Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sposobu ustalania kosztów usług edukacyjnych świadczonych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020.

PDFZarządzenie Nr 8/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sposobu ustalania kosztów usług edukacyjnych świadczonych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020. (1,08MB)
 

Zarządzenie Nr 8/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie sposobu ustalania kosztów usług edukacyjnych świadczonych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020.

          

 Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 163 ust. 2  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz.U. 1668 z 2018 r.) oraz  § 30 ust. 1 i § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pobierane są opłaty za usługi edukacyjne związane z:

1) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce,

2) kształceniem na studiach w języku obcym,

3) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów,

4) kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim,

5) kształceniem na studiach podyplomowych lub kształceniem w innych formach.

§ 2

Wysokość opłat za usługi edukacyjne wymienione w § 1 pkt 1- 4 nie może przekraczać kosztów niezbędnych do utworzenia i prowadzenia studiów oraz przygotowania i wdrożenia strategii uczelni.

§ 3

Opłaty ustalane są na pełny cykl kształcenia studentów rozpoczynający się od roku akademickiego  2019/2020.

§ 4

Usługi edukacyjne wymienione w § 1 pkt 5 są świadczone w siedzibie AMKL (z wyłączeniem budynków D i E) chyba, że program kształcenia wymaga realizacji zajęć poza uczelnią.

§ 5

1. Kalkulacja kosztów kształcenia w roku akademickim 2019/2020 oparta jest na:

1) kosztach poniesionych przez uczelnię na realizację usług edukacyjnych w roku 2018 (ewidencja księgowa),

2) liczbie godzin dydaktycznych zrealizowanych w roku akademickim 2017/2018 (zestawienie godzin zrealizowanych w ramach pensum, godzin ponadwymiarowych oraz umów cywilno-prawnych w podziale na kierunki, stopnie i inne formy  kształcenia),

3) liczbie studentów i słuchaczy na dzień 30.11.2017 r.

2. W kalkulacji nie uwzględnia się kosztów wydarzeń artystycznych sfinansowanych z dotacji statutowych jednostek organizacyjnych, wpłat uczestników, dotacji pozyskanych z innych źródeł niż dotacja podmiotowa Akademii, a także refakturowanych  na inne podmioty.

3. Do ustalenia kosztów kształcenia w  studium pedagogicznym stosuje się zasadę, że zajęcia dydaktyczne  realizowane są w ramach godzin ponadwymiarowych lub umów cywilno – prawnych.

4. Jeśli na dzień wydania niniejszego zarządzenia wprowadzono zmiany mające istotny wpływ na koszty kształcenia w roku akademickim 2019/2020 konieczne jest ujęcie tych zmian w kalkulacji.  Zmiany mogą dotyczyć w szczególności:     .

1)  planowanej liczby studentów rozpoczynających kształcenie,

2)  planowanej liczby godzin dydaktycznych realizowanych przez nauczycieli akademickich i zleceniobiorców,

3) ponoszenia dodatkowych rodzajów kosztów w porównaniu do roku poprzedniego np. wzrost wynagrodzeń nauczycieli akademickich wynikający ze wzrostu  minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

§ 6

 1. Koszty działalności operacyjnej uczelni ewidencjonuje się na kontach zespołu „5”, w podziale na działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą i pomocniczą.
 2. Ewidencjonowane koszty dzielą  się na bezpośrednie i pośrednie.
 3. Koszty bezpośrednie w układzie kalkulacyjnym stanowią koszty działalności dydaktycznej w zakresie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i innych form kształcenia. Przyjmuje się zasadę ujmowania na bieżąco do kosztów bezpośrednich, tych pozycji, które na podstawie dokumentów źródłowych  wprost można zakwalifikować do poszczególnych rodzajów działalności, w tym także do działalności dydaktycznej z uwzględnieniem kształcenia na poszczególnych rodzajach studiów.
 4. Rzeczowe koszty pośrednie, których nie można bezpośrednio zaliczyć do określonego rodzaju formy kształcenia dzieli się według klucza rozliczeniowego, który określa się jako proporcję liczby godzin dydaktycznych zrealizowanych przez pedagogów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i innych formach kształcenia do ogółu godzin dydaktycznych zrealizowanych w roku akademickim 2017/2018.
 5. Pośrednie koszty wynagrodzeń z pochodnymi rozlicza się analogicznie jak koszty rzeczowe, dodatkowo ustalając proporcje godzin dydaktycznych zrealizowanych na każdej z form kształcenia oddzielnie w ramach pensum, godzin ponadwymiarowych i umów cywilno-prawnych.
 6. Koszty poniesione przez wydziały rozlicza się na godziny dydaktyczne przypadające na studenta, ustalone jako stosunek wszystkich godzin dydaktycznych zrealizowanych przez pedagogów do liczby studentów w całym cyklu kształcenia.

  § 7

 1. Koszt za powtarzanie określonych zajęć indywidualnych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i innych formach kształcenia jak również prowadzenia zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędnych do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku, ustala się na podstawie planowanej liczby godzin powtarzanych zajęć i stawki godzinowej za powtarzanie zajęć indywidualnych podzielonej przez planowaną liczbę wszystkich uczestników zajęć grupowych lub zbiorowych według stanu na dzień zamknięcia zapisów na zajęcia.
 2. Stawkę godzinową stanowi średnie wynagrodzenie z pochodnymi za godzinę  dydaktyczną realizowaną w ramach pensum i godzin ponadwymiarowych na określonych stanowiskach, powiększone o koszt pośredni każdej godziny.

  § 8

 

 1. Opłaty za cykl studiów lub innych form kształcenia rozpoczynających się od roku   2019/2020 ustala się przy uwzględnieniu minimalnej liczby uczestników.

 2. Opłaty kalkuluje się na podstawie planowanych kosztów wynagrodzeń z dodatkami i pochodnymi,  liczby godzin dydaktycznych do realizacji oraz kosztów pośrednich.

  § 9

1 .Opłaty za studia lub inne formy kształcenia, które nie odbyły się w roku akademickim 2017/2018 ustala się na poziomie opłat z roku poprzedniego, skorygowanych o dodatkowe planowane koszty niezbędne do utworzenia i prowadzenia studiów oraz  przygotowania i wdrożenia strategii  uczelni.

2. Jeśli  planowana jest zmiana programu nauczania, ilości godzin dydaktycznych do realizacji lub innych wielkości mających wpływ na koszt, opłaty kalkuluje się jak dla studiów i innych form kształcenia rozpoczynających się od roku 2019/2020.

§ 10

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wrocław, 26 marca 2019 r.