Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

09.04.2019 - Postanowienie na wyłonienie Wykonawcy usługi fotograficznej.

PDF09.04.2019 - Postanowienie na wyłonienie Wykonawcy usługi fotograficznej. (308,64KB)
 

Wrocław, 09.04.2019 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi fotograficznej.

 1. Szczegóły  dotyczące usługi:
 1. wykonania fotografii podczas realizacji imprez artystycznych i naukowych organizowanych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
 2. wykonania sesji zdjęciowych na potrzeby Akademii, w tym: wydawnictw promocyjnych, książkowych, płytowych oraz publikacji w Internecie.
 1. Wykonawcy zdjęć przysługują wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć wykonanych na zamówienie Akademii.
 2. W ramach podanych wycen Wykonawca z dniem przyjęcia zdjęć przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do zdjęć na następujących polach eksploatacji:
  1. opracowania zdjęć na swoje potrzeby, w szczególności do obróbki redakcyjnej i komputerowej;
  2. wprowadzenia zdjęć do pamięci komputera;
  3. włączenia zdjęć lub ich fragmentu do publikacji zbiorowej lub wydania jako samodzielnego zdjęcia;
  4. zwielokrotniania zdjęć dowolną techniką, w tym techniką drukarską, cyfrową, reprograficzną oraz na nośnikach magnetycznych, optycznych i elektronicznych;
  5. publicznego prezentowania zdjęć za pośrednictwem sieci informatycznych oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  6. wykorzystania zdjęć dla celów promocyjnych i reklamowych, w szczególności w prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz wszelkich formach i działaniach reklamowych;
  7. wprowadzenia zdjęć do obrotu i rozpowszechniania bez ograniczeń ilościowych, przedmiotowych i terytorialnych, ani ze względu na krąg odbiorców;
  8. rozpowszechniania zdjęć, w dowolnej formie, w tym w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, wydań i dodruków.
 3. Zamawiający ma prawo ponadto wykorzystywać zdjęcia poprzez tworzenie galerii zdjęć, wykorzystania zdjęć w kolażach, wystawach itp. Zamawiający może również dokonywać  zmian w zakresie rozmiaru zdjęć.
 4. W przypadku realizacji zdjęć w siedzibie Zamawiającego i we Wrocławiu koszty transportu na miejsce sesji, noclegu, wyżywienia oraz inne koszty związane z wykonaniem umowy pokrywa Wykonawca we własnym zakresie.
 5. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu zdjęcia po obróbce graficznej w ilości określonej w zamówieniu w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia ostatniej sesji zdjęciowej za pomocą platformy WeTransfer, w plikach JPEG w wersji 1000 px oraz HD.
 6. Złożenie oferty odbywa się poprzez:

  wypełnienie załączonego formularza (załącznik nr 1) oraz udostępnienie portfolio  w postaci 20 zdjęć w plikach JPEG w wersji HD wykonanych przez Wykonawcę, dokumentujących doświadczenie podczas realizacji zdjęć z wydarzeń artystycznych
  (np. z koncertów, spektakli, konferencji oraz zdjęć z wydarzeń kulturalnych i naukowych) i przesłanie powyższych materiałów drogą elektroniczną na adres: joanna.polak@amuz.wroc.pl

 7. Termin przesyłania ofert upływa 16.04.2019 r. o godz. 12.00.
 8. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

60%

60 punktów

2.

Portfolio (P)

40%

40 punktów

1) W przypadku kryterium „cena” (cena ofertowa to suma cen brutto wynikająca z załącznika nr 1) oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

 

                            najniższa cena ofertowa

                            CO =  ------------------------------------------ x 100 x 60%

                                               badana cena ofertowa

 

Wykonawca w ramach kryterium „cena” może maksymalnie uzyskać 60 pkt.

 

2) W przypadku kryterium „portfolio” Zamawiający będzie oceniał w szczególności:

 1. estetykę zdjęć,
 2. kompozycję,
 3. sposób wykonania postprodukcji/obróbki graficznej zdjęć,
 4. kadrowanie, uzyskanie odpowiednich proporcji,
 5. głębię ostrości,
 6. różnorodność zastosowanych  technik  fotografowania,
 7. unikalność zastosowanych form.

   

  Członkowie komisji oceniającej przyznają każdej ofercie punkty w skali od 0 do 40 punktów. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie liczby punktów oferty badanej – będącej średnią arytmetyczną  z liczby punktów przydzielonych przez członków komisji  – przez maksymalną liczbę punktów wynoszącą 40 punktów, pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium.

  Wykonawca w ramach kryterium „portfolio” może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

 1. Rozpatrywane będą tylko oferty zawierające wypełnione wszystkie pozycje z Załącznika nr 1.
 2. Z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa na okres 2 lat.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

   

  Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Tabela dla Oferenta

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:                                                        

Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko

 

 

Nr telefonu/faksu

 

 

e-mail

 

 

 

 

 

Rodzaj zlecenia

Cena brutto

 
 
 

Zdjęcia z eventu 1-dniowego  (do 3 godzin)

 

 

Zdjęcia z eventu  1-dniowego  (od 4 do 6 godzin)

 

 

Zdjęcia z eventu 1-dniowego (od 7 do 9 godzin)

 

 

Zdjęcia z eventu  2-dniowego  (do 10 godzin)

 

 

Zdjęcia z eventu  3-dniowego (do 15 godzin)

 

 

Zdjęcia z projektu wyjazdowego 2-dniowego
(typu trasa koncertowa) (do 16 godzin)

 

 

Zdjęcia z projektu wyjazdowego 3-dniowego
(typu trasa koncertowa) (do 18 godzin)

 

 

Sesja zdjęciowa w siedzibie Zamawiającego (do 3 godzin)

 

 

Sesja zdjęciowa w siedzibie Zamawiającego
(od 4 do 6 godzin)

 

 

Sesja zdjęciowa w siedzibie Zamawiającego

(od 7 do 10 godzin)

 

 

SUMA CEN BRUTTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

 

                                                                                  …………………………………………

(podpis)