Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

21.01.2019 - Postępowania na wyłonienie wykonawcy – firmy fonograficznej, w celu zrealizowania nagrania śląskich symfonii Carla Dittersa von Dittersdorfa wraz z produkcją płyty CD.

PDF21.01.2019 - Postępowania na wyłonienie wykonawcy – firmy fonograficznej, w celu zrealizowania nagrania śląskich symfonii Carla Dittersa von Dittersdorfa wraz z produkcją płyty CD. (894,33KB)
 

 

Wrocław, 21.01.2019 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie wykonawcy – firmy fonograficznej, w celu zrealizowania nagrania śląskich symfonii Carla Dittersa von Dittersdorfa wraz z produkcją płyty CD.

 

  1. Przedmiot zamówienia

Wykonawcy: orkiestra kameralna (do ustalenia), Miłosz Kula – dyrygent

Czas nagrania: ok. 70 min.

Termin realizacji: lipiec 2019 r.

Miejsce realizacji: do ustalenia.

 

Zakres zamówienia:

– realizacja nagrania

– montaż i mastering nagranego  materiału

– opracowanie redakcyjne i graficzne okładki

– druk okładki

– produkcja płyty CD

– wytłoczenie 1000 egzemplarzy płyt CD z nadrukiem w pełnym kolorze

– promocja i dystrybucja płyty w Polsce i zagranicą

Nagranie powinno być realizowane z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu nagraniowego Wykonawcy, realizacja nagrania w częstotliwości 96 KHZ/24 bity.

 

  1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena (C)

60%

60 punktów

3.

Doświadczenie (D)

40%

40 punktów

 

 

1) Sposób obliczenia kryterium ceny (C):

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru

gdzie:

 

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

Wykonawca w ramach kryterium „cena” może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

 

2) W przypadku kryterium doświadczenie (D) punkty będą przyznawane następująco:

W celu uzyskania punktacji w kryterium „doświadczenie” Wykonawca powinien   wykazać, że posiada doświadczenie w realizacji minimum 10 (dziesięciu) zrealizowanych nagrań z XVIII-wiecznym repertuarem orkiestrowym (wzór wykazu stanowi załącznik nr 1 do zapytania). Repertuar orkiestrowy musi stanowić przynajmniej 80% czasu trwania zrealizowanego albumu. Zamawiający może żądać przedłożenia dokumentów stanowiących poświadczenie informacji zawartej w przedmiotowym załączniku.

 

Punkty w kryterium „doświadczenie” będą przyznawane następująco:

0-9 zrealizowanych nagrań – 0 pkt

10 zrealizowanych nagrań – 20 pkt.

11 zrealizowanych nagrań – 22 pkt.

– i odpowiednio po 2 punkty za każde kolejne zrealizowane nagranie z XVIII-wiecznym repertuarem orkiestrowym.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium „doświadczenie”   wynosi 40.

 

Ocena końcowa oferty:

Ok = C + D

 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która otrzyma łącznie największą ilość punktów w kryteriach cena i doświadczenie.

W przypadku niemożności wybrania najkorzystniejszej oferty w związku przedłożeniem identycznej ceny i innych kryteriów oceny przez dwóch lub więcej oferentów, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 

3) Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty. Rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

4) Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym w terminie do 7 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze.

5) Termin przesłania oferty upływa w dniu 28.01. 2019 r. o godz. 14.00.

6) Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie uczelni pok. 022A lub za pośrednictwem faxu 71 3552849 lub pocztą elektroniczną: agnieszka.stobiecka-prokop@amuz.wroc.pl

7) Osoba do kontaktu: Agnieszka Stobiecka-Prokop,  tel. 71 310 05 47.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

 

Załącznik nr 1

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAMAWIAJĄCY:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

pl. Jana Pawła II 2

50-043 Wrocław

W celu uzyskania punktacji w kryterium „doświadczenie” Wykonawca powinien wykazać, że posiada doświadczenie w realizacji minimum 10 zrealizowanych nagrań z XVIII-wiecznym repertuarem orkiestrowym. Zamawiający może żądać przedłożenia dokumentów stanowiących poświadczenie informacji zawartej w przedmiotowym załączniku.

Punkty w kryterium „doświadczenie” będą przyznawane następująco:

0-9 zrealizowanych nagrań – 0 pkt

10 zrealizowanych nagrań – 20 pkt.

11 zrealizowanych nagrań – 22 pkt.

– i odpowiednio po 2 punkty za każde kolejne zrealizowane nagranie z XVIII-wiecznym repertuarem orkiestrowym. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium „doświadczenie”  wynosi 40.

L.p.

Przedmiot zamówienia

(tytuł płyty/wykonawca)

Zamawiający

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

                                                                                  …………………………………………

(podpis)