Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 9/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

PDFUchwała nr 9/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (1,41MB)
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (136,03KB)
PDFZałącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (352,18KB)
 

Uchwała nr 9/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 27 marca 2019 r.

 

w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz § 26 ust. 2 pkt. 17 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Pierwsza Rada Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zwana dalej „Radą Uczelni” składa się z siedmiu członków, w tym:

1) sześciu członków powoływanych przez Senat, w tym trzech członków pochodzących ze wspólnoty uczelni i trzech pochodzących spoza wspólnoty uczelni;
2) przewodniczącego Samorządu Studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 2

 1. Członkiem Rady Uczelni może być osoba spełniająca wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) zwanej dalej „Ustawą”.
 2. Kandydatem na członka Rady Uczelni może być osoba, która:

1) spełnia warunki określone w art. 20 ust. 1 Ustawy,

2) nie pełni funkcji organu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ani innej uczelni, nie jestem członkiem Rady innej uczelni, ani nie jest zatrudniona w administracji publicznej,

3) zapewni wykonywanie czynności członka Rady Uczelni zgodnie z art. 18 ust. 4 Ustawy.

§ 3

 1. Kandydatów do Rady Uczelni może zgłaszać każdy członek Senatu.
 2. Zgłoszenia kandydata dokonuje się na piśmie. Zgłoszenie winno zawierać krótkie uzasadnienie. Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) zgodę kandydata, której wzór określony jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) oświadczenie o spełnianiu wymogów ustawowych, którego wzór określony jest w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 1. Zgłoszenia kandydatów składa się do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej w terminie do 15 kwietnia 2019 r. W przypadku, jeśli w terminie określonym w zdaniu poprzednim nie wpłynie ilość zgłoszeń zapewniająca możliwość obsadzenia wszystkich mandatów w pierwszej Radzie Uczelni, Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej określa nowy termin składania zgłoszeń i niezwłocznie podaje go do wiadomości członków wspólnoty Akademii.
 2. Uczelniana Komisja Wyborcza bada prawidłowość zgłoszeń kandydatów i przedstawia Senatowi listę kandydatów spośród członków wspólnoty Uczelni i listę kandydatów spoza wspólnoty Uczelni spełniających wymagania formalne, uwzględniając wymóg przewidziany w art. 19 ust. 2 Ustawy.  

§ 4

 1. Członków pierwszej Rady Uczelni powołuje Senat w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Senatu.
 2. Przewodniczący Samorządu Studentów staje się członkiem pierwszej Rady Uczelni z chwilą rozpoczęcia swojej kadencji.
 3. W razie uzyskania wymaganej liczby głosów przez więcej niż trzech kandydatów z listy kandydatów spośród członków wspólnoty uczelni lub z listy kandydatów spoza wspólnoty uczelni, powołani do pierwszej Rady Uczelni zostają kandydaci z danej listy, którzy otrzymali największą liczbę głosów za ich powołaniem. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tą samą liczbę głosów za ich powołaniem, przeprowadza się dodatkowe głosowanie obejmujące tych kandydatów. Członkiem Rady Uczelni zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów za jego powołaniem.
 4. W razie nieuzyskania bezwzględniej większości głosów przez wymaganą liczbę kandydatów z listy członków wspólnoty uczelni lub spoza wspólnoty uczelni dopuszcza się możliwość zarządzenia ponownego głosowania nad kandydaturami z listy obejmującej nieobsadzone miejsca w Radzie Uczelni, poczynając od kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów spośród kandydatów z tej listy.
 5. Jeżeli nie powołano pełnego składu Rady Uczelni, zarządza się wybory dodatkowe. Do wyborów dodatkowych do pierwszej Rady Uczelni postanowienia niniejszej Uchwały stosuje się odpowiednio.
 6. Niezwłocznie po powołaniu członek Rady Uczelni składa oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.) lub informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.
 7. Przewodniczącego pierwszej Rady Uczelni, którym może być wyłącznie członek Rady Uczelni pochodzący spoza wspólnoty uczelni, wybiera Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Senatu.

§ 5

 1. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie Uczelni – z zastrzeżeniem ust. 3 – następuje z przyczyn określonych w art. 20 ust. 4 Ustawy. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie Uczelni stwierdza Rektor jako Przewodniczący Senatu.
 2. W razie wygaśnięcia członkostwa w Radzie Uczelni przed upływem kadencji, w przypadku określonym w ust. 1, Senat niezwłocznie powołuje nowego członka na okres do końca kadencji. Do powołania nowego członka stosuje się postanowienia § 2-5 niniejszej uchwały. Termin, o którym mowa § 3 ust. 3 ustala Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 3. W razie zakończenia sprawowania funkcji przez Przewodniczącego Samorządu Studenckiego w trakcie trwania kadencji Rady Uczelni, jego członkostwo wygasa. Nowy Przewodniczący Samorządu Studenckiego staje się członkiem Rady z chwilą wyboru.

§ 6

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 7

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 27 marca  2019 r.

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2019  

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2019 r.

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Uczelni
w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

 

Ja, niżej podpisany/a…..………………………………………………………………………..          

                  (imię i nazwisko)

 

oświadczam, że wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury na członka Rady Uczelni w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Wrocław,…………………                                         …………………………………………

                        (data)                                                                         (podpis)

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 9/2019

Senatu Akademii Muzycznej

im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2018 r.

 

Oświadczenie kandydata na członka Rady Uczelni
w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

o spełnieniu wymogów ustawowych

 

 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………….          

(imię i nazwisko)

oświadczam, że spełniam warunki powołania na członka Rady Uczelni w Akademii Muzycznej im. Karola lipińskiego we Wrocławiu określone w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668), to jest: 

 

1) mam pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzystam z pełni praw publicznych; 

3) nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

4) nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną; 

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o  ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniłem/am w  nich służby ani nie współpracowałem/am z tymi organami; 

6) posiadam wykształcenie wyższe; 

7) nie ukończyłem/am 67. roku życia.  

 

Jednocześnie oświadczam, że: 1) nie pełnię funkcji organu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ani innej uczelni,

2) nie jestem członkiem Rady innej uczelni,

3) nie jestem zatrudniony/a w administracji publicznej.  

 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na moje członkostwo w Radzie Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

W przypadku powołania mnie na członka Rady Uczelni w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zobowiązuję się niezwłocznie złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, ze zm.) lub informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.     

 

 

 

Wrocław,……………………………..                        …………………………………………

(data)                                                                  (podpis)