprezy naukowej lub artystycznej rozumie się pracownika naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego AMKL, pomysłodawcę, kierownika naukowego/artystycznego projektu, kierownika artystycznego zespołu artystycznego Akademii, którego głównym zadaniem jest nadzór nad całością działań koncepcyjnych oraz organizacyjnych związanych z danym projektem.
 2. Do zadań Koordynatora merytorycznego należy:

1) przygotowanie pełnej koncepcji oraz szczegółowego harmonogramu imprezy ze szczególnym uwzględnieniem: terminu, miejsca, godzin, uczestników, adresatów imprezy, osób zaangażowanych w realizacje imprezy, zapotrzebowania oraz kosztorysu imprezy,

2) złożenie KARTY PROJEKTU do Kierownika Katedry/Zakładu zgodnie z obowiązującymi terminami oraz przygotowanie KARTY IMPREZY wraz  z zapotrzebowaniem  w Biurze Promocji,

3) przekazanie do Biura Promocji założeń merytorycznych oraz informacji niezbędnych do opracowania Regulaminu imprezy oraz ewentualnych Porozumień o współpracy lub współorganizacji imprezy z podmiotami zewnętrznymi,

4) przygotowanie i przekazanie do Biura Promocji kompletnych informacji potrzebnych do przygotowania afisza, plakatu, zaproszeń, programów, materiałów prasowych itp.

5) rezerwacja sal koncertowych w Biurze Promocji lub złożenie wniosku do Prorektora właściwego ds. artystycznych i naukowych z prośbą
o udostępnienie Sali Koncertowej AMKL, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,

6) bieżący kontakt z osobami merytorycznie zaangażowanymi w projekt:

a) w przypadku konferencji – referentami, gośćmi specjalnymi;

b) w przypadku koncertów – wykonawcami, kierownikami zespołów;

c) w przypadku kursów mistrzowskich, kursów muzycznych, warsztatów, sympozjów – z prowadzącymi zajęcia;

7) bieżący kontakt z Biurem Promocji oraz działami administracji zaangażowanymi w realizację projektu;

8) merytoryczny nadzór nad całością prowadzonych działań organizacyjnych na wszystkich etapach: planowania, realizacji i ewaluacji projektu;

9) obecność podczas realizacji projektu;

10) przygotowanie niezbędnych sprawozdań merytorycznych.

 1. Do zadań Biura Promocji należy:

1) przygotowanie Karty Imprezy wraz z Zapotrzebowaniem na podstawie informacji przekazanych przez Koordynatora merytorycznego,

2) przygotowywanie wszystkich dokumentów niezbędnych do realizacji imprezy na podstawie informacji przekazanych przez Koordynatora merytorycznego (w tym: regulaminu, informatora, umów cywilno-prawnych, porozumień lub umów dot. współpracy i współorganizacji),

3) współpraca oraz bieżący kontakt z innymi działami administracji na poszczególnych etapach realizacji imprezy, od momentu przekazania ogólnych dyspozycji oraz zapotrzebowania zleconego przez Koordynatora merytorycznego w Karcie Imprezy;

4) przygotowanie zleceń oraz zamówień określonych usług do firm zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz bieżący kontakt z podwykonawcami;

5) przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (w tym afiszy, plakatów, programów), informacji prasowych oraz informacji na strony internetowe AMKL na podstawie informacji przekazanych przez Koordynatora merytorycznego,

6) koordynacja działań  organizacyjnych całego projektu we współpracy z Koordynatorem merytorycznym,

7) przechowywanie pełnej dokumentacji dotyczącej imprez,

8) w przypadku projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych, upoważnieni pracownicy Biura Promocji wraz ze Specjalistą ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych czuwają nad prawidłowym rozliczeniem dotacji oraz prowadzą dokumentację i wykonują czynności, zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami.

§ 7

Zasady zgłaszania organizacji koncertu/recitalu

 1. Zgłoszenia recitalu lub koncertu dokonuje się mailowo na adres Biura Promocji: zgloszenia@amuz.wroc.pl nie później niż 3 dni przed planowanym terminem koncertu.
 2. Zgłoszenie recitalu lub koncertu powinno zawierać następujące informacje:

1) datę, godzinę i miejsce koncertu,

2) rodzaj wydarzenia;

3) imię i nazwisko oraz pełny tytuł pedagoga przygotowującego,

4) imiona i nazwiska wykonawców oraz instrumenty; w przypadku wokalistów rodzaj głosu (należy wypisać wszystkich wykonawców z charakterem ich udziału w koncercie: akompaniament, współudział, gościnnie; nazwy zespołów wraz z nazwiskami kierowników artystycznych i pełnym składem osobowym)

5) program w kolejności koncertowej:

a) pełne imię i nazwisko kompozytora (ewentualnie z uwzględnieniem dat życia i śmierci),

b) tytuł kompozycji – jeśli jest częścią większej kompozycji (cyklu, opery itp.) także tytuł całości np. Aria Atalanty No, se tu mi sprezzi z opery „Xerxes” lub Menuet I z III Partity    E-dur. Jeśli jest to pełny utwór cykliczny (sonata, koncert itp.) należ wyszczególnić nazwy wykonywanych części np. Sonata cis-moll op. 27 nr 2, cz. I Adagio sostenuto, cz. II Allegretto, cz. III Presto agitato

 1. Szczegółowy formularz zgłoszenia koncertu można otrzymać w Biurze Promocji lub pobrać ze strony www.amuz.wroc.pl
 2. Przygotowanie afiszy i programów następuje wyłącznie po zgłoszeniu wydarzenia na wskazany adres e-mail.
 3. Wszelkie zmiany programu recitalu/koncertu przekazywane w dniu recitalu/koncertu nie będą uwzględniane.
 4. Wydrukowane programy recitalu/koncertu przekazywane są w dniu występu na recepcję budynku, w którym się odbywa.
 5. Zgłoszenia nagrania recitalu / koncertu lub innego rodzaju nagrania należy dokonywać bezpośrednio w Studiu Technik Multimedialnych. Zasady zgłaszania i realizacji nagrań regulują odrębne przepisy.

