Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 30/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/202

PDFUchwała nr 30/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (368,13KB)
PDFZałącznik do Uchwały nr 30/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (8,03MB)
 

Uchwała nr 30/2018

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2018 r.

 

w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz § 25 ust. 2 pkt 13 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, w dokumencie „Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

 1. Traci moc uchwała Senatu nr 11/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wrocław, 19 grudnia 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 30/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 r. w ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

 

Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

 

 

 1. Przepisy wspólne

§ 1

Ilekroć w niniejszych Warunkach rekrutacji mowa jest o:

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.),

2)  Ustawie o systemie oświaty – ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457),

3) Akademii – należy przez to rozumieć Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

4) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

5) Rektorze – należy przez to rozumieć Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu lub osobę upoważnioną przez Rektora,

6) Dziekanie – oznacza to Dziekana Wydziału Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

7) Warunkach rekrutacji – należy przez to rozumieć niniejsze Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 2

 1. Postępowanie rekrutacyjne na pierwszy rok wszystkich kierunków studiów przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) powołane przez Dziekanów, w składzie co najmniej trzyosobowym.

 2. Przewodniczącym WKR jest Dziekan lub wyznaczony przez Dziekana Prodziekan.

 3. Do zadań WKR należy prowadzenie postępowań rekrutacyjnych na kierunki i zakresy studiów prowadzone na danym wydziale, a w szczególności:

1) ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do egzaminu wstępnego,

2) przekazanie kandydatom informacji o terminach egzaminów wstępnych,

3) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i ogłoszenie jego wyników,

4) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia, w tym o wpisaniu na listę studentów i o odmowie przyjęcia kandydata na studia, w ramach ustalonych limitów miejsc,

5) ogłoszenie wyników poszczególnych etapów rekrutacji, w tym listy kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny oraz listy kandydatów, którzy zostali przyjęci, wydawanie zaświadczeń o wynikach postępowania rekrutacyjnego.

 1. Organem doradczym Rektora w procesie rekrutacji jest Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR), powołana przez Rektora w składzie określonym w Statucie Akademii.

§ 3

 1. Dziekan powołuje komisje egzaminacyjne do przeprowadzania egzaminów z poszczególnych przedmiotów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszych Warunków rekrutacji. Komisje egzaminacyjne mogą pracować w zespołach egzaminacyjnych.

 2. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest wyznaczony przez Dziekana profesor lub doktor habilitowany.

 3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej może zostać inna osoba wyznaczona przez Dziekana.

 4. Członkami komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminów wstępnych mogą być nauczyciele akademiccy, zajmujący co najmniej stanowiska adiunkta (w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych) oraz wykładowcy (w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych).

 5. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może powołać do komisji egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 1, osoby niespełniające wymogów określonych w ust. 4.

§ 4

 1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego, dla każdego kandydata sporządza się odrębny indywidualny protokół, w którym w odniesieniu do kandydatów, którzy przeszli punktowane etapy egzaminu wpisuje się punkty uzyskane z poszczególnych przedmiotów objętych egzaminem, wynik egzaminu, informacje dotyczące spełniania warunków przyjęcia na studia oraz decyzję WKR w zakresie przyjęcia na studia.

 2. Protokół indywidualny podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnych lub zespołów egzaminacyjnych oraz członkowie WKR.

 3. Wszelkie skreślenia, zmiany i poprawki dokonywane w protokole, powinny być potwierdzone dodatkowym podpisem Przewodniczącego WKR.

 4. Na podstawie indywidualnych protokołów sporządzany jest zbiorczy protokół dla danego kierunku i zakresu, obejmujący wszystkich ubiegających się kandydatów. W protokole wpisuje się sumy punktów uzyskane przez kandydatów oraz wynik (zdał, nie zdał) i rezultat ostateczny (przyjęty – „P”, nieprzyjęty – „N”).

 5. Zbiorczy protokół rekrutacji na kierunek i jego zakres podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 6. Decyzje w sprawie odmowy przyjęcia na studia i inne decyzje WKR przesyłane kandydatom oraz składane do akt podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 5

 1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 2. Na pisemną prośbę kandydata, po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, może zostać wydane zaświadczenie o uzyskanych przez niego wynikach egzaminu wstępnego.

§ 6

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

§ 7

 1. Podczas rekrutacji na studia uwzględniane są szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

 2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, przystępują do egzaminów wstępnych w terminach i na zasadach obowiązujących wszystkich kandydatów, zgodnie z wymogami dla kierunku studiów, formy i poziomu kształcenia.

 3. W postępowaniu rekrutacyjnym Akademia uwzględnia szczegółowe potrzeby kandydatów niepełnosprawnych, w miarę możliwości sprzętowych, w tym komputerowych i posiadanego specjalistycznego oprogramowania oraz uwarunkowań architektonicznych Akademii.

