Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFZarządzenie Nr 15/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (328,30KB)
 

Zarządzenie Nr 15/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, ze zm.), oraz § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zwanej dalej „Akademią”, tworzy się Szkołę Doktorską Sztuk Muzycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zwaną dalej „Szkołą Doktorską” w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne.

  § 2

 1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej przygotowuje do uzyskania stopnia naukowego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne i trwa sześć semestrów.
 2. Kształcenie Doktorantów jest prowadzone na podstawie ustalonego przez Senat programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego.
 3. Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej określane są corocznie przez Senat.

  § 3

 1. Organizację kształcenia w Szkole Doktorskiej określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).
 2. Szczegółowe zasady funkcjonowania Szkoły Doktorskiej, w tym prawa i obowiązki Doktorantów, określi Regulamin Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 3. W celu organizacji kształcenia w Szkole Doktorskiej, Rektor powoła pełnomocnika do spraw utworzenia Szkoły Doktorskiej – Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

  § 4

  Kształcenie w Szkole Doktorskiej rozpoczyna się z dniem 1 października 2019 r.

  § 5

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wrocław, 24 maja 2019 r.