Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 31/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia I stopnia prowadzone w Akademii ...

PDFUchwała nr 31/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia I stopnia prowadzone w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023. (383,36KB)
PDFZałącznik do Uchwały nr 31/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia I stopnia prowadzone w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023. (431,87KB)

 

Uchwała nr 31/2018

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2018 r.

 

 

w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia I stopnia prowadzone w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w latach akademickich
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023.

 

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz § 26 ust. 2 pkt. 17 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia pierwszego stopnia prowadzone w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 na zasadach obowiązujących wszystkich kandydatów na studia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

  2. Laureaci i finaliści Olimpiady Artystycznej: Sekcja Historii Muzyki otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia prowadzone w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 dodatkowe punkty zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały określającym kierunki, poziomy i formy studiów oraz zakresy egzaminów wstępnych, na których przyznawane są dodatkowe punkty oraz liczbę punktów dodatkowych.

  3. Podstawą uzyskania uprawnień, o których mowa w ust. 2, jest przedłożenie oryginału dokumentu wystawionego przez Komitet Główny Olimpiady Artystycznej potwierdzającego status laureata bądź finalisty.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wrocław, 19 grudnia 2018 r.


 

 

Załącznik do Uchwały nr 31/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19.12.2018 r.

 

Wykaz kierunków, poziomów i form studiów, a także zakresów egzaminów wstępnych, do których mają zastosowanie uprawnienia dotyczące laureatów i finalistów Olimpiady Artystycznej: Sekcja Historii Muzyki oraz liczba dodatkowych punktów.


 

Kierunek/

zakres

Zakres egzaminu,
do którego ma zastosowanie uprawnienie

Liczba dodatkowych punktów

Kompozycja i teoria muzyki

zakres: Kompozycja

Studia I stopnia, stacjonarne

Przegląd trzech samodzielnych prac kompozytorskich i rozmowa kwalifikacyjna

4

Przyznawane w przypadku uzyskania przez kandydata mniejszej liczby punktów niż maksymalna – do wysokości maksymalnej liczby punktów.

Kompozycja i teoria muzyki

zakres: Teoria muzyki

Studia I stopnia

Stacjonarne i niestacjonarne

Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie literatury muzycznej i form muzycznych

4

Przyznawane w przypadku uzyskania przez kandydata mniejszej liczby punktów niż maksymalna – do wysokości maksymalnej liczby punktów.

Kompozycja i teoria muzyki

zakres: Muzykoterapia

Studia I stopnia, stacjonarne

Etap I: Egzamin ustny z wiedzy ogólnomuzycznej

3

Przyznawane w przypadku uzyskania przez kandydata mniejszej liczby punktów niż maksymalna – do wysokości maksymalnej liczby punktów.

Dyrygentura

Studia I stopnia, stacjonarne

Dyrygowanie dowolnie wybraną symfonią klasyczną i rozmowa kwalifikacyjna

4

Przyznawane w przypadku uzyskania przez kandydata mniejszej liczby punktów niż maksymalna – do wysokości maksymalnej liczby punktów.

Instrumentalistyka oraz

Jazz i Muzyka Estradowa

Studia I stopnia,

stacjonarne i niestacjonarne

oraz English Division

Etap III: Kolokwium z wiedzy dot. kierunku studiów (egzamin ustny)

O ile kandydat spełni warunki uczestnictwa w etapie III.

3

Przyznawane w przypadku uzyskania przez kandydata mniejszej liczby punktów niż maksymalna – do wysokości maksymalnej liczby punktów.

Wokalistyka

Studia I stopnia

stacjonarne

oraz English Division

Etap III: Kolokwium z wiedzy dot. kierunku studiów

O ile kandydat spełni warunki uczestnictwa w etapie III.

5

Przyznawane w przypadku uzyskania przez kandydata mniejszej liczby punktów niż maksymalna – do wysokości maksymalnej liczby punktów.

Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej

Studia I stopnia, stacjonarne

Etap I: Sprawdzian dyspozycji manualno-głosowych i wiedzy dotyczącej kierunku studiów

5

Przyznawane w przypadku uzyskania przez kandydata mniejszej liczby punktów niż maksymalna – do wysokości maksymalnej liczby punktów.