Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 27/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020

PDFUchwała nr 27/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020 (7,19MB)
 

Uchwała nr 27/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2019 r.

 

w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020

Na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 291 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawęPrawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 1 pkt 17 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

DZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Uchwała niniejsza określa warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej kształcącej w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, prowadzonej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020, zwane dalej „Zasadami rekrutacji”.
 2. Ilekroć w niniejszych Zasadach rekrutacji mowa jest o:

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);

2) Akademii – oznacza to Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu;

3) Rektorze – należy przez to rozumieć Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu;

4) Szkole Doktorskiej – oznacza to zorganizowaną formę kształcenia doktorantów w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne prowadzoną w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu;

5) dyrektorze – oznacza to dyrektora Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu powołanego przez Rektora;

6) kandydata – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej;

7) doktoranta – oznacza to osobę wpisaną na listę doktorantów w Szkole Doktorskiej.

DZIAŁ II

KOMISJA REKRUTACYJNA

Skład i tryb działania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej

§ 2

 1. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej prowadzi powołana przez Rektora Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej, zwana dalej „KRSD”.
 2. Przewodniczącego oraz członków KRSD powołuje Rektor.
 3. W skład KRSD wchodzi co najmniej osiem osób, w tym:

1) przewodniczący – dyrektor Szkoły Doktorskiej;

2) co najmniej siedmiu nauczycieli akademickich reprezentujących dyscyplinę sztuki muzyczne, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki, będących przedstawicielami wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonych w Akademii, w tym reprezentujących specjalności podlegające ocenie w trakcie postępowania rekrutacyjnego.

 1. Przewodniczący KRSD powołuje sekretarza KRSD. Sekretarz może zostać powołany spośród członków KRSD. W przypadku, gdy sekretarz jest spoza KRSD, nie bierze udziału w ocenie kandydata do Szkoły Doktorskiej.

§ 3

 1. Przewodniczący KRSD powołuje komisję do przeprowadzenia oceny poziomu zaawansowania w opanowaniu zadeklarowanego przez kandydata języka obcego nowożytnego.
 2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzą: dyrektor, kierownik Studium Języków Obcych Akademii oraz egzaminator.

§ 4

 1. Przewodniczący KRSD zwołuje posiedzenia KRSD i przewodniczy jej obradom.
 2. W przypadku nieobecności przewodniczącego, posiedzenie komisji zwołuje i przewodniczy jej obradom upoważniony przez przewodniczącego członek komisji.

Zadania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej

§ 5

 1. Do zadań KRSD należy w szczególności:

1) zawiadamianie kandydatów o dopuszczeniu do konkursowego postępowania kwalifikacyjnego oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego;

2) przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego, w tym konkursowego postępowania kwalifikacyjnego;

3) sporządzanie:

 1. protokołów z postępowania rekrutacyjnego, w tym z konkursowego postępowania kwalifikacyjnego;
 2. listy rankingowej kandydatów do Szkoły Doktorskiej,
 3. listy zakwalifikowanych do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej;

4) ogłaszanie wyników postępowania kwalifikacyjnego oraz postępowania rekrutacyjnego;

5) opiniowanie skarg i wniosków składanych przez kandydatów w związku z postępowaniem rekrutacyjnym.

DZIAŁ III

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

§ 6

 1. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej prowadzone jest w drodze konkursu w celu wyłonienia najlepszych kandydatów do Szkoły Doktorskiej.
 2. W konkursie, o którym mowa w ust. 1, sprawdzane i oceniane są predyspozycje kandydatów do rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej, w tym:

1) dotychczasowe osiągnięcia artystyczne lub naukowe;

2) wykonanie programu artystycznego albo wypowiedź na temat wybrany przez KRSD albo przedłożenie co najmniej pięciu partytur dla zróżnicowanej obsady wykonawczej,

3) wiedza ogólnohumanistyczna;

4) poziom zaawansowania w opanowaniu języka obcego nowozytnego.

 1. Wykonanie programu artystycznego i wypowiedź, o których mowa w ust. 2 pkt 2, powinny trwać od 20 do  25 minut i w takim wymiarze czasowym podlegają ocenie.
 2. W przypadku, gdy kandydat samodzielnie:

1) skraca czas, o którym mowa w ust. 3, ocena z tej części postępowania może zostać kandydatowi obniżona;

2) wydłuża czas, o którym mowa w ust. 3, KRSD ma prawo przerwać bieg tej części postępowania oraz obniżyć ocenę kandydata.

