Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

01.04.2019 - Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy tłumaczenia z języka polskiego na język angielski tekstów naukowych z zakresu nauki o muzyce przeznaczonych do opublikowania w książkach wydawanych przez Akademię.

PDF01.04.2018 - Postępowanie na wyłonienie dostawcy oryginalnych tonerów do drukarki OKI ES9431 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (2,84MB)
 

Wrocław, 29 marca 2019 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy tłumaczenia z języka polskiego na język angielski tekstów naukowych z zakresu nauki o muzyce przeznaczonych do opublikowania w książkach wydawanych przez Akademię.

 1. Zamówienie dotyczy pisemnych tłumaczeń tekstów naukowych z zakresu nauki o muzyce przewidzianych do opublikowania przez Zamawiającego w terminie od 15 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku. Zamawiający przewiduje w tym okresie przeznaczenie do przetłumaczenia tekstów o łącznej objętości od około 300 do około 600 stron tłumaczeniowych, przy czym jedna strona tłumaczeniowa jest rozumiana w niniejszym postępowaniu jako 1800 znaków liczonych ze spacjami. Pierwsze zamówienie będzie obejmować około 180 stron tłumaczeniowych tekstu i powinno zostać zrealizowane w terminie między 15 kwietnia a 30 czerwca 2019 roku. Podana łączna liczba stron tłumaczeniowych w obrębie wszystkich zamówień w terminie do 31 grudnia 2020 r. może ulec zmianie.
 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia tłumaczenia po weryfikacji native speakera, udokumentowanej pisemnym oświadczeniem podpisanym przez native speakera.
 3. W celu wykonania prac objętych niniejszym zapytaniem Zamawiający będzie dostarczał Wykonawcy materiały do tłumaczenia w postaci plików .doc lub .docx. Tłumaczenie powinno być wykonane w wersji elektronicznej w postaci plików tego samego typu.
 4. Oferty w ramach niniejszego postępowania mogą zgłaszać osoby fizyczne lub firmy tłumaczeniowe.
 5. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę na okres do 31 grudnia 2020 roku, a terminy wykonania tłumaczeń tekstów przeznaczonych do poszczególnych publikacji będą przez Zamawiającego każdorazowo uzgadniane z Wykonawcą w odrębnych zamówieniach, przy czym terminy te powinny być ustalane z zachowaniem zasady, że w ciągu jednego dnia roboczego Wykonawca wykona tłumaczenie co najmniej trzech stron tłumaczeniowych.
 6. Warunkami udziału w postępowaniu są:
 1. posiadanie przez Wykonawcę poziomu biegłości posługiwania się językiem angielskim C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 2. posiadanie przez Wykonawcę co najmniej średniego wykształcenia muzycznego,
 3. doświadczenie w zakresie dokonywania tłumaczenia potwierdzone w postaci co najmniej dwóch wydanych publikacji zawierających teksty tłumaczone przez Wykonawcę z języka polskiego na język angielski o łącznej objętości co najmniej 200 stron tłumaczeniowych, wydanych w okresie maksymalnie ostatnich 5 lat od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.
 1. Przed rozstrzygnięciem niniejszego postępowania Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie w zakresie języka angielskiego (dyplom wyższych studiów magisterskich w zakresie filologii angielskiej lub odpowiedni certyfikat) oraz wykształcenie muzyczne.
 2. Oferty będą oceniane w zakresie dwóch kryteriów: ceny i jakości wykonania tłumaczenia z języka polskiego na język angielski tekstu naukowego z terminologią z zakresu nauki o muzyce. Weryfikacja jakości tłumaczenia zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego na podstawie dokonanego przez Wykonawcę przekładu z języka polskiego na język angielski dwóch tekstów o objętości około jednej strony tłumaczeniowej każdy, zwanych dalej tłumaczeniami próbnymi. Teksty w języku polskim do tłumaczeń próbnych Zamawiający dostarczy Wykonawcy drogą elektroniczną na życzenie Wykonawcy przesłane na adres: wydawnictwo@amuz.wroc.pl.
 3. W wypadku, gdy ofertę składać będzie firma tłumaczeniowa, wskaże ona Zamawiającemu imię i nazwisko osoby dokonującej tłumaczenia tekstów próbnych.
 4. Jeżeli w wyniku niniejszego postępowania jako Wykonawca wybrana zostanie firma tłumaczeniowa, to Zamawiający wymaga, aby:
 1. wszystkie zamówienia przeznaczone do realizacji w ramach niniejszego postępowania wykonywała ta sama osoba, która dokona tłumaczeń próbnych,
 2. w trakcie realizacji zlecenia Zamawiający miał możliwość bezpośredniego kontaktu
  z osobą dokonującą tłumaczenia w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotowego tłumaczenia.
 1. Oferta powinna zawierać następujące elementy:
 1. cenę brutto za tłumaczenie tekstu o objętości jednej strony tłumaczeniowej (1800 znaków liczonych ze spacjami) z języka polskiego na język angielski po weryfikacji native speakera,
 2. dwa pliki z wykonanym w programie WORD tłumaczeniem na język angielski dwóch tłumaczeń próbnych określonych w punkcie 7, z podanym w nich imieniem i nazwiskiem tłumacza,
 3. oświadczenie Wykonawcy o wykształceniu w zakresie języka angielskiego,
 4. oświadczenie Wykonawcy o wykształceniu muzycznym,
 5. oświadczenie Wykonawcy o dotychczas wydanych publikacjach opisanych w punkcie 6c – zgodnie z załącznikiem nr 1.
 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów i ich    znaczenia:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena (C)