§ 8

Zasady rezerwacji sal

 1. Biuro Promocji dokonuje rezerwacji następujących sal:

1) Sali Teatralnej,

2) Sali Kameralnej,

3) Sali 102 E,

4) Sali Koncertowej.

 1. Osobami uprawnionymi do dokonywania rezerwacji sal, o których mowa w ust. 1  uprawnieni są pracownicy, studenci oraz doktoranci AMKL. Rezerwowanie sal dla osób trzecich – niebędących pracownikami, studentami lub doktorantami AMKL – jest zabronione.
 2. Rezerwacji sali dokonuje się czasowo na konkretną osobę. Jedynie wskazana osoba jest upoważniona do  poboru klucza do sali z recepcji.
 3. Zgłoszenia prób przed recitalem/koncertem oraz zapotrzebowania technicznego (w tym strojenia instrumentu) dokonuje się w Biurze Promocji z wyprzedzeniem, nie później niż 3 dni przed planowanym terminem prób i koncertu. Wszelkie zmiany terminów lub zapotrzebowania technicznego należy zgłaszać na bieżąco.
 4. Realizacja nagrań audio, video oraz wykonywanie zdjęć w budynku E Akademii są możliwe wyłącznie za zgodą Prorektora.
 5. Rezerwacja sal jest równoznaczna z zaakceptowaniem Regulaminu korzystania z sal dydaktycznych i pracowni specjalistycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Regulaminu korzystania z sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 6. W przypadku rezygnacji z rezerwacji należy niezwłocznie poinformować o tym Biuro Promocji osobiście, mailowo lub telefonicznie.

  SALA KONCERTOWA

 7. Rezerwacji Sali Koncertowej dokonuje się poprzez złożenie formularza wniosku kierowanego do Prorektora właściwego ds. artystycznych i naukowych, dostępnego w Biurze Promocji (formularz wniosku stanowi załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu).
 8. Prorektor ds. artystycznych i naukowych udziela zgody na udostępnienie Sali Koncertowej na podstawie adnotacji Biura Promocji dot. dostępności wskazanego we wniosku terminu.
 9. Zawarte we wniosku zapotrzebowanie techniczne zatwierdza kolejno Prorektor ds. artystycznych i naukowych oraz Kanclerz AMKL.
 10. O decyzji w sprawie przyznania Sali Koncertowej oraz przyjętego zapotrzebowania informuje wnioskodawcę pracownik Biura Promocji.
 11. Sala Koncertowa jest udostępniana tylko na jedno wydarzenie/koncert dziennie. W wyjątkowych sytuacjach (nie wymagających przearanżowania sceny), Sala Koncertowa może być udostępniona na więcej wydarzeń zgodnie z decyzją Prorektora oraz po konsultacji zapotrzebowania – z Kanclerzem.
 12. Wniosek o Salę Koncertową wymagany jest również w przypadku każdego Recitalu Dyplomowego oraz egzaminu.
 13. Recitale dyplomowe oraz egzaminy realizowane są bez obsługi sceny, widowni i oświetlenia scenicznego.

SALA TEATRALNA I KAMERALNA

 1. Rezerwacji w  Sali Teatralnej oraz Kameralnej dokonuje się jedynie w terminach, w których nie ma zaplanowanych projektów artystycznych i naukowych, ujętych w ogólnym planie działalności artystycznej AMKL na cały rok akademicki, a także w godzinach, w których sale nie są przeznaczone na stałe zajęcia dydaktyczne ujęte w planach zajęć wydziałów.
 2. Rezerwacji Sali Teatralnej oraz Sali Kameralnej na następujących warunkach:

1) pedagodzy – maksymalnie na 3 godziny jednorazowo w tygodniu na próby akustyczne przed koncertem;

2) studenci – maksymalnie na 2 godziny w tygodniu na próbę przed egzaminem/recitalem.

3) w przypadku rezerwacji na próbę oraz koncert lub recital nie można wypożyczyć sali na dłużej niż 4 godziny jednorazowo.

SALA 102 E

 1. Sala 102 E jest salą prób dużych zespołów oraz zapleczem dla Sali Koncertowej podczas koncertów, udostępnianą na godzinę przed planowanym wydarzeniem.
 2. Sala 102 E może być wykorzystywana w innych celach (egzaminy, recitale, kursy) jeśli Sale Kameralna i Teatralna są w tym terminie niedostępne lub z innych wzglądów nie spełniają kryteriów (na przykład kiedy potrzebne instrumenty znajdują się w budynku E). W takim przypadku istnieje możliwość odbycia wcześniej prób w wymiarze godzin takim jak w punkcie 17.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Decyzje w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie podejmuje Rektor.
 2. Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Rektora.