Warunki dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego

§ 7

 1. Do postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej może być dopuszczona osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy;

2) zarejestrowała się w systemie internetowej Rejestracji Kandydatów Akademii, zwanej dalej „IRK”.

 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć artystycznych lub naukowych, do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba niespełniająca wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, jak również osoba będąca beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 181 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawęPrawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 2. Osiągnięcia artystyczne lub naukowe najwyższej jakości oznaczają wybitne osiągnięcia artystyczne lub wysokiej jakości badania naukowe, prowadzone przez kandydata, które mają istotne znaczenie artystyczne lub znaczenie dla rozwoju nauki, innowacyjności i gospodarki. Osiągnięcia naukowe kandydata lub jego osiągnięcia w dziedzinie sztuki podlegają ocenie KRSD.

Wymagane dokumenty

§ 8

 1. Kandydat składa w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich Akademii, zwanym dalej „DNS”, wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, zawierający:

1) wygenerowane z systemu IRK, podpisane podanie do Rektora o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, zawierające w szczególności:

 1. dane osobowe kandydata, w tym imiona i nazwisko, numer PESEL lub numer paszportu i nazwę kraju, w którym został wydany, dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu), informacje o posiadanym wykształceniu oraz podpis,
 2. życiorys zawierający informacje o zainteresowaniach artystycznych lub badawczych kandydata, aktywności artystycznej lub badawczej, w szczególności o publikacjach, pracach w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach;

2) kopię dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnego; w przypadku, gdy dyplom nie został jeszcze wydany, załączyć należy zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu magistra; oryginał dokumentu przedstawia się do wglądu w Dziale DNS;

3) dokumenty potwierdzające osiągnięcia artystyczne lub naukowe w ostatnich pięciu pełnych latach kalendarzowych, a w szczególności: kopie publikacji naukowych, kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia artystyczne, kopie dyplomów potwierdzających przyznanie nagród, nagród rektora dla najlepszych studentów i absolwentów lub nagród ministra;

4) certyfikat lub dyplom ukończenia studiów poświadczający znajomość języka obcego nowożytnego, o ile kandydat taki dyplom lub certyfikat posiada;

5) jedną aktualną fotografię, wykonaną zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, oraz jedną aktualną fotografię kolorową w wersji elektronicznej zapisaną na płycie CD lub DVD, o rozmiarach: 300x375 pikseli, w formacie: „jpg”, w rozdzielczości: 300 dpi;

6) w przypadku kandydata z niepełnosprawnością, kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

7) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 1. Kopie dokumentów składanych wraz z podaniem o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika DNS na podstawie przedstawionych do wglądu oryginałów.
 2. W przypadku posiadania dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu lub zaświadczeń potwierdzających ich uzyskanie wydanych poza granicami RP, powinny być one opatrzone dodatkowo klauzulą apostille lub legalizacją oraz tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego. W pozostałych przypadkach kandydat obowiązany jest złożyć dodatkowo zaświadczenie o uznaniu, w drodze postępowania nostryfikacyjnego, równoważności dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów oraz tytułem zawodowym.
 3. Pozostałe dokumenty przedstawione w języku innym niż język polski winny być zaopatrzone tłumaczeniem zwykłym na język polski.

§ 9

 1. Dokumenty, o których mowa w § 8, kandydaci składają osobiście w DNS, w godzinach urzędowania lub przesyłają pocztą na adres Akademii.
 2. Termin składania dokumentów jest ostateczną datą ich złożenia w DNS lub wpłynięcia przesyłki pocztowej do Akademii.
 3. Dokumenty, które zostaną złożone lub wpłyną po terminie, zostaną zwrócone kandydatowi bez rozpoznania.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Szkoły Doktorskiej może podjąć decyzję o przyjęciu dokumentów, które wpłynęły po wyznaczonym terminie.

Formalna weryfikacja dokumentów i dopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego

§ 10

 1. Dokumenty złożone przez kandydata w celu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej podlegają weryfikacji formalnej przeprowadzanej przez DNS i KRSD.
 2. Kryteria formalnej weryfikacji dokumentów obejmują w szczególności:

1) terminowość rejestracji w systemie IRK oraz terminowość złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych;

2) kompletność złożonych dokumentów uprawniających do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej;

3) kompletność podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej i wymaganych załączników.

