Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

11.06.2019 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy prac organmistrzowskich.

PDF11.06.2019 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy prac organmistrzowskich (1,33MB)

PDF11.06.2019 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy prac organmistrzowskich - Załącznik (205,12KB)

 

 

Wrocław, 11.06.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O WYŁONIENIE WYKONAWCY

 

 Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ogłasza postępowanie na wyłonienie wykonawcy prac organmistrzowskich:

 

Zakres prac przy poszczególnych instrumentach:

 

I.                    Organy mechaniczne „RIEGER”, 2/p - sala 202A

1.       Korekta regulacji mechanizmów

2.       Drobne korekty intonacji głosów

3.       Strojenie

4.       Serwis ogólny

II.                 Organy mechaniczne „CYNAR”, 2/p - sala 203A

1.       Korekta regulacji mechanizmów

2.       Drobne korekty intonacji głosów

3.       Strojenie

4.       Serwis ogólny

III.               Organy elektroniczne „CONTENT”, 2/p - sala 104B

1.       Kontrola ogólna instrumentu oraz usunięcie drobnych usterek

2.       Włączniki rejestrów – naprawa uszkodzonych elementów

3.       Kontrola oraz konserwacja styków manuałów i pedału

IV.               Organy elektroniczne „VISCOUNT”, 3/p - sala 207E

1.       Kontrola ogólna instrumentu oraz usunięcie drobnych usterek

2.       Włączniki rejestrów – naprawa uszkodzonych elementów

3.       Kontrola oraz konserwacja styków manuałów i pedału 

 

Wykonanie prac w siedzibie Wykonawcy..

 

1.         Termin realizacji: max do dnia 16 lipca 2019 r.

2.         Termin płatności: do 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

3.         Faktura może być wystawiona tylko po podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Oferty należy składać w terminie do dnia 18 czerwca 2019 r.  do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego Pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław (pok. 022A) lub elektronicznie na adres: alicja.pigas@amuz.wroc.pl

5. Przed złożeniem oferty wskazane jest osobiste dokonanie oględzin wskazanych wyżej instrumentów (po wcześniejszym umówieniu terminu). Wykonawca, który nie dokona oględzin instrumentów przed wyceną realizacji zadania nie może wnosić roszczeń co do wyceny wskazanej w ofercie za realizacji zadania.

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 10 lat wykonywał naprawy i remonty organów co najmniej takiej klasy jak wskazane wyżej instrumenty oraz załączy do oferty dowody potwierdzające, iż prace te zostały wykonane należycie.

Osoba do kontaktu:  Alicja Pigas tel. 71 31 00 569

7. Oferta winna spełniać następujące wymogi formalne:

- datę sporządzenia oferty,

- dokładne oznaczenia nazwy, siedziby oraz statusu prawnego podmiotu składającego ofertę, a w przypadku osób fizycznych imię, nazwisko i adres,

- numer telefonu kontaktowego oferenta,

- w ofercie powinna być jednoznacznie określona cena i termin wykonania

 

Organizator zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Doświadczenie

Osoby wykonującej prace organmistrzowskie

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

pl. Jana Pawła II 2

50-043 Wrocław

 

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:                                                       

Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby wykonującej prace organmistrzowskie ………………………………..

Lp

Instrument

Zamawiający

Termin realizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej  z art. 297 Kodeksu Karnego.

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …..…. r.           ……………………………

(podpis)