Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2013

Załączniki do poszczególnych dokumentów dostępne są po złożeniu Wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

PDFUchwała nr 1/2013 z dnia 20.II.2013 r. w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 19.XII.2012 r..pdf (415,01KB)
PDFUchwała nr 2/2013 z dnia 20.II.2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o terminach egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe na rok akademicki 2013/2014.pdf (1,74MB)
PDFUchwała nr 3/2013 z dnia 20.II.2013 r. w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2012.pdf (544,19KB)
PDFUchwała nr 4/2013 z dnia 20.II.2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (525,17KB)
PDFUchwała nr 5/2013 z dnia 20.II.2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (555,33KB)
PDFUchwała nr 6/2013 z dnia 20.II.2013 r. w sprawie określenia liczby studentów studiów stacjonarnych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (1,26MB)
PDFUchwała nr 7/2013 z dnia 20.II.2013 r. w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Nauczania Sztuki, Muzyki i Plastyki Szkolnej z Animacją kultury.pdf (574,84KB)
PDFUchwała nr 8/2013 z dnia 20.II.2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o udziale Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w Środowiskowej Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014 Uczelni Wrocławia.pdf (504,15KB)
PDFUchwała nr 9/2013 z dnia 20.II.2013 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do komisji powoływanych w celu odbioru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych w ramach projektu Rozbudowa Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu - budo.pdf (651,86KB)
PDFUchwała nr 10/2013 z dnia 17.IV.2013 r. w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 20.II.2013 r..pdf (183,77KB)
PDFUchwała nr 11/2013 z dnia 17.IV.2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu studiów III stopnia i terminach egzaminów wstępnych na stacjonarne studia III stopnia na rok akademicki 2013/2014 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławi.pdf (334,67KB)
PDFUchwała nr 12/2013 z dnia 17.IV.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 42/2011/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30.V.2012 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na I.pdf (1,58MB)
PDFUchwała nr 13/2013 z dnia 17.IV.2013 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz III stopnia na rok akademicki 2014/2015 w Akademii Muzycznej im. Kar.pdf (317,37KB)
PDFUchwała nr 14/2013 z dnia 17.IV.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmienionego planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2012.pdf (214,05KB)
PDFUchwała nr 15/2013 z dnia 17.IV.2013 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania tymi prawami stanowiącego część wynagrodzenia nauczycieli akademickich zatrudnionych na.pdf (797,52KB)
PDFUchwała nr 16/2013 z dnia 17.IV.2013 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat niektórych treści odpisów dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia wydawanych w językach obcych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (286,85KB)
PDFUchwała nr 17/2013 z dnia 17.IV.2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Zespołu ds. opracowania i wdrożenia programu oszczędnościowego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (324,10KB)
PDFUchwała nr 18/2013 z dnia 12.VI.2013 r. w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 17.IV.2013 r..pdf (448,58KB)
PDFUchwała nr 19/2013 z dnia 12.VI.2013 r. w sprawie wyboru kandydata Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r..pdf (681,25KB)
PDFUchwała nr 20/2013 z dnia 12.VI.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2012.pdf (664,07KB)
PDFUchwała nr 21/2013 z dnia 12.VI.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo- finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2013.pdf (517,27KB)
PDFUchwała nr 22/2013 z dnia 12.VI.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. Grażyny Bożek-Woty na stanowisko profesora zwyczajnego.pdf (514,54KB)
PDFUchwała nr 23/2013 z dnia 12.VI.2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o wysokości opłat za studia na rok akademicki 2013/2014.pdf (208,79KB)
PDFUchwała nr 24/2013 z dnia 12.VI.2013 r. w sprawie nadania Maestro Gabrielowi Chmurze tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (584,80KB)
PDFUchwała nr 25/2013 z dnia 28.VI.2013 r. w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 12.VI.2013 r..pdf (668,96KB)
PDFUchwała nr 26/2013 z dnia 28.VI.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez dra Ryszarda Żołędziewskiego.pdf (698,46KB)
PDFUchwała nr 27/2013 z dnia 28.VI.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez prof. AM Urszulę Marciniec-Mazur.pdf (674,71KB)
PDFUchwała nr 28/2013 z dnia 18.IX.2013 r. w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 28.VI.2013 r..pdf (513,84KB)
PDFUchwała nr 29/2013 z dnia 18.IX.2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania JM Rektora z działalności Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w roku akademickim 2013/2013.pdf (614,27KB)
PDFUchwała nr 30/2013 z dnia 18.IX.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmienionego planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2013.pdf (634,48KB)
PDFUchwała nr 31/2013 z dnia 18.IX.2013 r. w sprawie opinii na temat założeń programu oszczędnościowego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (637,23KB)
PDFUchwała nr 32/2013 z dnia 18.IX.2013 r. w sprawie tłumaczeń nazwy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz jej akronimu.pdf (760,27KB)
PDFUchwała nr 33/2013 z dnia 18.IX.2013 r. w sprawie opinii dotyczącej zmiany nazwy Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (622,09KB)
PDFUchwała nr 34/2013 z dnia 18.IX.2013 r. w sprawie wyrażenia opnii dotyczącej przekształcenia Studia Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań, Mediateką i Centrum Informatycznym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (644,88KB)
PDFUchwała nr 35/2013 z dnia 18.IX.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nazwy Zakładu Muzykoterapii Ogólnej i Stosowanej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (648,44KB)
PDFUchwała nr 36/2013 z dnia 18.IX.2013 r. w sprawie zmiany Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (2,27MB)
PDFUchwała nr 37/2013 z dnia 18.IX.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 25/2009/2010 z dnia 22.IX.2010 r..pdf (796,68KB)
PDFUchwała nr 38/2013 z dnia 20.XI.2013 r. w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 18.IX.2013 r..pdf (135,05KB)
PDFUchwała nr 39/2013 z dnia 20.XI.2013 r. w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2013.pdf (174,87KB)
PDFUchwała nr 40/2013 z dnia 18.XII.2013 r. w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińkskiego we Wrocławiu w dniu 20.XI.2013 r..pdf (133,55KB)
PDFUchwała nr 41/2013 z dnia 18.XII.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmienionego planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2013.pdf (149,81KB)
PDFUchwała nr 42/2013 z dnia 18.XII.2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim Nagród Rektora Akademii Muzycznej im Karola lipińskiego we Wrocławiu.pdf (155,94KB)
PDFUchwała nr 43/2013 z dnia 18.XII.2013 r. w sprawie określenia liczby studentów studiów stacjonarnych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (336,37KB)
PDFUchwała nr 44/2013 z dnia 18.XII.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 38/2011/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wytycznych dotyczących projektowania planów i programów studió II stopnia (doktoranckich) w Akademii Muzycznej im. Karola Lip.pdf (185,77KB)