 1. Po dokonaniu weryfikacji formalnej dokumentów, KRSD dopuszcza do postępowania rekrutacyjnego kandydatów, którzy zarejestrowali się w systemie IRK i złożyli komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.
 2. W przypadku złożenia w postępowaniu rekrutacyjnym niekompletnych dokumentów, dyrektor Szkoły Doktorskiej wzywa kandydata do ich uzupełnienia. Niedopełnienie tego obowiązku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie podania kandydata bez rozpoznania, a tym samym niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.
 3. KRSD powiadamia kandydata o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego oraz o terminie postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail wskazany przez kandydata w podaniu o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.

Terminy rekrutacji

§ 11

 1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna się dnia 1 lipca 2019 r. i kończy dnia 30 września 2019 r.
 2. Terminy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym termin składania dokumentów i postępowania kwalifikacyjnego określa dyrektor Szkoły Doktorskiej.

Limit przyjęć

§ 12

 1. Limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej w danym roku akademickim ustala Rektor.
 2. Rektor może wyrazić zgodę na przyjęcie do Szkoły Doktorskiej poza limitem miejsc osób realizujących projekty artystyczne lub badawcze na podstawie umów pomiędzy Akademią a innymi podmiotami, pod warunkiem zapewnienia finansowania stypendium doktoranckiego, w tym w ramach umów, o których mowa w art. 185 ust. 2 Ustawy.

Zakres i przebieg postępowania rekrutacyjnego

§ 13

 1. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w drodze konkursu, który obejmuje następujące etapy:

1) merytoryczną ocenę wniosku i kompletu wymaganych dokumentów;

2) konkursowe postępowanie kwalifikacyjne;

3) wpis na listę doktorantów albo wydanie decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

 1. Merytoryczna ocena wniosku i kompletu wymaganych dokumentów, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje ocenę działalności artystycznej lub naukowej kandydata na podstawie przedstawionego życiorysu, a także kopii dokumentów potwierdzających tę działalność. Uzyskanie pozytywnej oceny tego etapu jest warunkiem dopuszczenia do konkursowego postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Konkursowe postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

1) ocenę:

 1. części praktycznej, polegającej na wykonaniu programu artystycznego, albo
 2. części teoretycznej, polegającej na zaprezentowaniu wypowiedzi na jeden temat wybrany przez KRSD z trzech tematów dotyczących zagadnień z zakresu dyscypliny sztuki muzyczne, przygotowanych wcześniej i zadeklarowanych przez kandydata, albo
 3. przedłożonych pięciu partytur dla zróżnicowanej obsady wykonawczej;

2) ocenę wiadomości kandydata z zakresu nauk humanistycznych;

3) ocenę z egzaminu z języka obcego nowożytnego, o ile kandydat nie przedstawił certyfikatu znajomości języka obcego nowożytnego lub dyplomu ukończenia studiów poświadczającego biegłość językową kandydata co najmniej na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego („ESOKJ”); listę certyfikatów określa Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. W przypadku załączenia do podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej certyfikatu lub dyplomu, o których mowa powyżej, kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów z języka obcego nowożytnego.

4) Do oceny elementów postępowania kwalifikacyjnego stosuje się system punktowy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, który zawiera szczegółowe kryteria i zasady przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

5) Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 150.

6) Liczbę punktów w każdym z etapów, minimalne progi punktowe kwalifikujące do udziału w kolejnym etapie, a także minimalną liczbę punktów uprawniającą do wpisania na listę doktorantów określa Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

7) W protokole postępowania rekrutacyjnego podaje się liczbę punktów przyznanych kandydatowi za poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego. Oceny cząstkowe poszczególnych członków KRSD są niejawne.

8) Szczegółowe wymagania programowe w postępowaniu kwalifikacyjnym ustala KRSD i publikuje na stronie internetowej Akademii, amuz.wroc.pl, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia rekrutacji.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

§ 14

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne i podlegają upublicznieniu.

§ 15

 1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego KRSD tworzy listę rankingową kandydatów, którzy osiągnęli co najmniej minimalny wynik uprawniający do wpisania ich na listę doktorantów, określony w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały – w malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Na liście zamieszcza się:

1) imię i nazwisko kandydata;

2) wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego wyrażony w punktach.

