Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

15.03.2019 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi cateringowej w dniu 23 marca 2019 r., na potrzeby zjadu absolwentów organizowanego w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Edukacja Muzyczna. Idee – tendencje – dążenia

PDF15.03.2019 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi cateringowej w dniu 23 marca 2019 r., na potrzeby zjadu absolwentów organizowanego w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Edukacja Muzyczna. Idee – tendencje – dążenia (677,19KB)

 

 

Wrocław, 15 marca  2019 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi cateringowej w dniu 23 marca 2019 r., na potrzeby zjazdu absolwentów organizowanego w ramach  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Edukacja Muzyczna. Idee - tendencje – dążenia”.

Szczegóły  dotyczące usługi:

 1.  Usługa cateringowa świadczona podczas zjazdu absolwentów w terminie 23 marca 2019 r. dla 25 osób na godzinę 19.00.
 2.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości osób dla których będzie świadczona usługa cateringowa.
 3.  Zamawiający najpóźniej na dwa dni przed terminem wykonania usługi poda dokładną liczbę osób.
 4.  Cena za całą usługę nie może przekroczyć 120,00 zł brutto za osobę.
 5.  Cena obejmuje: menu cateringu (minimum: danie ciepłe, zimne przekąski, sałatki, owoce, ciasta, soki, woda mineralna, kawa i herbata z dodatkami) dowóz, dekorację stołu szwedzkiego, zapewnienie zastawy. Cena obejmuje również obsługę kelnerską – przynajmniej 2 osoby na minimum 5 godzin.
 6.  W menu musi znaleźć się część potraw wegetariańskich.
 7.  Wraz z ofertą Wykonawca musi przedłożyć proponowane menu.
 8.  Kryteria oceny ofert:

  Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena ( C ) 50% 50 punktów
2. Doświadczenie 1 (D1) 10% 10 punktów
3. Doświadczenie 2 (D2) 10% 10 punktów
3. Menu (M) 30% 30 punktów

1)     Sposób obliczenia kryterium ceny „C”;   

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

        Cmin

C = --------- x 100 x 50%

          CB

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

2)  W przypadku kryterium doświadczenie 1 „D 1” - Wykonawca powinien wykazać (w zał. nr 1 do zapytania), realizację w ciągu ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, minimum 3 usług cateringowych dla przynajmniej 24 osób.

Punkty w kryterium „doświadczenie 1” będą przyznawane następująco:

0 -2 wykonanych usług – 0 pkt

3 wykonane usługi – 2 pkt

4 wykonane usługi – 4 pkt

5 wykonanych usługi – 6 pkt

6 wykonanych usług  – 8 pkt

7 lub więcej wykonanych usług – 10 pkt

3)  W przypadku kryterium „doświadczenie 2” „D 2” - punkty będą przyznane Wykonawcy na podstawie długości istnienia na rynku i świadczenia usług w branży cateringowej:

Od 3 lat do 4 lat –  2 punkty;

Od 5 lat do 6 lat –  4 punktów;

Od 7 lat do 8 lat –  6 punktów;

Od 9 lat do 10 lat – 8 punktów.

Od 10 lat – 10 punktów

4)  W przypadku kryterium „menu” „M” punkty będą przyznawane za zaproponowane koncepcje i zróżnicowane menu. Zamawiający będzie oceniał różnorodność, wagę, objętość, ilość, zaproponowanego menu, które będzie stanowiło załącznik do oferty. Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium „menu” wynosi 0 natomiast maksymalna to 30 punktów.

 1.  Zamawiający dokona wyboru oferty stanowiącej najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.
 2.  Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: joanna.polak do dnia 20 marca do godziny 12.00.
 3.  Wycenę należy podać jako kwotę brutto za realizację zamówienia dla 25 osób.
 4.  Oferta powinna zawierać również cenę jednostkową brutto za jedną osobę.
 5.  Forma udzielenia zamówienia: zlecenie
 6.  Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załącznik nr 1 do zapytania  - Wzór wykazu wykonanych usług

 

WYKAZ WYKONANYCH  USŁUG

Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi cateringowej w dniu 23 marca 2019 r., na potrzeby zjazdu absolwentów organizowanego w ramach  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Edukacja Muzyczna. Idee – tendencje – dążenia”.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

pl. Jana Pawła II 2

50-043 Wrocław

 

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:                                                        

Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

 

 

 

 

 

 

 

wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert / jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Lp

Przedmiot zamówienia

USŁUGA

CATERINGOWA

Ilość osób

Data wykonania

(zakończenia)

Odbiorca

(nazwa, adres, nr telefonu

do kontaktu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

 

…………….……. (miejscowość), dnia …….…. r.                         ……………………………

           (podpis)