 4. Warunkiem ubiegania się o uwzględnienie szczególnych warunków dostosowanych do rodzaju i stopnia niepełnosprawności jest złożenie, wraz z dokumentami rekrutacyjnymi, opisu szczególnych wymogów i potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

 

 

 1. WARUNKI I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO na studia stacjonarne i niestacjonarne PIERWSZEGO i DRUGIEGO stopnia

§ 8

 1. Do studiowania na studiach pierwszego stopnia w Akademii może być dopuszczona wyłącznie osoba, która posiada dokument określony w art. 69 ust. 2 Ustawy i spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Akademię, w tym posiada wiadomości z zakresu szkoły muzycznej II stopnia, a na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki w zakresie Muzykoterapia – wiadomości z zakresu szkoły muzycznej I stopnia.

 2. Do studiowania na studiach drugiego stopnia w Akademii może być dopuszczona wyłącznie osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Akademię oraz posiada dyplom ukończenia studiów.

§ 9

 1. Przyjęcie kandydatów na studia pierwszego stopnia następuje na podstawie wyników egzaminu maturalnego oraz wyników egzaminu wstępnego.

 2. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią następujące wyniki egzaminu maturalnego:

1) dla kandydatów z tzw. „starą maturą”: uzyskanie co najmniej oceny miernej lub dopuszczającej z części pisemnej z języka polskiego na świadectwie dojrzałości,

2) dla kandydatów z tzw. „nową maturą”: uzyskanie co najmniej 30% punktów z części pisemnej na poziomie podstawowym z języka polskiego na świadectwie dojrzałości,

3) dla kandydatów, którzy legitymują się dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez organizację Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie: uzyskanie co najmniej 24 punktów na dyplomie IB.

§ 10

Od kandydatów na I rok studiów wymagane są w szczególności następujące dokumenty:

1) wydrukowany i podpisany przez kandydata kwestionariusz osobowy, dostępny na stronie internetowej Akademii,

2) na studia pierwszego stopnia – świadectwo dojrzałości lub inny dokument określony w art. 69 ust. 2 Ustawy w oryginale,

3) na studia drugiego stopnia – odpis dyplomu ukończenia studiów,

4) inne dokumenty i prace związane z postępowaniem kwalifikacyjnym na poszczególnych kierunkach i w zakresach określone w Informatorze dla kandydatów na studia na rok akademicki 2019 /2020.

§ 11

 1. Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system internetowej rejestracji kandydatów, zwany IRK.

 2. Do egzaminu wstępnego mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy w ogłoszonych przez Akademię terminach:

1) złożą podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu IRK i inne wymagane dokumenty określone w niniejszych Warunkach rekrutacji i w Informatorze dla kandydatów na studia na rok akademicki 2019/2020,

2) wniosą opłatę rekrutacyjną.

 1. W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na zmianę terminu złożenia dokumentów lub sposobu rejestracji kandydata i dopuszczenie do egzaminu wstępnego osób, które nie spełniły warunków, o których mowa w ust. 1 i 2.

 2. W przypadku wycofania zgłoszenia na studia po upływie terminu składania zgłoszeń opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

§ 12

 1. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczyna się 1 kwietnia 2019 r. i kończy 30 września 2019 r.

 2. Dokładne terminy egzaminów na studia pierwszego i drugiego stopnia ustala Rektor. Terminy egzaminów zostaną podane do wiadomości w terminie nie później niż do dnia 31 marca w roku, w którym odbywają się egzaminy wstępne.

 3. Szczegółowe wymagania programowe na egzaminy wstępne, rodzaje wymaganych dokumentów, terminy ich składania oraz terminy egzaminów wstępnych zostaną opublikowane w Informatorze dla kandydatów na studia oraz na stronie internetowej www.amuz.wroc.pl.

§ 13

 1. Egzamin wstępny na studia pierwszego i drugiego stopnia organizowany jest na określony kierunek studiów oraz w określonym zakresie i ma charakter konkursowy.

 2. Pisemny egzamin wstępny jest anonimowy (kodowany).

 3. Egzaminy wstępne przeprowadzane są w języku polskim z wyjątkiem egzaminów na studia prowadzone w języku angielskim, które przeprowadzane są w języku angielskim zgodnie z § 18 niniejszych Warunków rekrutacji.

 4. Do oceniania kandydata podczas egzaminów wstępnych stosuje się system punktowy w skali od 1 do 25 punktów, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszych Warunków rekrutacji.

 5. Warunkiem zdania egzaminu wstępnego jest uzyskanie z każdej oddzielnie punktowanej części egzaminu wstępnego co najmniej liczby punktów odpowiadającej ocenie dostatecznej zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do Warunków rekrutacji.

 6. Szczegółowe zasady punktacji podczas egzaminów wstępnych na poszczególne kierunki studiów i na poszczególne zakresy określa Tabela stanowiąca załącznik nr 2 do Warunków rekrutacji.

 7. Po zakończeniu każdego etapu egzaminów WKR ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu, a po zakończeniu ostatniego etapu, listę kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny. Listy, o których mowa w zdaniu poprzednim, zawierają wyłącznie kody kandydatów.