 1. W oparciu o listę rankingową oraz limit miejsc KRSD sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

DZIAŁ IV

PRZYJĘCIE DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

§ 16

 1. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze:

1) wpisu na listę doktorantów – w przypadku kandydata będącego obywatelem polskim;

2) decyzji administracyjnej – w przypadku cudzoziemca.

 1. Wpisu na listę doktorantów dokonuje Rektor lub dyrektor na podstawie upoważnienia Rektora, zgodnie z listą kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.
 2. Kandydat, zakwalifikowany do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej, zostaje wpisany na listę po dostarczeniu, w terminie najpóźniej do siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego, oświadczenia sporządzonego według wzoru określonego w Załączniku nr 5, potwierdzającego, że kandydat:

1) będzie doktorantem tylko w Szkole Doktorskiej, do której został przyjęty w Akademii;

2) został poinformowany, iż w przypadku, gdy osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej jest zatrudniona w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 209 ust. 10 Ustawy, wpis na listę doktorantów uznaje się za skuteczny, jeśli stosunek pracy ustaje lub okres zatrudnienia upływa przed złożeniem ślubowania i rozpoczęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej.

 1. Kandydaci, którzy nie zostali wpisani na listę doktorantów z powodu wyczerpania limitu miejsc, tworzą grupę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście doktorantów, na listę zakwalifikowanych wpisywany jest kolejny kandydat z grupy rezerwowej, zgodnie z listą rankingową.
 2. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów co ostatnia osoba wpisana na listę doktorantów, dyrektor może wystąpić na piśmie do Rektora z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekroczenie limitu miejsc.
 3. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w przypadku łącznego spełnienia przez kandydata następujących warunków:

1) wymagań określonych w § 15;

2) złożenia kompletu dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym;

3) uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego oraz miejsca na liście rankingowej z zachowaniem limitu liczby miejsc,

z zastrzeżeniem ust. 9.

 1. Osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania.
 2. W przypadku, gdy osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej jest zatrudniona w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 209 ust. 10 Ustawy, wpis na listę doktorantów uznaje się za skuteczny, jeśli stosunek pracy ustaje lub okres zatrudnienia upływa przed złożeniem ślubowania i rozpoczęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej.
 3. W przypadku uznania wpisu na listę doktorantów za nieskuteczny z powodu niespełnienia przez osobę przyjętą do Szkoły Doktorskiej warunku, o którym mowa w ust. 8, na miejsce przez nią zwolnione przyjmuje się, według kolejności na liście rezerwowej, nie później niż przed rozpoczęciem cyklu kształcenia, kandydata, który uzyskał pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym, lecz z powodu braku miejsc nie został zakwalifikowany do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.
 4. Kandydat może sprawdzić wyniki postępowania rekrutacyjnego oraz wpisu na listę doktorantów albo odmowę przyjęcia do Szkoły Doktorskiej w systemie IRK poprzez zalogowanie z użyciem unikatowego loginu i hasła.

§ 17

 1. Decyzję o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydaje Rektor lub działający z upoważnienia Rektora dyrektor, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących przesłanek:

1) niespełnienia wymagań określonych w § 7;

2) nieuzyskania pozytywnego wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym;

3) braku miejsc w Szkole Doktorskiej w ramach limitu miejsc określonego przez Rektora.

 1. Od decyzji o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej kandydatowi przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składany jest w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać uzasadnienie. Podstawą wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy może być jedynie naruszenie Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.

DZIAŁ V

REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW

§ 18

 1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej mogą odbywać cudzoziemcy na podstawie:

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Akademię, na zasadach określonych w tych umowach;

3) decyzji ministra właściwego dla spraw nauki szkolnictwa wyższego oraz ministra właściwego dla spraw  kultury i dziedzictwa narodowego;

4) decyzji dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w odniesieniu do jej stypendystów;

5) decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;

6) decyzji administracyjnej Rektora.

 1. O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej może ubiegać się cudzoziemiec, którego poziom biegłości językowej w zakresie języka polskiego umożliwia mu podjęcie kształcenia w tym języku.

