Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

08.04.2019 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy obsługi organizacyjno-administracyjnej projektu pt. „Wschodnia Akademicka Platforma Artystyczna”, realizowanego w ramach programu „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe” zgodnie z umową ...

PDF08.04.2019 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy obsługi organizacyjno-administracyjnej projektu pt. „Wschodnia Akademicka Platforma Artystyczna”, realizowanego w ramach programu „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe” zgodnie z umową zawartą z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA). (858,46KB)
 

Wrocław, 8 kwietnia 2019 r.

 

 

            Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na pełnienie obsługi organizacyjno-administracyjnej projektu pt. „Wschodnia Akademicka Platforma Artystyczna”, realizowanego w ramach programu „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe”  zgodnie z umową zawartą z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA).  

 

 1. Przedmiot i zakres zamówienia:

1) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z projektem m.in.: przygotowywanie projektów pism, kart zmian projektu, wydruków, raportów oraz prowadzenie dokumentacji potrzebnej do rozliczenia projektu,

2) pomoc w organizacji poszczególnych zadań projektu m.in. poprzez:  przygotowywanie umów i zamówień, organizacje podróży, organizowanie tłumaczeń, organizacja spotkań,

3) prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem, przeprowadzaniem postępowań oraz udzielaniem zamówienia publicznego,

4) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z właściwymi wytycznymi, gromadzenie dokumentacji fotograficznej oraz audiowizualnej,

5) współpraca z  koordynatorem Projektu, Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz z jednostkami organizacyjnymi AMKL w celu realizacji projektu.

 1. Data zakończenia projektu 30 listopada 2020 r. Termin zakończenia zamówienia: 31 grudnia 2020 r.
 2. Szacowana liczba godzin średnio w miesiącu: 40.
 3. Zadania określone w ust. wykonane będą w terminach, miejscach i z częstotliwością określoną przez Zamawiającego.
 4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

1) wykształcenie wyższe,

2) minimum dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań określonych w ust.1

 1. W ofercie Wykonawca powinien przedstawić cenę brutto za 1 miesiąc realizowania zamówienia, formę współpracy oraz oświadczenie Wykonawcy o posiadanym wykształceniu i doświadczeniu – z podaniem nazwy projektu, beneficjenta i zakresu zadań.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów i ich    znaczenia:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena (C)

50%

50 punktów

2.

Doświadczenie (D)

50%

50 punktów

 

 

1) Sposób obliczenia punktacji w kryterium „cena”  (C):

Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta o najniższej cenie; punktacja pozostałych ofert będzie proporcjonalnie mniejsza i zostanie obliczona według wzoru:      

 

        Cmin

C = --------- x 100 x 50%

                                                                           CB

  

C – wartość punktowa kryterium „cena”

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

W zależności od deklarowanej formy współpracy zamawiający do ceny doliczy wszystkie należne świadczenia publiczno-prawne obciążające Zamawiającego (podatki, składki itp.).

2) W przypadku kryterium „doświadczenie (D) punkty będą przyznane Wykonawcy na podstawie wykazanego w załączniku nr 1 doświadczenia w wykonywaniu zadań określonych w ust.1 przez okres dłuższy niż 1 rok (przy jednym lub kilku projektach) tj:

 1. od 2 lat do 3 lat – 0 punktów
 2. od 3 lat do 4 lat – 20 punktów
 3. od 4 lat do 5 lat – 40 punktów
 4. od 5 lat i więcej – 50 punktów
 1. Przed rozstrzygnięciem niniejszego postępowania Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie wskazane przez Wykonawcę na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu jak i wskazane w kryterium „doświadczenie” (D).
 2. Miejsce składania ofert wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe – osobiście w siedzibie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław pok. 022A (Kancelaria Ogólna – Sekretariat Kanclerza), poczta na adres jw. lub elektronicznie na adres: kadry@amuz.wroc.pl.
 3. Termin składania ofert upływa: 12 kwietnia 2019 r. godz. 14³º.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
 

Załącznik nr 1

 

Doświadczenie

Postępowanie na  na pełnienie obsługi organizacyjno-administracyjnej projektu
pt. „Wschodnia Akademicka Platforma Artystyczna”, realizowanego w ramach programu

„Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe” zgodnie z umową zawartą
z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA).  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

pl. Jana Pawła II 2

50-043 Wrocław

 

 

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:                                                        

Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów),

dane kontaktowe

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa Projektu

 

 

Zakres obowiązków

Czas  wykonywania zadań

(od – do)

Beneficjent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …..……. r.                   ……………………………

                                                                                                          (podpis)