§ 14

 1. O przyjęciu na pierwszy rok studiów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia decyduje miejsce kandydata na liście ustalonej na podstawie wyników egzaminu wstępnego, zgodnie z liczbą miejsc na poszczególnych kierunkach i zakresach, z uwzględnieniem liczby miejsc przeznaczonych dla osób, które przyjęte mają być na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. O kolejności na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych podczas egzaminu wstępnego.

 2. W przypadku rezygnacji jednego z przyjętych kandydatów, na studia przyjmuje się kolejną osobę z listy osób, które zdały egzamin na dany kierunek i w określonym zakresie, a nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc, chyba że zmianie ulegną limity miejsc określone dla poszczególnych kierunków lub zakresów studiów.

 

§ 15

 1. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia może nastąpić również na podstawie:

1) wyników uzyskanych podczas egzaminu wstępnego na studia stacjonarne,

2) wyników odrębnego egzaminu w przypadku dodatkowej rekrutacji.

 1. Studia niestacjonarne na określonym kierunku i zakresie uruchomione zostaną jedynie w przypadku przyjęcia odpowiedniej liczby kandydatów gwarantującej samofinansowanie studiów.

§ 16

 1. Rektor może ogłosić dodatkową rekrutację na określone kierunki studiów:

1) na wniosek właściwego Dziekana – w przypadku niewypełnienia limitu miejsc na studiach pierwszego lub drugiego stopnia,

2) jako rekrutację uzupełniającą dla absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 Ustawy o systemie oświaty.

 1. Terminy egzaminów i składania dokumentów w ramach rekrutacji dodatkowej określa Rektor.

 

 

 1. WARUNKI REKRUTACJI na studia prowadzone w ramach English Division

§ 17

Na studia pierwszego lub drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim może być przyjęta wyłącznie osoba:

1) spełniająca warunki rekrutacji ustalone w niniejszych Warunkach rekrutacji dla danego kierunku studiów oraz

2) posiadająca znajomość języka angielskiego potwierdzoną:

a) dokumentem potwierdzającym znajomość języka angielskiego, wymienionym w załączniku nr 3 do niniejszych Warunków rekrutacji, lub

b) świadectwem, dyplomem lub innym dokumentem potwierdzającym ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim, lub

c) świadectwem matury międzynarodowej (IB) w języku angielskim, lub

d) dyplomem ukończenia studiów prowadzonych w języku angielskim lub na kierunku, gdzie język angielski był przedmiotem studiów.

§ 18

Rekrutacja na studia prowadzone w ramach English Division odbywa się na warunkach i zasadach określonych w niniejszych Warunkach rekrutacji z następującymi zastrzeżeniami:

1) egzamin wstępny prowadzony jest w języku angielskim,

2) egzamin wstępny może być przeprowadzony poza Akademią przez egzaminatora lub egzaminatorów wyznaczonych przez Przewodniczącego WKR. Decyzja o przyjęciu lub nieprzyjęciu będzie doręczana kandydatom również w tłumaczeniu na język angielski,

3) studia prowadzone w ramach English Division uruchomione zostaną jedynie w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów gwarantującej samofinansowanie studiów,

4) szczegółowe wymagania programowe na egzaminy wstępne, terminy składania wymaganych dokumentów oraz terminy egzaminów wstępnych zostaną opublikowane w Informatorze dla kandydatów na studia oraz na stronie internetowej www.amuz.wroc.pl.

 

 1. WARUNKI REKRUTACJI dla cudzoziemców

§ 19

  1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej "cudzoziemcami", mogą podejmować i odbywać studia pierwszego i drugiego stopnia na zasadach określonych w Ustawie i w niniejszych Warunkach rekrutacji.

  2. Cudzoziemcy, o których mowa w art. 324 ust. 2 Ustawy, przyjmowani są na studia prowadzone w języku polskim w ramach limitów miejsc ustalonych przez Akademię.

§ 20

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

1) ukończyli roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

3) posiadają dyplom ukończenia studiów prowadzonych w języku polskim lub na kierunku, gdzie język polski był przedmiotem studiów.

§ 21

 1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego i drugiego stopnia, prowadzone w języku angielskim, jeżeli legitymują się dokumentem potwierdzającym znajomość języka angielskiego wymienionym w załączniku nr 3 do Warunków rekrutacji.

 2. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka angielskiego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce, a także dyplomy ukończenia studiów wyższych prowadzonych w języku angielskim lub w zakresie kierunku, gdzie język angielski był przedmiotem studiów.

§ 22

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego i drugiego stopnia jeżeli:

1) legitymują się odpowiednimi dokumentami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach i niniejszych Warunkach rekrutacji,

2) wykażą wymagane w Akademii szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji,

3) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,

4) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

 

§ 23

Cudzoziemcy podejmujący studia podlegają rekrutacji, która prowadzona jest na warunkach i zasadach określonych w niniejszych Warunkach rekrutacji z następującymi zastrzeżeniami:

1) kandydaci nieposiadający dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego, w celu uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w § 20 Warunków rekrutacji, zdają egzamin z języka polskiego organizowany przez Akademię,

2) zakres wymaganych wiadomości, o których mowa w § 8 ust. 1, obejmuje:

a) wiadomości z zakresu szkoły muzycznej I stopnia: podstawowa wiedza ogólnomuzyczna,

b) wiadomości z zakresu szkoły muzycznej II stopnia: rozszerzona wiedza ogólnomuzyczna.