Dokumenty wymagane od cudzoziemców

§ 19

 1. Kandydat legitymujący się dyplomem ukończenia studiów za granicą, zgodnie z przepisami Ustawy, potwierdzającym w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub uznanym za równoważny polskiemu dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz tytułowi zawodowemu magistra, magistra lub innemu równorzędnemu, zobowiązany jest złożyć:

1) kopię dyplomu, a także suplementu do dyplomu, o ile był wydany, zalegalizowanych lub opatrzonych klauzulą apostille,

2) kopię tłumaczenia dyplomu oraz suplementu opatrzonych apostille na język polski, poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

W pozostałych przypadkach, kandydat obowiązany jest złożyć dodatkowo zaświadczenie o uznaniu, w drodze postępowania nostryfikacyjnego, równoważności dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów oraz tytułem zawodowym.

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przedstawia się w DNS w terminie wyznaczonym na składanie dokumentów rekrutacyjnych do Szkoły Doktorskiej, w celu potwierdzenia ich za zgodność z oryginałem przez pracownika DNS.
 2. Pozostałe dokumenty rekrutacyjne sporządzone w języku obcym kandydat składa wraz z ich tłumaczeniem zwykłym na język polski.
 3. Cudzoziemiec zobowiązany jest także złożyć certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyznaczonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo zaświadczenie wydane przez Akademię, potwierdzające, że opanowany przez niego poziom biegłości w zakresie języka polskiego pozwala na podjęcie kształcenia w tym języku.
 4. W przypadku złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów, kandydat zobowiązany jest przedstawić w DNS dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów niezwłocznie po jego otrzymaniu, jednak nie później niż do dnia złożenia ślubowania. Zaświadczenie wydane poza granicami RP powinno być zaopatrzone klauzulą apostille i złożone wraz z poświadczonym tłumaczeniem tych dokumentów na język polski.

Postępowanie rekrutacyjne wobec cudzoziemców

§ 20

 1. Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego podlegają takim samym zasadom postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej jak osoby będące obywatelami polskimi.
 2. W przypadku kandydatów będących cudzoziemcami, wpis na listę doktorantów następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Rektora.

DZIAŁ VI

ZASADY RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego w przypadku kandydatów z niepełnosprawnością

§ 21

 1. Kandydaci do Szkoły Doktorskiej będący osobami z niepełnosprawnością podlegają zasadom rekrutacji określonym w niniejszej uchwale, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Warunki przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w części dotyczącej konkursowego postępowania kwalifikacyjnego, uwzględniające potrzeby kandydata z niepełnosprawnością, określa dyrektor na pisemny wniosek kandydata. Wniosek składa się najpóźniej na 7 dni przed wyznaczoną datą konkursowego postępowania kwalifikacyjnego.

§ 22

Dostosowanie trybu i formy postępowania kwalifikacyjnego dla kandydata z niepełnosprawnością może polegać w szczególności na:

1) wydłużeniu czasu trwania:

a) wykonania programu artystycznego albo wypowiedzi kandydata  na temat wybrany przez KRSD,

b) kolokwium z wiedzy ogólnohumanistycznej,

c) części pisemnej lub części ustnej etapu oceny biegłości językowej kandydata w zakresie zadeklarowanego języka obcego nowożytnego,

nie więcej niż o 50% czasu trwania przewidzianego dla pozostałych kandydatów;

2) zastosowaniu innej formy zapisu w przypadku pracy pisemnej, w tym z wykorzystaniem urządzeń technicznych;

3) wykorzystywaniu dostosowanego zapisu materiałów drukowanych do wymogu osób niedowidzących;

4) zmianie formy pisemnej na ustną lub ustnej na pisemną;

5) udziale w postępowaniu rekrutacyjnym osób trzecich lub zwierząt, będących asystentem osoby z niepełnosprawnością;

6) zmianie miejsca przeprowadzenia postępowania.

§ 23

Dyrektor podejmuje decyzję dotyczącą zakresu i formy dostosowania, o którym mowa w § 22, na podstawie złożonego przez kandydata wniosku i orzeczenia potwierdzającego stopień i rodzaj posiadanej niepełnosprawności, a także terminu ważności orzeczenia.

DZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 24

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 27/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020

 

…………………………………

(miejscowość, data)

 

………………………………………………………

(imię i nazwisko kandydata)

 

 

……………………………………………………….

