Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 20/2019 z dnia 29 maja 2019 r.w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2018

PDFUchwała nr 20/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r.w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2018 (105,27KB)
 

Uchwała nr 20/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2018

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz.U. z 2019 r. poz. 351), art. 18 ust. 2  pkt 3  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z poźn. zm.) w związku z art. 230 ust. 7  ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz  § 25 ust. 2 pkt 5 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu) w związku z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz Opinią Senackiej Komisji ds. Budżetowo-Finansowych, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zbadane przez biegłego rewidenta „Sprawozdanie finansowe Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2018”, zamykające się sumą bilansową 72 181 900,41 zł, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Strata netto w kwocie 790 019,17 zł oraz strata z lat ubiegłych w kwocie 258 481,80 zł zostaną pokryte z funduszu zasadniczego uczelni.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Wrocław, 29 maja 2019 r.