§ 24

 1. Na studia pierwszego stopnia z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

1) legitymują się jednym z następujących dokumentów:

a) wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwem dojrzałości albo świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w Ustawie o systemie oświaty,

b) świadectwem, innym dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty,

c) świadectwem lub innym dokumentem wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanym za potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 2 albo 3 Ustawy o systemie oświaty,

d) świadectwem maturalnym wydanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym – na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej,

2) wykażą, w drodze sprawdzenia wiedzy i umiejętności w zakresie określonym w załączniku nr 2 do Warunków rekrutacji, posiadanie wymaganych w Akademii szczególnych predyspozycji do podjęcia studiów,

3) złożą komplet dokumentów, o których mowa w części I załącznika nr 4 do Warunków rekrutacji.

 1. Cudzoziemcy, o których mowa w art. 93a Ustawy o systemie oświaty, mogą być przyjmowani na studia pierwszego stopnia, z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, jeżeli legitymują się decyzją administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

 2. W przypadku świadectw lub innych dokumentów, o których mowa w art. 93 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty – cudzoziemiec przedstawia decyzję właściwego kuratora oświaty o uznaniu ich za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od cudzoziemca – również w terminie późniejszym ustalonym przez Rektora Akademii.

 

§ 25

 1. Na studia drugiego stopnia z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

1) legitymują się jednym z następujących dokumentów:

a) dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym w Polsce albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo

b) dyplomem uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej, albo

c) dyplomem potwierdzającym ukończenie studiów wyższych za granicą, uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Ustawą, albo

d) potwierdzeniem ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia – zgodnie z Ustawą,

2) wykażą, w drodze sprawdzenia wiedzy i umiejętności w zakresie określonym w załączniku nr 2 do Warunków rekrutacji, posiadanie wymaganych w Akademii szczególnych predyspozycji do podjęcia studiów, złożą komplet dokumentów, o których mowa w części II załącznika nr 4 do Warunków rekrutacji.

 1. W przypadku dyplomów i innych dokumentów ukończenia studiów wydanych za granicą, podlegających uznaniu w drodze nostryfikacji – cudzoziemiec przedstawia zaświadczenie stwierdzające równoważność z odpowiednim wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej dyplomem ukończenia studiów wyższych lub dyplomem doktorskim w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od cudzoziemca – również w terminie późniejszym ustalonym przez Rektora Akademii.

 

Załącznik nr 1 do Warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu


 

TABELA PUNKTACYJNA

Egzaminy wstępne punktowane są według następującej tabeli:


 

Liczba punktów

Ocena

25-24

5+

23-22

5

21

5-

20-19

4+

18-17

4

16

4-

15-14

3+

13-11

3

10-1

2


 

 

Załącznik nr 2 do Warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH I ZASADY PUNKTACJI NA EGZAMINACH WSTĘPNYCH NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH STUDIÓW

NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Tabela 1. Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki, zakres: Kompozycja

 

Kierunek/

zakres

Zakres egzaminów

Punktacja
Tabela punktacyjna

Liczba punktów

Kompozycja i teoria muzyki

 

zakres: Kompozycja

 

Studia I stopnia

stacjonarne

 1. Przegląd trzech samodzielnych prac kompozytorskich i rozmowa kwalifikacyjna

(1-25 pkt.) x 4

Załącznik nr 1

 • maksymalna liczba punktów: (4 x 25 + 2 x 25) 150

 • minimalna liczba punktów (decydująca o zdanym egzaminie): (4 x 18 + 2 x 18) 108

 1. Sprawdzian przydatności zawodowej w zakresie kształcenia słuchu i harmonii

(1-25 pkt.) x 2

Załącznik nr 1

Kompozycja i teoria muzyki

 

zakres: Kompozycja

 

Studia II stopnia

stacjonarne

 1. Przedstawienie partytur trzech kompozycji o zróżnicowanej obsadzie

(1-25 pkt.) x 3

Załącznik nr 1

 • maksymalna liczba punktów: (3 x 25) 75

 • minimalna liczba punktów (decydująca o zdanym egzaminie): (3 x 18) 54

 1. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca kierunku studiów

 

Tabela 2. Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki, zakres: Teoria muzyki

 

Kierunek/

zakres

Zakres egzaminów

Punktacja
Tabela punktacyjna

Liczba punktów

Kompozycja i teoria muzyki

 

zakres:

Teoria muzyki

 

Studia I stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

 1. Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie literatury muzycznej i form muzycznych

(1-25 pkt.) x 4

Załącznik nr 1

 • maksymalna liczba punktów: (4 x 25 + 2 x 25) 150

 • minimalna liczba punktów (decydująca o zdanym egzaminie): (4 x18 + 2 x18) 108

 1. Sprawdzian przydatności zawodowej w zakresie kształcenia słuchu i harmonii

(1-25 pkt.) x 2

Załącznik nr 1

Kompozycja i teoria muzyki

 

zakres:

Teoria muzyki

 

Studia II stopnia

stacjonarne

 1. Prezentacja jednego z trzech przygotowanych wcześniej przez kandydata tematów w zakresie teorii muzyki (około 30 min.)