(PESEL lub w przypadku cudzoziemca rodzaj
i numer dowodu tożsamości oraz kraj wydania
)

Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej
dotyczące ochrony danych osobowych

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej, a następnie przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wskazanych w podaniu o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@amuz.wroc.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 2. przekazywania bieżących informacji związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej, a następnie przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 3. prowadzenia prawidłowego dokumentowania przebiegu procesu kształcenia w Szkole Doktorskiej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym u administratora do przetwarzania danych osobowych, podmiotom przetwarzającym na mocy umowy powierzenia oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

5) w oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one podlegały również profilowaniu;

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz archiwizacji dokumentacji zgodnie z procedurami obowiązującymi u administratora w związku z koniecznością zapewnienia możliwości wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z procesem rekrutacji, a w wypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej – przez okres 50 lat od ukończenia kształcenia;

7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych;

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji i dokumentowania przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

9) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.

 

 

 

 

……………………………………

(czytelny podpis kandydata)

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 27/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020

Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego

 1. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego.
 2. Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”:

1) certyfikaty wydane przez instytucje stowarzyszone w Association of Language Testers in Europe (ALTE) – poziomy ALTE Level 3 (B2), ALTE Level 4 (C1), ALTE Level 5 (C2), w szczególności:

a) First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage – co najmniej Pass, Business English Certificate (BEC) Higher, Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT),

b) Diplôme d'Étude en Langue Française (DELF) (B2), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) (C1), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) (C2); Test de Connaissance du Français (TCF), poziomy 4 (B2), 5 (C1), 6 (C2); Diplôme de Langue Française (DL) (B2), Diplôme Supérieur Langue et Culture Fran-çaises (DSLCF), Diplôme Supérieur d'Etudes Françaises Modernes (DS) (C1), Diplôme de Hautes Études Fran-çaises (DHEF) (C2),

c) Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF); Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) (B2), Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1, Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) (C1), Goethe-Zertifikat C1 (Zentrale Mittelstufenprü-fung) (ZMP), Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) (C2), Goethe-Zertifikat C2 (Zentrale Oberstufenprüfung) (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) (C2), Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS) (C2), Goethe-Zertifikat C2: Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS),

d) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 3 (B2), Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 4 (C1), Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 5 (C2); Certificato Italiano Commerciale CIC A (C1),

e) Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE): El Diploma de Español Nivel B2 (Intermedio), El Diploma de Español Nivel C1, El Diploma de Español Nivel C2 (Superior),

f) Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira (DIPLE) (B2), Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira (DAPLE) (C1), Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira (DUPLE) (C2),

g) Nederlands als Vreemde Taal/Dutch as a Foreign Language (CNaVT) – Profiel Professionele Taalvaardigheid (PPT) (B2)/Profile Professional Language Proficiency (PPT) (B2), Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) (B2)/Profile Language Proficiency Higher Education (PTHO) (B2), Profiel Academische Taalvaar-digheid (PAT) (C1)/Profile Academic Language Proficiency (PAT) (C1); Nederlands als Tweede Taal II (NT2 II) (B2)/Dutch as a Second Language II (NT2-II) (B2),

h) Prøve i Dansk 3 (B2), Studieprøven (C1),

i) Certyfikat znajomości języka słoweńskiego na poziomie średniozaawansowanym/ Certificate of Slovene on the Intermediate Level (B2), Certyfikat znajomości języka słoweńskiego na poziomie zaawansowanym/Certificate of Slovene on the Advanced Level (C1);

2) certyfikaty następujących instytucji:

a) Educational Testing Service (ETS) – w szczególności certyfikaty: Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – co najmniej 87 pkt w wersji Internet-Based Test (iBT); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – co najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – co najmniej 510 pkt w wersji Pa-per-Based Test (PBT) uzupełnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE) oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English for International Communication (TOEIC) – co najmniej 700 pkt; Test de Français International (TFI) – co najmniej 605 pkt,

b) European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL),

c) City & Guilds, City & Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute – w szczególności certy-fikaty: English for Speakers of Other Languages (ESOL) – First Class Pass at Intermediate Level, Higher Inter-mediate Level, Advanced Level; International English for Speakers of Other Languages (IESOL) – poziom „Communicator”, poziom „Expert”, poziom „Mastery”; City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2; City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4; City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6; Spoken English Test (SET) for Business – Stage B poziom „Communicator”, Stage C poziom „Expert”, Stage C poziom „Mastery”; English for Business Communications (EBC) – Level 2, Level 3; English for Office Skills (EOS) – Level 2,

d) Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments – w szczególności certyfikaty: London Tests of English, Level 3 (Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 4 (Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 5 (Edexcel Level 3 Certifi-cate in ESOL International),

e) Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board – w szczególności certyfikaty: London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) – English for Business Level 2, English for Business Level 3, English for Business Level 4; London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) – Foundation Certificate for Teachers of Business English (FTBE); London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) – English for Tourism Level 2 – poziom „Pass with Credit”, poziom „Pass with Distinction”,

f) University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia –w szczególności certy-fikaty: International English Language Testing System IELTS – powyżej 6 pkt,

g) Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) – w szczególności certyfikaty: Diplôme de Français des Affaires 1er degré (DFA 1) (B2), Diplôme de Français Professionnel (DFP) Affaires B2, Diplôme de Français des Daffaires 2ème degré (DFA 2) (C1), Diplôme de Français Professionnel (DFP) Affaires C1,

h) Goethe-Institut, Deutscher Industrie und Handelskammertag (DIHK), Carl Duisberg Centren (CDC) – w szcze-gólności certyfikat Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) (C1),

i) Kultusministerkonferenz (KMK) – w szczególności certyfikat Deutsches Sprachdiplom II der Kultusminister-konferenz der Länder – KMK (B2/C1),

j) Österreich Institut, Prüfungszentren des Österreichischen Sprachdiploms für Deutsch (ÖSD) – w szczególności certyfikaty: Österreichisches Sprachdiplom für Deutsch als Fremdsprache (ÖSD) – B2 Mittelstufe Deutsch, Mit-telstufe Deutsch (C1), C1 Oberstufe, Wirtschaftssprache Deutsch (C2),

k) Hochschulrektorenkonferenz (HRK),

l) Società Dante Alighieri – w szczególności certyfikaty: PLIDA B2, PLIDA C1, PLIDA C2,

m) Università degli Studi Roma Tre – w szczególności certyfikaty: Int.It (B2), IT (C2),

n) Università per Stranieri di Siena – w szczególności certyfikaty: Certificazione d'Italiano come Lingua Straniera CILS Due B2, Certificazione d'Italiano come Lingua Straniera CILS Tre C1, Certificazione d'Italiano come Lin-gua Straniera CILS Quattro C2,

o) Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina,

p) Institute for Romanian Language, the Romanian Ministry of Education, Research and Innovation,

q) Univerzita Karlova v Praze,

r) Univerzita Komenského v Bratislave; Filozofická fakulta Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk,

s) Univerzita Komenského v Bratislave; Centrum d'alšieho vzdelávania; Ústav jazykovej a odbornej prípravy zah-raničných študentov,

t) Rada Koordynacyjna do spraw Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego;

3) telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH – w szczególności certyfikaty: B2 Certificate in English – advantage, B2 Certificate in English for Business Purposes – advantage, Certificate in English for Technical Purposes (B2), telc English B2, telc English B2 Business, telc English B2 Technical, telc English C1; Certificat Supérieur de Français (B2), telc Français B2; Zertifikat Deutsch Plus (B2), Zertifikat Deutsch für den Beruf (B2) (telc Deutsch B2 Beruf), telc Deutsch B2, telc Deutsch C1; Certificado de Español para Relaciones Profesionales (B2), telc Español B2; Certificato Superiore d'Italiano (B2), telc Italiano B2; telc Pyccкий язык B2.

 1. The Office of Chinese Language Council International: Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) – poziom HSK (Advance).
 2. Japan Educational Exchanges and Services, The Japan Foundation: Japanese Language Proficiency Certificate – poziom 1 (Advance).
 3. Dyplomy ukończenia:

1) studiów wyższych w zakresie filologii obcych lub lingwistyki stosowanej;

2) nauczycielskiego kolegium języków obcych;

3) Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

 1. Wydany za granicą dokument potwierdzający uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego albo stopnia lub tytułu w zakresie sztuki – uznaje się język wykładowy instytucji prowadzącej kształcenie.
 2. Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych lub studiów podyplomowych za granicą lub w Rzeczypospolitej Polskiej – uznaje się język wykładowy, jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język obcy.
 3. Wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości – uznaje się język wykładowy.
 4. Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma).
 5. Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate).
 6. Zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym w:

1) Ministerstwie Spraw Zagranicznych;

2) urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej;

3) Ministerstwie Obrony Narodowej – poziom 3333, poziom 4444 według STANAG 6001.

