Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

16.01.2019 - Postępowanie na pełnienie funkcji inspektora ochrony przeciwpożarowej w budynkach Zamawiającego.

PDF16.01.2019 - Postępowanie na pełnienie funkcji inspektora ochrony przeciwpożarowej w budynkach Zamawiającego. (786,58KB)
 

Wrocław, 16 stycznia 2019 r.

 

 

       Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na pełnienie funkcji inspektora ochrony przeciwpożarowej w budynkach Zamawiającego.

 

  1. Przedmiot i zakres zamówienia:

1) przeprowadzanie przeglądów okresowych podległych obiektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

2) przedstawianie wniosków mających na celu poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej,

3) udział w opracowywaniu wytycznych, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

4) opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla wszystkich obiektów Akademii oraz ich okresowa aktualizacja,

5) inicjowanie i udział we wdrażaniu przepisów przeciwpożarowych ogólnokrajowych i unijnych na terenie Uczelni,

6) nadzór nad przebiegiem konserwacji i kontroli urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz sprzętu gaśniczego,

7) nadzór nad właściwym rozmieszczeniem i utrzymaniem oznakowania ewakuacyjnego, oznakowania sprzętu przeciwpożarowego i innych znaków ostrzegawczych w obiektach i na podległym terenie,

8) branie czynnego udziału w pracach nad projektami, opiniowanie projektów, nadzór nad ich realizacją  pod kątem przepisów przeciwpożarowych,

9) sporządzanie opinii dotyczących zakupów materiałów wyposażenia wnętrz pod względem przepisów przeciwpożarowych,

10) prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej,

11) planowanie potrzeb w zakresie zakupów dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych,

12) prowadzenie szkoleń pracowników i studentów w zakresie przepisów przeciwpożarowych,

13) kwartalne praktyczne szkolenia dla ochrony obiektu z obsługi centrali sygnalizacji pożaru poprzez inicjowanie alarmu z czujki oraz ostrzegania pożarowego,

14) przeprowadzanie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z praktycznym zadymieniem (raz w roku),

15) przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń z gaszenia pożarów podręcznym sprzętem gaśniczym (raz w roku),

16) stały nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym w Uczelni,

17) przygotowanie remontowanych obiektów do odbioru przedstawicieli państwowej straży pożarnej,

18) sporządzanie rocznych informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej.

  1. Szacowana liczba godzin średnio w miesiącu: 25.
  2. Zadania określone w ust. 1 pkt 1-18 wykonane będą w terminach, miejscach i z częstotliwością określoną w obowiązujących przepisach lub wskazanych przez Zamawiającego.
  3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

1) posiadanie przez Wykonawcę tytułu zawodowego inżyniera pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego. W przypadku, gdy zadania określone w ust. 1 pkt 1-18 będą wykonywane przez pracowników Wykonawcy, muszą oni również posiadać ww. kwalifikacje,

2) posiadanie doświadczenia – Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert świadczył minimum jedną usługę obejmującą zakresem przedmiot zamówienia wymieniony w punkcie 1 niniejszego zamówienia przez minimum rok przy zachowaniu ciągłości w ogólnodostępnych obiektach wymienionych w dziale: 12 grupie: 126 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych) klasa: 1261; 1262; 1263 o powierzchni minimum 4 000 m2 .

Zamawiający może wymagać, na etapie oceny ofert,  przedstawienia dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane

  1. W ofercie Wykonawca powinien przedstawić cenę brutto za 1 miesiąc realizowania zamówienia oraz formę współpracy.
  2. Miejsce składania ofert wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe – osobiście w siedzibie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław pok. 022A (Kancelaria Ogólna – Sekretariat Kanclerza), poczta na adres jw. lub elektronicznie na adres: kadry@amuz.wroc.pl.
  3. Termin składania ofert upływa: 23 stycznia 2019 r. godz. 10³º.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).