(1-25 pkt.) x 3

Załącznik nr 1

 • maksymalna liczba punktów: (3 x 25) 75

 • minimalna liczba punktów (decydująca o zdanym egzaminie): (3 x 18) 54

 1. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca kierunku studiów

 

Tabela 3. Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki, zakres: Muzykoterapia

 

Kierunek/

zakres

Zakres egzaminów

Punktacja
Tabela punktacyjna

Liczba punktów

Kompozycja i teoria muzyki

 

zakres:

Muzykoterapia

 

Studia I stopnia

stacjonarne

I ETAP: Przedmioty kierunkowe

 1. Ocena przydatności zawodowej (egzamin ustny)

(1-25 pkt.) x 3

Załącznik nr 1

 • maksymalna liczba punktów: (3 x 25) 75

 • minimalna liczba punktów:

(3 x18) 54

 1. Egzamin ustny z wiedzy ogólnomuzycznej

(1-25 pkt.)

Załącznik nr 1

 • maksymalna liczba punktów: 25

 • minimalna liczba punktów: 18

Do II etapu egzaminów wstępnych przechodzi kandydat, który uzyskał łącznie przynajmniej 72 (54+18) punkty.

II ETAP: Przedmioty uzupełniające

Wykonanie dwóch przygotowanych utworów na dowolnym instrumencie oraz wykonanie dowolnego utworu wokalnego
(solo lub z akompaniamentem instrumentu)

(1-25 pkt.) x 2

Załącznik nr 1

 • maksymalna liczba punktów: (2 x 25) 50

 • minimalna liczba punktów w II etapie (decydująca o zdanym egzaminie): 36

Kompozycja i teoria muzyki

 

zakres:

Muzykoterapia

 

Studia II stopnia

stacjonarne

Rozmowa kwalifikacyjna oceniająca cechy osobowości oraz wiedzę kandydata, predyspozycje do wykonywania zawodu muzykoterapeuty oraz pracy naukowo-badawczej

(1-25 pkt.) x 3

Załącznik nr 1

 • maksymalna liczba punktów: (3 x 25) 75

 • minimalna liczba punktów (decydująca o zdanym egzaminie): (3 x 18) 54

 

Tabela 4. Kierunek: Dyrygentura

 

Kierunek

Zakres egzaminów

Punktacja
Tabela punktacyjna

Liczba punktów

Dyrygentura

 

Studia I stopnia

stacjonarne

 1. Dyrygowanie dowolnie wybraną symfonią klasyczną i rozmowa kwalifikacyjna

(1-25 pkt.) x 4

Załącznik nr 1

 • maksymalna liczba punktów:

(4 x 25 + 2 x 25) 150

 • minimalna liczba punktów (decydująca o zdanym egzaminie): (4 x 18 + 2 x 18) 108

 1. Sprawdzian przydatności zawodowej w zakresie kształcenia słuchu i harmonii (egzamin pisemny i ustny)

(1-25 pkt.) x 2

Załącznik nr 1

Dyrygentura

 

Studia II stopnia

stacjonarne

 1. Dyrygowanie po jednym utworze wybranym przez kandydata z każdej grupy

 2. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca kierunku studiów

(1-25 pkt.) x 3

Załącznik nr 1

 • maksymalna liczba punktów:

(3 x 25) 75

 • minimalna liczba punktów (decydująca o zdanym egzaminie): (3 x 18) 54

 

 

Tabela 5. Kierunki: Instrumentalistyka oraz Jazz i muzyka estradowa

 

Kierunek

Zakres egzaminów

Punktacja
Tabela punktacyjna

Liczba punktów

Instrumentalistyka

 

Jazz i muzyka estradowa

 

Studia I stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

 

oraz

English Division

I ETAP

Egzamin z gry na instrumencie

(1-25 pkt.) x 3

Załącznik nr 1

 • maksymalna liczba punktów:

(3 x 25) 75

 • minimalna liczba punktów:

(3 x18) 54

Do II etapu egzaminów wstępnych przechodzi kandydat, który uzyskał łącznie przynajmniej 54 punkty.

II ETAP

 1. Czytanie a vista

(1-25 pkt.)

Załącznik nr 1

Po II etapie liczba punktów z obu części egzaminu jest sumowana, a następnie dzielona przez liczbę 2, według Tabeli w Załączniku nr 1

(1-25 pkt.)

 • maksymalna liczba punktów: 25

 • minimalna liczba punktów: 18

 1. Przygotowanie utworu zadanego przez komisję

(1-25 pkt.)

Załącznik nr 1

Do III etapu egzaminów wstępnych przechodzi kandydat, który uzyskał łącznie przynajmniej 18 punktów.