 1. Wydane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej świadectwo potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym.
 2. Dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych w Rzeczypospolitej Polskiej lub dokument potwierdzający posiadanie uprawnień tłumacza przysięgłego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które jest stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr 27/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020

Punktowy system oceny w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 150.
 2. Każdy z członków KRSD przyznaje kandydatowi punkty w liczbach całkowitych w każdym z kryteriów, z wyłączeniem języka obcego nowożytnego.
 3. Członkowie KRSD oceniają poszczególne kryteria przyznając punkty wyrażone w liczbach całkowitych.
 4. KRSD przyznaje kandydatowi liczbę punktów w każdym zakresie oceny. Liczbę ta stanowi średnią arytmetyczną ocen punktowych przyznanych przez członków KRSD w poszczególnych kryteriach, podaną z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku bez zaokrąglenia.
 5. Kryteria oceny wraz z maksymalną liczbą punktów dla kryterium określa tabela poniżej:

 

Zakres oceny predyspozycji kandydata

Kryterium

Maksymalna liczba punktów

za kryterium

Maksymalna liczba punktów

Dorobek artystyczny lub naukowy z ostatnich 5 lat kalendarzowych

Adekwatność do dyscypliny kształcenia w Szkole Doktorskiej

5

25

Jakość i zakres dorobku

20

Umiędzynarodowienie dorobku, w tym wykonawstwo lub działalność naukowa w językach obcych/ poza granicami RP

Wiedza ogólnohumanistyczna

Wiedza – głębia

20

50

Wiedza – kontekst

20

Wiedza – zastosowanie

10

Wykonawstwo programu artystycznego 1)

ALBO

Wypowiedź kandydata na temat wybrany przez KRSD2)

ALBO

Złożenie pięciu partytur dla zróżnicowanej obsady wykonawczej3)

Styl i interpretacja

20

50

Technika wykonawcza

20

Ogólne wrażenie artystyczne

10

Adekwatność wypowiedzi do dyscypliny kształcenia w Szkole Doktorskiej

10

50

Forma, treść i zakres prezentacji

20

Wartość naukowa wypowiedzi

20

Koncepcja artystyczna

20

50

Warsztat kompozytora

20

Ogólne wrażenie artystyczne

10

Biegłość językowa w zakresie nowożytnego języka obcego zadeklarowanego przez kandydata

Czytanie ze zrozumieniem

5

25

Słuchanie ze zrozumieniem

5

Pisanie

5

Mowa

5

Test gramatyczno-leksykalny

5

 

1)-3) – jeden z zakresów oceny kandydat deklaruje na etapie rejestracji w systemie IRK.

Załącznik nr 4 do uchwały nr 27/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020

Progi punktowe w postępowaniu rekrutacyjnym

Etap postępowania rekrutacyjnego

Progi punktowe

(wymagana minimalna liczba punktów, w tym kwalifikująca do kolejnego etapu lub do wpisu na listę doktorantów)

Etap I

Ocena dorobku artystycznego lub naukowego kandydata z ostatnich 5 lat kalendarzowych

od 20 pkt

Etap II

Ocena wykonania programu artystycznego

ALBO

Ocena wypowiedzi kandydata na temat wybrany przez KRSD

ALBO

Ocena pięciu partytur dla zróżnicowanej obsady wykonawczej

od 42 pkt

Etap III

Ocena kolokwium z wiedzy ogólnohumanistycznej

od 40 pkt

Etap IV

Ocena biegłości językowej kandydata w zakresie nowożytnego języka obcego, zadeklarowanego przez kandydata

od 18 pkt

Wpis na listę doktorantów

od 120 pkt

 

 

 

Załącznik nr 5 do uchwały nr 27/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020

 

………………………………

(miejscowość, data)

 

………………………………………………………

(imię i nazwisko kandydata)

 

 

……………………………………………………….

(PESEL lub w przypadku cudzoziemca
numer paszportu i kraj wydania)

Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej

Oświadczam, że od dnia …........................... r. będę doktorantem(tką) tylko w Szkole Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Oświadczam również, że zostałem(am) poinformowany(a) o treści art. 209 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) i wynikających z niego skutków dla postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej.

Art. 209 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:

1) w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3;

2) po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w ust. 4 pkt 2;

3) któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.

 

 

 

 

……………………………………………

(czytelny podpis kandydata)