Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFZarządzenie Nr 12/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (548,22KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 12/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (379,94KB)
 

ZARZĄDZENIE Nr 12/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.), art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz § 30 ust. 1 i § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia znajdujących się na stanie Działu Informatycznego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, za które odpowiedzialny materialnie jest Pan Rajmund Durał.

§ 2

W celu terminowego i zgodnego z przepisami przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

 1. Ewa Świątek                      -  przewodnicząca,
 2. Magdalena Kowalczyk      -  członek,
 3. Jacek Gregorkiewicz         -  członek.

  § 3

            Składniki majątku wymienione w § 1 należy zinwentaryzować drogą spisu z natury poprzez elektroniczny odczyt kodu kreskowego za pomocą przeznaczonego do tego celu terminalu, w przypadku wartości niematerialnych i prawnych dozwolone jest porównanie danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.

§ 4

            Składniki  majątku wymienione w § 1 nieoznakowane kodem kreskowym należy spisać na arkuszach spisowych, pobranych w Kwesturze w dniach 16 i 17 maja 2019 r.

  § 5

Inwentaryzację należy przeprowadzić w dniach 20 – 28 maja 2019 r. wg stanu na dzień 30 kwietnia 2019 r. r.

§ 6

Inwentaryzacja ma charakter inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.

§ 7

            W trakcie inwentaryzacji:

 1. osobą zdającą jest Rajmund Durał
 2. osobą przejmującą Łukasz Lenarczyk.

§ 8

Przeprowadzenie inwentaryzacji składników wymienionych w § 1 należy udokumentować w formie protokołu, którego wzór określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 9

       Zobowiązuję Komisję Inwentaryzacyjną do:

 1. przeprowadzenia spisu z natury przy czynnym udziale osób wymienionych w § 7 zarządzenia,
 2. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w wewnętrznych przepisach Akademii Muzycznej im. Karola  Lipińskiego we Wrocławiu,
 3. rozliczenia inwentaryzacji
 4. niezwłocznego przekazania do Kwestury kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej.

§ 10

Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

 

§ 11

Wykonanie zarządzenia powierzam Kwestorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                                                

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 12/2019 Rektora Akademii Muzycznej  im. Karola Lipińskiego z dnia  16 maja 2019 r.

 

.......................................................

(Nazwa jednostki – pieczęć)

 

Protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji

 

Komisja Inwentaryzacyjna w składzie:

 

1. …………………………        – przewodniczący

2.  ………………………..         – członek

3.  ………………………..         – członek

 

na posiedzeniu w dniu………….... dotyczącym inwentaryzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Nr ……………..…………………………...), przeprowadzonej w okresie od ………………. do …………….. r. według stanu na dzień ………………….., dokonała następującego rozliczenia:

                            

1.  Ustalony stan ewidencyjny:

 

Środki trwałe

-    ………………

Wartości niematerialne i prawne

-    ..…………….. zł

Wyposażenie

-    ………………

 

 

2.  Ustalony stan wg spisu z natury:

 

Środki trwałe

-    ……………….

Wartości niematerialne i prawne

-    ………………. zł

Wyposażenie

-    ……………….

 

 

3.  Rozliczenie wyników inwentaryzacji:

1) niedobory ogółem    ..………… zł

3)  nadwyżki  ogółem   – ………….. zł

 

Wyceny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonała i rozliczenie sporządziła

………………

Podpis

Wyceny wyposażenia dokonała i rozliczenie sporządziła

………………………

Podpis

4. Komisja Inwentaryzacyjna po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustala co  następuje:                                   

……………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

………………………………………………

 (podpis przewodniczącego komisji)

1. ..............................................

2. ..............................................

             (podpisy członków komisji)

 

 

Opinia radcy prawnego:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

                               ........................................       ...................................

                                          (data)                                        (podpis)

 

Opinia głównego księgowego:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

                               ........................................       ...................................

                                               (data)                                        (podpis)