Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 28/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2019.

PDFUchwała nr 28/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2019. (206,73KB)
PDFZałącznik do Uchwały nr 28/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2019. (267,37KB)
 

Uchwała nr 28/2018

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2018 r.

 

w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2019.

 

 
Działając na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 2 pkt 4 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2019 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wrocław, 19 grudnia 2018 r.

 

 

 

Załącznik do Uchwały nr 28/2018

 

Prowizorium planu rzeczowo - finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2019
     
Przychody z działalności operacyjnej   25 856 200 zł
1. subwencje w tym:    
utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego   22 818 000 zł
utrzymanie i rozwój potencjału badawczego   597 000 zł
2. środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego   98 000 zł
3. opłaty za usługi edukacyjne   600 000 zł
4. pozostałe przychody   978 200 zł
5. pozostałe przychody operacyjne   765 000 zł
     
Koszty działalności operacyjnej   25 858 200 zł
1. amortyzacja   888 000 zł
2. zużycie materiałów i energii   1 020 000 zł
3. usługi obce   1 765 000 zł
4. podatki i opłaty   37 000 zł
5.wynagrodzenia w tym:   17 936 000 zł
wynikające ze stosunku pracy   16 861 000 zł
6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:   3 990 800 zł
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy   3 040 000 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   769 600 zł
stypendia naukowe   181 200 zł
7. pozostałe koszty rodzajowe   161 000 zł
8. pozostałe koszty operacyjne   60 400 zł
     
Przychody finansowe   6 000 zł
Koszty finansowe   4 000 zł
     
Przychody ogółem   25 862 200 zł
Koszty ogółem   25 862 200 zł
     
     
Fundusz stypendialny    
Przychody w tym:   983 000 zł
niewykorzystana dotacja z lat ubiegłych   100 000 zł
dotacja z budżetu Państwa   883 000 zł
Koszty, w tym:   983 000 zł
stypendia dla studentów   930 000 zł
stypendia dla doktorantów   53 000 zł