Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

16.05.2019 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy parowych, elektrodowych cylindrów do nawilżaczy powietrza, typu VAPAC LE90, VAPAC LE09.

PDF16.05.2019 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy parowych, elektrodowych cylindrów do nawilżaczy powietrza, typu VAPAC LE90, VAPAC LE09. (305,00KB)
 

Wrocław, 15.05.2019 r.
 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Dostawcy parowych, elektrodowych cylindrów do nawilżaczy powietrza, typu VAPAC LE90, VAPAC LE09.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Cylinder do LE 90 PCC4H-6WB        -           3 szt.
 2. Cylinder do LE 09 PCC2N-2WA       -           1 szt.

2.Termin realizacji:

 • do 2 tygodni od chwili złożenia zamówienia.

 

 1. Płatność:
 • Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonanie usługi, w terminie do 7 dni od daty złożenia przez Dostawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 • Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym w PLN na konto Wykonawcy podane na fakturze.

4.Opis sposobu przygotowania oferty:

 • oferta powinna zawierać cenę jednostkową całkowitą cenę realizacji zamówienia w PLN (wraz z kosztami dostawy)
 • oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową;
 • oferta powinna posiadać datę sporządzenia;
 • oferta powinna zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP;
 • oferta powinna być podpisana czytelnie przez przedstawiciela oferenta.

5.Kryteria oceny ofert:

 • Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych.
 • Kryterium wyboru oferty jest cena.

6.Termin i miejsce składania ofert:

 • oferty można składać do dnia 23 maja 2019 r. do godz. 12:00

 • oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres:    robert.przytulski@amuz.wroc.pl
 • oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Kancelarii Kanclerza:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

pl. Jana Pawła II nr 2 , 50-043 Wrocław, pokój nr 022 A.

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).