Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 2/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.w sprawie wyrażenia opinii o terminach egzaminów wstępnych oraz terminach składania dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe..

PDFUchwała nr 2/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2019 r.w sprawie wyrażenia opinii o terminach egzaminów wstępnych oraz terminach składania dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020 (1,19MB)
 

Uchwała nr 2/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 stycznia 2019 r.

            w sprawie wyrażenia opinii o terminach egzaminów wstępnych oraz terminach składania dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020

Na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668), art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz § 25 ust. 2 pkt. 11 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie ustalenia następujących terminów egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020:

 

KIERUNEK: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

Zakresy

I stopnia (3-letnie)

II stopnia (2-letnie)

S

NS

S

NS

Kompozycja

18-19.06.2019 r.

-----

19.06.2019 r.

-----

Teoria muzyki

09.09.2019 r.

Muzykoterapia

-----

S – studia stacjonarne, NS – studia niestacjonarne

 

KIERUNEK: DYRYGENTURA

Zakres

I stopnia (3-letnie)

II stopnia (2-letnie)

S

NS

S

NS

Dyrygentura

18-19.06.2019 r.

-----

19.06.2019 r.

-----

S – studia stacjonarne, NS – studia niestacjonarne

 

KIERUNEK: INSTRUMENTALISTYKA

Zakresy

I stopnia (3-letnie)

II stopnia (2-letnie)

S

NS i ED

S

NS i ED

Wszystkie instrumenty

Wszystkie dostępne profile

18-19.06.2019 r.

09-10.09.2019 r.

17.06.2019 r.

09-10.09.2019 r.

S – studia stacjonarne, NS – studia niestacjonarne, ED – English Division

 

 

KIERUNEK: JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

Zakresy

I stopnia (3-letnie)

II stopnia (2-letnie)

S

NS i ED

S

NS i ED

Wszystkie dostępne instrumenty

18-19.06.2019 r.

09-10.09.2019 r.

17.06.2019 r.

09-10.09.2019 r.

S – studia stacjonarne, NS – studia niestacjonarne, ED – English Division

 

KIERUNEK: WOKALISTYKA

Zakresy

I stopnia (3-letnie)

II stopnia (2-letnie)

S

ED

S

ED

Wszystkie dostępne zakresy

18-19.06.2019 r.

09-10.09.2019 r.

17.06.2019 r.

09-10.09.2019 r.

S – studia stacjonarne, ED – English Division

 

KIERUNEK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Zakresy

I stopnia (3-letnie)

II stopnia (2-letnie)

S

NS

S

NS

Wszystkie dostępne zakresy

24.06.2019 r.

-----

25.06.2019 r.

-----

S – studia stacjonarne, NS – studia niestacjonarne

§ 2

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie ustalenia następujących terminów egzaminów wstępnych na studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020:

 

KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Termin egzaminu

Podyplomowe Studia Muzykoterapii

29.06.2019 r.

Podyplomowe Studia w zakresie Kompozycji Specjalnej, Komputerowej oraz Muzyki Teatralnej i Filmowej

09.09.2019 r.

Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Gry Zespołowej w Szkolnictwie Muzycznym

o przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń

Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Początkowego Gry na Instrumencie

o przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń

Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Instrumentalistyki

09.09.2019 r.

Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Kameralistyki

09.09.2019 r.

Podyplomowe Studia w zakresie Wokalistyki

09.09.2019 r.

 

 

§ 3

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie ustalenia terminu uruchomienia systemu internetowej rejestracji kandydatów na dzień 1 kwietnia 2019 r., najpóźniej o godz. 12.00.

§ 4

  1. Wyraża się pozytywną opinię w sprawie ustalenia następujących terminów składania wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, zgodnie z poniższą tabelą:

     

POZIOM I FORMA KSZTAŁCENIA

Termin

Studia stacjonarne I i II stopnia

od 01.04.2019 r. do 24.05.2019 r.

Studia niestacjonarne I i II stopnia

od 01.04.2019 r. do 14.08.2019 r.

English Division

od 01.04.2019 r. do 14.08.2019 r.

Podyplomowe Studia Muzykoterapii

od 01.04.2019 r. do 14.06.2019 r.

Studia podyplomowe (oprócz Muzykoterapii)

od 01.04.2019 r. do 14.08.2019 r.

Studium Pedagogiczne

od 01.04.2019 r. do 27.09.2019 r.

 

 

  1. Wyraża się pozytywną opinię w sprawie:

1) określenia, na dzień 5 lipca 2019 r., ostatecznego terminu przedłożenia oryginału świadectwa dojrzałości dla kandydatów na studia stacjonarne I i II stopnia, którzy po raz pierwszy przystępowali do egzaminu maturalnego w roku 2019, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2,

2) określenia, na dzień 13 września 2019 r., terminu przedłożenia oryginału świadectwa dojrzałości dla kandydatów, którzy po raz pierwszy przystępowali do egzaminu maturalnego w roku 2019 i złożyli odwołanie, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i w terminie do dnia 5 lipca 2019 r. złożyli w Akademii poświadczenie złożenia odwołania i których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku tego odwołania,

3) określenia, na dzień 14 sierpnia 2019 r., ostatecznego terminu przedłożenia oryginału świadectwa dojrzałości dla kandydatów na studia niestacjonarne I i II stopnia, którzy po raz pierwszy przystępowali do egzaminu maturalnego w roku 2019, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4,

4) określenia, na dzień 13 września 2019 r., terminu przedłożenia oryginału świadectwa dojrzałości dla kandydatów na studia niestacjonarne, którzy po raz pierwszy przystępowali do egzaminu maturalnego w roku 2019 i złożyli odwołanie, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. złożyli w Akademii poświadczenie złożenia odwołania i także których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku tego odwołania.

§ 5

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 6

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 30 stycznia 2019 r.