40%

40 punktów

2.

Jakość tłumaczenia (J)

60%

60 punktów

 

 

1) Sposób obliczenia punktacji w kryterium „cena”  (C):

Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta o najniższej cenie; punktacja pozostałych ofert będzie proporcjonalnie mniejsza i zostanie obliczona według wzoru:      

 

        Cmin

C = --------- x 100 x 40%

                                                                     CB

  

C – wartość punktowa kryterium „cena”

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

2) Sposób obliczenia punktacji w kryterium „jakość” (J):

W ramach kryterium „jakość” oceniana będzie poprawność wykonanych przez Oferenta tłumaczeń próbnych, o których mowa w punkcie 8.

Osoby dokonujące oceny przydzielą każdej ocenianej ofercie punkty za jakość w skali od 0 do 60 punktów. Ostatecznie liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, zostanie obliczona przez podzielenie liczby punktów oferty badanej przez maksymalną liczbę punktów przyznaną w ramach niniejszego postępowania w ramach kryterium „jakość”, pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 60% :

 

        JB

J = --------- x 100 x 60%

       Jmax

 

 J – wartość punktowa kryterium „jakość”

JB – liczba punktów przyznana badanej ofercie za jakość

Jmax – największa liczba punktów spośród wszystkich punktacji, jakie przyznano za jakość zgłoszonym ofertom

3) Wyniki ocen kryteriów określonych w podpunktach 1) i 2) zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

4) Ocena końcowa oferty: Ok = C + J

 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma łącznie najwyższą ocenę końcową (Ok).
 2. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie (lub więcej) oferty uzyskają taką samą ocenę końcową, to zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z wyższą punktacją w ramach kryterium „jakość”.
 3. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną w terminie do 8 kwietnia 2019 roku do godz. 12.00 na adres: wydawnictwo@amuz.wroc.pl.
 4. Płatności z tytułu umowy wymienionej w punkcie 5 dokonane zostaną przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 14 dni od daty złożenia w siedzibie Akademii prawidłowo wystawionej faktury/rachunku za zrealizowanie zamówienia.

   

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

WYKAZ WYDANYCH PUBLIKACJI

Postępowanie w sprawie wyboru wykonawców tłumaczenia z języka polskiego na język angielski tekstów naukowych z zakresu nauki o muzyce przeznaczonych do opublikowania w książkach wydawanych przez Akademię

 

ZAMAWIAJĄCY:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

pl. Jana Pawła II 2

50-043 Wrocław

 

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:                                                        

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Tytuł publikacji zawierającej tekst tłumaczony z języka polskiego na język angielski przez Wykonawcę

 

Objętość tłumaczonego przez Wykonawcę tekstu (liczba stron tłumaczeniowych)

Rok
wydania

Nazwa wydawnictwa, dla którego tłumaczenie było realizowane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba składająca oświadczenie jest świadoma odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

 

 

…………….……., dnia ……………………. r.                  ……………………………

podpis