Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

13.02.2019 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy korekty po składzie komputerowym publikacji naukowych i popularnonaukowych w języku angielskim z dziedziny muzyki.

PDF13.02.2019 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy korekty po składzie komputerowym publikacji naukowych i popularnonaukowych w języku angielskim z dziedziny muzyki. (2,29MB)
 

Wrocław, 13 lutego 2019

 

 1. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy korekty po składzie komputerowym publikacji naukowych i popularnonaukowych w języku angielskim z dziedziny muzyki.
 2. Zamówienie dotyczy korekty publikacji przewidzianych do wydania przez Zamawiającego w terminie od 20 lutego 2019 roku do 30 września 2020 roku. Zamawiający przewiduje w tym okresie przeznaczenie do opracowania około 6 publikacji o łącznej objętości od 30 do ok. 60 arkuszy wydawniczych. Podana liczba publikacji oraz arkuszy może ulec zmianie.
 3. W celu wykonania prac objętych niniejszym zapytaniem Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiały do korekty w postaci plików pdf. Korekta powinna być wykonana w tych plikach w wersji elektronicznej, za pomocą funkcji do edycji stosowanych w programie Adobe Acrobat Reader.
 4. Terminy wykonania korekt poszczególnych publikacji będą przez Zamawiającego każ-dorazowo uzgadniane z Wykonawcą  w odrębnej umowie (umowa zlecenie), przy czym powinny być one ustalane z zachowaniem zasady, że czas opracowywania korekty teks-tu o objętości jednego arkusza wydawniczego nie może przekraczać jednego dnia roboczego.
 5. Termin składania ofert: 20 lutego 2019 roku do godz. 14.00.
 6. Oferty będą oceniane w zakresie trzech kryteriów: ceny, kwalifikacji w dziedzinie znajomości języka angielskiego oraz doświadczenia w dziedzinie dokonywania korekt tekstów w języku angielskim.
 7. Oferta powinna zawierać następujące elementy:
 1. cenę brutto za korektę tekstu o objętości jednego arkusza wydawniczego (40 000 znaków liczonych ze spacjami);
 2. informację o kwalifikacjach Wykonawcy w zakresie języka angielskiego wraz
  z określeniem ukończonych studiów/kursów i posiadanych certyfikatów; warunkiem udziału w postępowaniu są następujące minimalne kwalifikacje: poziom biegłości B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 3. wykaz wydanych publikacji w języku angielskim, w których Oferent wykonał korektę (wymagane minimum dwie wydane publikacje o łącznej objętości minimum 6 arkuszy wydawniczych) w okresie maksymalnie ostatnich 3 lat od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.  
 1. Zamawiający przed rozstrzygnięciem niniejszego postępowania może wezwać Wykonawcę do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i wydanych publikacji potwierdzających jego doświadczenie w zakresie wykonywania korekty.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów i ich znaczenia:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, które może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena (C)

40%

40 punktów

2.

Kwalifikacje (K)

20%

20 punktów

3.

Doświadczenie (D)

40%

40 punktów

 

 

1) Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Cena” (C):

Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta o najniższej cenie C. Punktacja pozostałych ofert będzie proporcjonalnie mniejsza i zostanie obliczona według wzoru:

         Cmin

C = --------- x 100 x 40%

                                                                     Cbad

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

Cbad – cena wynikająca z badanej oferty.

Wykonawca w ramach kryterium „cena” może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

 

2) Sposób obliczenia punktacji w kryterium „kwalifikacje” (K):

W przypadku kryterium „kwalifikacje” wykonawca musi udokumentować poziom biegłości według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego wyższy niż B2 poprzez załączenie do oferty kopii odpowiedniego certyfikatu potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Punkty w kryterium „kwalifikacje” będą przyznawane następująco:

poziom biegłości C1 – 10 punktów,

poziom biegłości C2 – 20 punktów.

W ramach kryterium „kwalifikacje” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

 

3) Sposób obliczenia punktacji w kryterium „doświadczenie” (D):

Wykonawca musi przedstawić (w załączniku nr 1) wykaz wydanych publikacji w języku angielskim o łącznej objętości minimum 5 arkuszy wydawniczych, w których Wykonawca wykonał korektę, zawierający nazwy wydawnictw, dla których były realizowane.

Punkty w kryterium „doświadczenie” będą przyznawane następująco:

dwie wydane publikacje – 0 punktów,

trzy wydane publikacje – 8 punktów,

cztery wydane publikacje – 16 punktów,

pięć wydanych publikacji – 24 punkty,

sześć wydanych publikacji – 32 punkty,

siedem i więcej wydanych publikacji – 40 punktów.

W ramach kryterium „doświadczenie” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

4) Ocena końcowa oferty: Ok = C + K + D

 

 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych.
 2. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ocenę końcową, to zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z wyższą punktacją w ramach kryterium „doświadczenie”.
 3. Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 14 dni od daty złożenia w siedzibie Akademii prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
 4. Ofertę należy przesłać drogą mailową na następujący adres: wydawnictwo@amuz.wroc.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

 

Załącznik nr 1

WYKAZ WYDANYCH PUBLIKACJI

Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy korekty po składzie komputerowym publikacji naukowych i popularnonaukowych w języku angielskim z dziedziny muzyki

 

ZAMAWIAJĄCY:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

pl. Jana Pawła II 2

50-043 Wrocław

 

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:                                                       

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

Lp.

Tytuł publikacji

 

Objętość publikacji (liczba arkuszy wydawniczych)

Rok wykonania

(zakończenia)

Nazwa wydawnictwa, dla którego korekta była realizowana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej  z art. 297 Kodeksu Karnego.

 

 

…………….……., dnia ……………………. r.                  ……………………………

podpis