Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 29 maja 2019` r. w sprawie ustalenia stawek opłat stosowanych w umowach o odpłatne używanie pomieszczeń Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

PDFZarządzenie Nr 16/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019` r. w sprawie ustalenia stawek opłat stosowanych w umowach o odpłatne używanie pomieszczeń Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (766,50KB)
 

Zarządzenie Nr 16/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat stosowanych w umowach o odpłatne używanie pomieszczeń Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Na podstawie art.23 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668) oraz §31 ust.1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się następujące stawki opłat stosowanych w umowach o odpłatne korzystanie z pomieszczeń Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zwanej dalej „Akademią”, obowiązujące w godzinach otwarcia Akademii od godziny 08:00 do godziny 22:00:

1) sale dydaktyczne                   (godzina zegarowa)  –             30,00 zł netto plus VAT,

2) pracownie specjalistyczne     (godzina zegarowa)  –             50,00 zł netto plus VAT,

3) Sala Teatralna                        (godzina zegarowa)  –           200,00 zł netto plus VAT,

4) Sala Kameralna                     (godzina zegarowa)  –           150,00 zł netto plus VAT,

5) sali baletowa w budynku E    (godzina zegarowa)  –           200,00 zł netto plus VAT,

6) Sala Koncertowa               - (do 8 godzin zegarowych) –  5000,00 zł netto plus VAT,

                                               - każda następna godzina zegarowa -   400,00 zł netto plus VAT,

7) sala prób (102E)               - (do 8 godzin zegarowych)  –  1500,00 zł netto plus VAT,

 - każda następna godzina zegarowa - 200,00 zł netto plus VAT,

                          

8) pokoje  gościnne w Budynku E i F:

 1. pracownicy Akademii:

- pokój 1-osobowy lub 2-osobowy dla 1 osoby/za dobę - 40,00 zł netto plus VAT,

 - 1 miejsce w pokoju 2-osobowym/za dobę - 30,00 zł netto plus VAT,

 1. inne osoby:

- pokój 1-osobowy lub 2-osobowy dla 1 osoby /za dobę) - 100,00 zł netto plus VAT,

- 1 miejsce w pokoju 2-osobowym/za dobę - 75,00 zł netto plus VAT.

 1. Stawki opłat określone w ust.1 obejmują udostępnienie pomieszczenia wraz z istniejącym podstawowym wyposażeniem oraz kosztami energii elektrycznej, ogrzewania, wody, ścieków, wywozu  nieczystości oraz obsługi szatni, a w przypadku sali koncertowej  podstawowego nagłośnienie i obsługę oświetlenia.
 2. Stawki opłat określone w ust.1 nie obejmują usług dodatkowych, w tym w szczególności, obsługi technicznej, obsługi dodatkowego nagłośnienia i realizacji nagrań audio i video, obsługi widowni, wynajmu dodatkowego sprzętu, wynajmu dodatkowych przestrzeni.
 3. W przypadku korzystania z pomieszczeń poza godzinami określonymi w ust.1 osoba korzystająca zostanie obciążona dodatkowymi opłatami na zasadach określonych w aktualnej ofercie Akademii.
 4. Szczegółowy zakres wyposażenia i warunki oddawania do korzystania pomieszczeń Akademii określonych w ust.1 pkt.6 i 7 określa aktualna oferta umieszczona na stronie internetowej Akademii.
 5. W przypadku oddawania pomieszczeń do korzystania jednostkom sektora finansów publicznych i organizacjom pozarządowym na cele związane z ich działalnością statutową lub związane z działalnością statutową Akademii minimalny czas korzystania i wysokość opłat za korzystanie z Sali może być ustalona indywidualnie.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny, uzasadniony wniosek zainteresowanego podmiotu, minimalny czas korzystania i wysokość opłat mogą być ustalone w wysokościach innych niż określone w ust.1 .

§ 2

Szczegółowe warunki i zasady korzystania z pomieszczeń określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Akademią a podmiotem korzystającym z pomieszczenia.

§ 3

 1. Zarządzenie niniejsze nie ma zastosowania do udostępniania pomieszczeń Akademii w związku z realizacją celów statutowych Akademii.
 2. Zasady udostępniania pomieszczeń Akademii w związku z realizacją jej celów statutowych określają odrębne umowy, porozumienia oraz decyzje Rektora  i Kanclerza Akademii.

§ 4

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kanclerzowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 65/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat stosowanych w umowach o odpłatne używanie pomieszczeń i instrumentów muzycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.