III ETAP

 1. Kształcenie słuchu (egzamin pisemny)

(1-25 pkt.)

Załącznik nr 1

 • maksymalna liczba punktów: 25

 • minimalna liczba punktów: 11

 1. Kolokwium z wiedzy dot. kierunku studiów (egzamin ustny)

(1-25 pkt.)

Załącznik nr 1

 • maksymalna liczba punktów: 25

 • minimalna liczba punktów: 11

Egzamin wstępny zdał kandydat, który uzyskał w III etapie egzaminu przynajmniej 22 punkty.

Instrumentalistyka

 

Jazz i muzyka estradowa

 

Studia II stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

oraz

English Division

Egzamin z gry na instrumencie

(1-25 pkt.) x 3

Załącznik nr 1

 • maksymalna liczba punktów: (3 x 25) 75

 • minimalna liczba punktów (decydująca o zdanym egzaminie): (3 x 18) 54

 

 

 

Tabela 6. Kierunek: Wokalistyka

 

Kierunek/

zakres

Zakres egzaminów

Punktacja
Tabela punktacyjna

Liczba punktów

Wokalistyka

 

Studia I stopnia

stacjonarne

 

oraz

English Division

I ETAP: Śpiew solowy (egzamin dwuczęściowy)

Część 1

Wykonanie dwóch utworów:

 • utwór kompozytora polskiego

 • utwór dowolny

(1-25 pkt.)

Załącznik nr 1

 • maksymalna liczba punktów: 25

 • minimalna liczba punktów (kwalifikująca do drugiej części egzaminu ze śpiewu solowego): 18

Część 2

Wykonanie trzech utworów:

 • aria (arietta) barokowa lub klasyczna

 • pieśń romantyczna

 • utwór dowolny

 

Kandydat może powtórzyć w części 2 jeden z utworów z części 1.

(1-25 pkt.) x 2

Załącznik nr 1

 • maksymalna liczba punktów: 50

 • minimalna liczba punktów: 36

Do II etapu egzaminów wstępnych przechodzi kandydat, który uzyskał łącznie przynajmniej 54 punkty.

II ETAP

Kształcenie słuchu

(1-25 pkt.)

Załącznik nr 1

 • maksymalna liczba punktów: 25

 • minimalna liczba punktów: 18

Do III etapu egzaminów wstępnych przechodzi kandydat, który uzyskał łącznie przynajmniej 18 punktów.

III ETAP

  1. Kolokwium z wiedzy dot. kierunku studiów

(1-25 pkt.)

Załącznik nr 1

 • maksymalna liczba punktów: 25

 • minimalna liczba punktów: 11

 1. Rozmowa kwalifikacyjna

(1-25 pkt.)

Załącznik nr 1

 • maksymalna liczba punktów: 25

 • minimalna liczba punktów: 11

Egzamin wstępny zdał kandydat, który uzyskał w III etapie egzaminu przynajmniej 22 punkty.

Wokalistyka

 

zakresy:

 • Wokalno-aktorski

 • Pieśniarsko-oratoryjny

 

Studia II stopnia

stacjonarne

oraz

 

English Division

 1. Egzamin ze śpiewu solowego (program w zależności od deklarowanego zakresu)

(1-25 pkt.) x 2,5

Załącznik nr 1

 • maksymalna liczba punktów: 62,5

 • minimalna liczba punktów: 45

 1. Rozmowa kwalifikacyjna

(1-25 pkt.) x 0,5

Załącznik nr 1

 • maksymalna liczba punktów: 12,5

 • minimalna liczba punktów: 9

RAZEM:

 • maksymalna liczba punktów: 75

 • minimalna liczba punktów (decydująca o zdanym egzaminie): 54

 

 

Tabela 7. Kierunek: Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej

 

Kierunek/

zakres

Zakres egzaminów

Punktacja
Tabela punktacyjna

Liczba punktów

Edukacja Artystyczna w zakresie

Sztuki Muzycznej

 

zakresy:

 • Edukacja muzyczna

 • Prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych

 • Muzyka kościelna

 

Studia I stopnia

stacjonarne

I ETAP

  1. Sprawdzian dyspozycji manualno-głosowych i wiedzy dotyczącej kierunku studiów

(1-25 pkt.) x 2

Załącznik nr 1

RAZEM:

 • maksymalna liczba punktów: 100

 • minimalna liczba punktów: 72

  1. Kształcenia słuchu – egzamin ustny

(1-25 pkt.)

Załącznik nr 1

  1. Harmonia – egzamin pisemny

(1-25 pkt.)

Załącznik nr 1

Do II etapu egzaminów wstępnych przechodzi kandydat, który uzyskał łącznie przynajmniej 72 punkty.

II ETAP

Wybrany instrument lub śpiew solowy

(1-25 pkt.) x 2

Załącznik nr 1

RAZEM:

 • maksymalna liczba punktów: 50

 • minimalna liczba punktów: 36

Organy lub fortepian

(1-25 pkt.) x 2

Załącznik nr 1

Etap II egzaminu wstępnego zdał kandydat, który uzyskał przynajmniej 36 punktów.

Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej

 

zakresy:

 • Edukacja muzyczna

 • Prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych

 

Studia II stopnia

stacjonarne

 1. Egzamin z dyrygowania i emisji głosu

(1-25 pkt.) x 2

Załącznik nr 1

RAZEM:

 • maksymalna liczba punktów: 75

 • minimalna liczba punktów (decydująca o zdanym egzaminie): 54

 1. Rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzian wiedzy dotyczącej kierunku studiów

(1-25 pkt.)

Załącznik nr 1

zakres:

 • Muzyka kościelna

 

Studia II stopnia

stacjonarne

 1. Egzamin z dyrygowania, organów i akompaniamentu liturgicznego

(1-25 pkt.) x 2

Załącznik nr 1

RAZEM:

 • maksymalna liczba punktów: 75

 • minimalna liczba punktów (decydująca o zdanym egzaminie): 54

 1. Rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzian wiedzy dotyczącej kierunku studiów

(1-25 pkt.) x 1

Załącznik nr 1

Egzamin wstępny zdał kandydat, który uzyskał co najmniej 54 punkty.

 

 

Załącznik nr 3 do Warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

 1. Dyplomy ukończenia:

1) studiów na kierunku prowadzonym w języku angielskim lub na kierunku, gdzie język angielski jest przedmiotem studiów,

2) nauczycielskiego kolegium języków obcych w zakresie języka angielskiego,

3) Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP).

 1. Wydany za granicą dokument potwierdzający uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego – uznaje się w przypadku, gdy językiem wykładowym był język angielski.
 2. Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych lub podyplomowych prowadzonych za granicą lub w Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z uczelnią prowadzącą kształcenie za granicą – uznaje się język wykładowy, jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język angielski.
 3. Wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości – uznaje się język wykładowy – angielski.
 4. Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma).
 5. Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate).
 6. Zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym:

1) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

2) w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej,

3) w Ministerstwie Obrony Narodowej – poziom 3333, poziom 4444 według STANAG 6001.

 1. Dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych.
 2. Świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim.
 3. Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, wydany przez KSAP w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego.
 4. Certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”:

1) certyfikaty wydane przez instytucje stowarzyszone w Association of Language Testers in Europe (ALTE) – poziomy ALTE Level 3 (B2), ALTE Level 4 (C1), ALTE Level 5 (C2), w szczególności certyfikaty: First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage – co najmniej Pass, Business English Certificate (BEC) Higher, Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT),

2) certyfikaty następujących instytucji:

a) Educational Testing Service (ETS) – w szczególności certyfikaty: Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – co najmniej 87 pkt w wersji Internet-Based Test (iBT); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – co najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – co najmniej 510 pkt w wersji Paper-Based Test (PBT) uzupełnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE) oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English for International Communication (TOEIC) – co najmniej 700 pkt,

b) European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL),

c) City & Guilds, City & Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute – w szczególności certyfikaty: English for Speakers of Other Languages (ESOL) – First Class Pass at Intermediate Level, Higher Intermediate Level, Advanced Level; International English for Speakers of Other Languages (IESOL) – poziom „Communicator”, poziom „Expert”, poziom „Mastery”; City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2; City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4; City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6; Spoken English Test (SET) for Business – Stage B poziom „Communicator”, Stage C poziom „Expert”, Stage C poziom „Mastery”; English for Business Communications (EBC) – Level 2, Level 3; English for Office Skills (EOS) –Level 2,

d) Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments – w szczególności certyfikaty: London Tests of English, Level 3 (Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 4 (Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 5 (Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International),

e) Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board – w szczególności certyfikaty: London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) – English for Business Level 2, English for Business Level 3, English for Business Level 4; London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) – Foundation Certificate for Teachers of Business English (FTBE); London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) – English for Tourism Level 2 – poziom „Pass with Credit”, poziom „Pass with Distinction”,

f) University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia – w szczególności certyfikaty: International English Language Testing System IELTS – powyżej 6 pkt,

g) telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH – w szczególności certyfikaty: B2 Certificate in English – advantage, B2 Certificate in English for Business Purposes – advantage, Certificate in English for Technical Purposes (B2), telc English B2, telc English B2 Business, telc English B2 Technical, telc English C1.


 

 

Załącznik nr 4 do Warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD CUDZOZIEMCÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA W AKADEMII MUZYCZNEJ
IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

 

 1. Wykaz dokumentów wymaganych od cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

 1. Podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu IRK.

 2. Oświadczenie kandydata na studia wskazujące zasady, na których kandydat zamierza podjąć studia w Akademii zgodnie z § 23 Warunków rekrutacji.

 3. Jeden z następujących dokumentów:

1) wydane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w Ustawie o systemie oświaty,

2) świadectwo lub inny dokument wydany przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach,

3) dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,

4) dyplom EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10),

5) świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznany za potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 2 albo 3 Ustawy o systemie oświaty,

6) świadectwo maturalne wydane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznane – na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Decyzję administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe – w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 93a Ustawy o systemie oświaty, mogą być przyjmowani na studia pierwszego stopnia, z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich.

