Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne na rok akademicki 2019/2020

PDFZarządzenie nr 9/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne na rok akademicki 2019/2020 (1,15MB)
 

Zarządzenie nr 9/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 28 marca 2019 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne na rok akademicki 2019/2020

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z poźn. zm.),  art. 264 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.), § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w związku z uchwałą nr 12 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o wysokości opłat za studia na rok akademicki 2019/2020, zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące opłaty pobierane za usługi edukacyjne świadczone w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020 oraz ich wysokość:

 1. Opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, dla naborów na pierwszy rok studiów w roku akademickim: 2017/2018 oraz 2018/2019:

   

   

Kierunek studiów

Poziom studiów

Rok studiów

Oplata za

1 semestr

(zł)

Kompozycja i Teoria Muzyki

I stopnia

2

12 600

Instrumentalistyka

I stopnia

2

11 960

3

9 040

II stopnia

2

13 783

Jazz i Muzyka Estradowa

I stopnia

2 i 3

14 990

II stopnia

3

10 120

 
 1. Opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych z powodu niezadawalających wyników w nauce:

  1) za powtarzanie zajęć w ramach powtarzanego semestru lub roku studiów na studiach stacjonarnych:

Kierunek studiów

Poziom studiów

Oplata za 1 semestr

(zł)

Kompozycja i Teoria Muzyki

I stopnia

20 473

II stopnia

18 463

Dyrygentura

I stopnia

48 259

II stopnia

42 043

Instrumentalistyka

I stopnia

19 954

II stopnia

18 321

Jazz i Muzyka Estradowa

I stopnia

15 782

II stopnia

11 609

Wokalistyka

I stopnia

35 205

II stopnia

26 359

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej

I stopnia

33 804

II stopnia

21 927

 

2) za powtarzanie określonych zajęć indywidualnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

Stopień/ Tytuł naukowy

prowadzącego zajęcia

Opłata za 1 godzinę dydaktyczną (zł)

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

profesor

446

433

doktor habilitowany

359

346

doktor

281

268

magister

239

226

 

3) za powtarzanie określonych zajęć grupowych i zbiorowych na studiach stacjonarnych – opłata obliczona na podstawie planowanej liczby godzin powtarzanych zajęć i stawki godzinowej za powtarzanie zajęć indywidualnych na studiach stacjonarnych podzielonej przez planowaną liczbę wszystkich uczestników zajęć grupowych lub zbiorowych według stanu na dzień zamknięcia zapisów na zajęcia (zaokrąglona do pełnych złotych),

4) za powtarzanie określonych zajęć grupowych i zbiorowych na studiach niestacjonarnych – opłata obliczona na podstawie planowanej liczby godzin powtarzanych zajęć i stawki godzinowej za powtarzanie zajęć indywidualnych na studiach niestacjonarnych podzielonej przez planowaną liczbę wszystkich uczestników zajęć grupowych lub zbiorowych według stanu na dzień zamknięcia zapisów na zajęcia (zaokrąglona do pełnych złotych),

5) za powtarzanie semestru lub roku zajęć w przypadku powtarzania semestru lub roku na studiach niestacjonarnych – opłata równa opłacie wniesionej za powtarzany semestr lub rok,

6) za powtarzanie określonych zajęć na studiach podyplomowych – opłata obliczona na podstawie planowanej liczby godzin powtarzanych zajęć i stawki godzinowej za powtarzanie zajęć indywidualnych na studiach niestacjonarnych podzielonej przez planowaną liczbę wszystkich uczestników zajęć (zaokrąglona do pełnych złotych),

7) za powtarzanie semestru lub roku zajęć przez cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności – opłata obliczona proporcjonalnie do opłaty za całe studia i powtarzanego okresu zajęć.

 

 1. Opłaty za prowadzenie studiów stacjonarnych w języku angielskim „English Division” dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 (kalkulacja kosztów przy liczebności grupy: 5 studentów).

Kierunek studiów „English Division”

Poziom studiów

Opłata za 1 semestr

(zł)

Instrumentalistyka (Instrumental Studies)

I stopnia

65 370

II stopnia

57 303

Jazz i Muzyka Estradowa (Jazz and Stage Music)

I stopnia

25 476

II stopnia

28 212

Wokalistyka (Vocal Studies)

I stopnia

72 463

II stopnia

69 679

 
 1. Opłaty za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku ustalana będzie na podstawie stawek określonych w ust. 2.
 2. Opłata za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się ustalana będzie indywidualnie zgodnie z art. 79 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z poźn. zm.).
 3. Opłaty za kształcenie cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności za studia w roku akademickim 2019/2020:

1) na studiach pierwszego i drugiego stopnia:

Kierunek studiów

Poziom studiów

Oplata za

1 semestr

(zł)

Kompozycja i Teoria Muzyki

I stopnia

20 473

II stopnia

18 463

Dyrygentura

I stopnia

48 259

II stopnia

42 043

Instrumentalistyka

I stopnia

19 954

II stopnia

18 321

Jazz i Muzyka Estradowa

I stopnia

15 782

II stopnia

11 609

Wokalistyka

I stopnia

35 205

II stopnia

26 359

Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej

I stopnia

33 804

II stopnia

21 927

 

2) na kursach dokształcających – Studium Pedagogiczne – równowartość 3000 € za jeden rok nauki.

 1. Opłaty za kształcenie cudzoziemców prowadzone przez Akademię na podstawie umowy zawartej z uczelnią zagraniczną mogą być określane przez Rektora w wysokości innej niż w ust. 6, z uwzględnieniem ogólnych zasad ustalania opłat określonych w obowiązujących przepisach.

  § 2

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2019 r.

   

  Wrocław, 28 marca 2019 r.