Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/53/2010/2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego ...

PDFZarządzenie Nr 5/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/53/2010/2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (593,11KB)
 

Zarządzenie Nr 5/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/53/2010/2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego  we Wrocławiu.

           

 Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 1 i § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się Zarządzenie Nr 7/53/2010/2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, iż w załączniku nr 1 do Zarządzenia – „Polityka rachunkowości w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” wprowadza się następujące zmiany:

w § 8 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

   „ 1. Zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

1) do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok i wartości powyżej 10 000 zł.  kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Uczelni lub do oddania w używanie na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, są to w szczególności:

 1. nieruchomości – w tym: grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 2. maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 3. ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 4. inwentarz żywy,
 5. obce środki trwale używane przez jednostki Uczelni na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami środki te mogą być zaliczone do składników majątkowych Uczelni.

  Środki trwałe tej grupy podlegają amortyzacji rozłożonej w czasie.

2) składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności powyżej roku i wartości od 401 zł do 10 000 zł zaliczane są do środków trwałych o niskiej wartości.

Środki tej grupy amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania ich do użytkowania,

3) składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności powyżej roku i wartości nieprzekraczającej 400 zł zaliczane są do kosztów zużycia materiałów.

W ewidencji środków trwałych o niskiej wartości, bez względu na ich wartość początkową, ujmuje się meble, zbiory biblioteczne, fonotekę, narzędzia dla stroicieli

4) każdy środek trwały klasyfikowany jest zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT),

5) za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. autorskie prawa majątkowe, koncesje,
 2. prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych lub zdobniczych,
 3. know-how,
 4. nabyte na potrzeby Uczelni licencje do programów komputerowych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.

  Do wartości nie materialnych i prawnych stosuje się przepisy dotyczące środków trwałych.”.

§ 2

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2018 r.

 

 

Wrocław,15 lutego 2019 r.