 2. W przypadku świadectw lub innych dokumentów, o których mowa w art. 93 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty – cudzoziemiec przedstawia decyzję właściwego kuratora oświaty o uznaniu ich za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od cudzoziemca – również w terminie późniejszym ustalonym przez Rektora Akademii.

 3. Oryginał tłumaczenia świadectwa dojrzałości na język polski (tłumaczenie przysięgłe).

 4. Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia.

 5. Jedną aktualną fotografię (wykonaną zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz jedną aktualną fotografię kolorową w wersji elektronicznej (na płycie CD) o rozmiarach: 300x375 pikseli, format: JPG, rozdzielczość: 300 dpi.

 6. Kserokopia paszportu – strona ze zdjęciem i numerem.

 7. Dokument poświadczający znajomość języka polskiego (jeden z wymienionych) w przypadku podejmowania studiów w języku polskim:

1) zaświadczenie o ukończonym rocznym kursie przygotowawczym do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

2) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

3) oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu z języka polskiego w trakcie egzaminów wstępnych do Akademii.

 1. Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka przekładają oryginał tego dokumentu lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Cudzoziemcy pochodzenia polskiego w myśl art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji tj. z dnia 4 września 2014 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 609) przekładają oryginał decyzji stwierdzającej polskie pochodzenie albo kserokopie tego dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Dokument poświadczający znajomość języka angielskiego (jeden z wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszych Warunków rekrutacji) w przypadku podejmowania studiów w języku angielskim.

 4. Potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin wstępny, wpłaconej na rachunek bankowy Akademii.

 5. Polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zobowiązanie o dobrowolnym przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu studiów.

 6. W przypadku osób niepełnoletnich – zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo tłumaczenie powinno być poświadczone przez polskiego konsula lub inny uprawniony podmiot w kraju wydania.

Wszystkie dokumenty powinny zostać przedłożone w oryginale do wglądu pracownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

W przypadku, gdy wymagane jest zaopatrzenie dokumentu w apostille lub jego legalizacja, najpierw należy uzyskać apostille lub legalizację, a następnie sporządzić tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (apostille lub legalizacja powinny również zostać przetłumaczone).

 

 1. Wykaz dokumentów wymaganych od cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

 1. Podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu IRK.

 2. Oświadczenie kandydata na studia wskazujące zasady na których kandydat zamierza podjąć studia w Akademii zgodnie z § 23 Warunków rekrutacji.

 3. Jeden z następujących dokumentów:

1) dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że kandydat został zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo

2) uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej, albo

3) dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 191a ust. 3 albo 4 Ustawy, albo

4) potwierdzenie ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia – zgodnie z Ustawą.

 1. W przypadku dyplomów i innych dokumentów ukończenia studiów wydanych za granicą, podlegających uznaniu w drodze nostryfikacji – cudzoziemiec przedstawia zaświadczenie stwierdzające równoważność z odpowiednim wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej dyplomem ukończenia studiów wyższych lub dyplomem doktorskim w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od cudzoziemca – również w terminie późniejszym ustalonym przez Rektora Akademii.

 2. Oryginał tłumaczenia na język polski dokumentu, wymienionego w punkcie 3.

 3. Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia
  na obranym kierunku i formie kształcenia.

 4. Jedną aktualną fotografię (wykonaną zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz jedną aktualną fotografię kolorową w wersji elektronicznej (na płycie CD) o rozmiarach: 300x375 pikseli, format: JPG, rozdzielczość: 300 dpi.

 5. Kserokopia paszportu – strona ze zdjęciem i numerem.

 6. Dokument poświadczający znajomość języka polskiego (jeden z wymienionych) w przypadku podejmowania studiów w języku polskim:

1) zaświadczenie o ukończonym rocznym kursie przygotowawczym do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

2) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

3) oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu z języka polskiego w trakcie egzaminów wstępnych do Akademii.

 1. Dokument poświadczający znajomość języka angielskiego (jeden z wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszych Warunków rekrutacji) w przypadku podejmowania studiów w języku angielskim.

 2. Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka przekładają oryginał tego dokumentu lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Cudzoziemcy pochodzenia polskiego w myśl art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji tj. z dnia 4 września 2014 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 609) przekładają oryginał decyzji stwierdzającej polskie pochodzenie albo kserokopie tego dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Potwierdzenie opłaty za egzamin wstępny, wpłaconej na rachunek bankowy Akademii.

 5. Polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zobowiązanie o dobrowolnym przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu studiów.

 

Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo tłumaczenie powinno być poświadczone przez polskiego konsula lub inny uprawniony podmiot w kraju wydania.

Wszystkie dokumenty powinny zostać przedłożone w oryginale do wglądu pracownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

W przypadku, gdy wymagane jest zaopatrzenie dokumentu w apostille lub jego legalizacja, najpierw należy uzyskać apostille lub legalizację, a następnie sporządzić tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (apostille lub legalizacja powinny również zostać przetłumaczone).