Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

12.06.2019 - Postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy przygotowania publikacji do druku - dtp

PDF12.06.2019 - Postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy przygotowania publikacji do druku - dtp (2,21MB)
 

Wrocław, 10 czerwca 2019 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie w sprawie wyboru wykonawców przygotowania publikacji do druku.

 

 1. Zamówienie dotyczy przygotowania do druku publikacji przewidzianych do wydania przez Zamawiającego w terminie od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku. Zamawiający przewiduje w tym okresie przeznaczenie do opracowania około ośmiu publikacji naukowych lub popularnonaukowych z zakresu wiedzy o muzyce o łącznej objętości około 80 arkuszy wydawniczych. Podana liczba publikacji oraz arkuszy wydawniczych może ulec zmianie.

 

 1. Cechy charakterystyczne publikacji wymienionych w punkcie 1: format B5; przypisy dolne (średnio ok. 3–5 na każdej stronie); materiały graficzne (ilustracje, przykłady nutowe; średnio ok. 10–12 na każdy arkusz wydawniczy tekstu); nieskomplikowane tabele (średnio 1–2 na każdy arkusz wydawniczy tekstu).

 

 1. W celu wykonania prac objętych niniejszym zapytaniem Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiały tekstowe w plikach doc lub docx, a materiały graficzne w plikach jpg, tiff lub PDF.

 

 1. Zamówienie będzie obejmować wykonanie następujących czynności:
 1. zaprojektowanie okładki książki, przy czym Wykonawca przedstawi dwie koncepcje do wyboru Zamawiającego,
 2. zaprojektowanie layoutu środka książki, zindywidualizowanego w zależności od tematyki
  i charakteru publikacji,
 3. wykonanie składu komputerowego całej publikacji z uwzględnieniem
 • obróbki materiałów graficznych w celu podniesienia jakości druku, 
 • wprowadzenia trzech korekt.

 

 1. Zamawiający zastrzega, że w wypadku niektórych publikacji przedmiotem zamówienia mogą być tylko wybrane czynności z wykazu zawartego w punkcie 4.

 

 1. Terminy wykonania poszczególnych prac będą każdorazowo uzgadniane przez Zamawiającego z Wykonawcą w odrębnych umowach.

 

 1. Oferta powinna zawierać:
 1. cenę brutto za wykonanie projektu okładki,
 2. cenę brutto za wykonanie projektu layoutu środka publikacji,
 3. cenę brutto za skład komputerowy jednego arkusza drukarskiego (16 stron) formatu B5 (168 mm x 238 mm lub zbliżony) z uwzględnieniem czynności wymienionych w punkcie 4c,
 4. pięć przykładowych wydanych publikacji zaprojektowanych i złożonych w całości przez Wykonawcę, dostarczonych do Zamawiającego w wersji materialnej w postaci gotowych publikacji lub w wersji elektronicznej, zawierającej w wypadku każdej z publikacji: 1) plik z projektem okładki oraz 2) plik z całością środka publikacji obejmującej połączenie tekstu z przypisami, elementami graficznymi i tabelami; pliki powinny nosić nazwy umożliwiające łatwą orientację w nadesłanym materiale, nadane według następującego wzoru: publ_1_okladka, publ_1_srodek, publ_2_okladka, publ_2_srodek itd.
 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów i ich znaczenia:

 

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, które może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Ceny za projekty okładki i layoutu oraz za skład komputerowy (C)

40%

40 punktów

2.

Jakość projektów (J)

60%

60 punktów

 

 

1) Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Ceny za projekty okładki i layoutu oraz za skład komputerowy” (C):

 

Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie ceny całkowitej za przygotowanie do druku przykładowej publikacji o formacie B5 o objętości 15 arkuszy drukarskich. Cena całkowita (CC) dla danej oferty zostanie obliczona jako suma trzech składowych wynikających z tej oferty:

 

CC = cena za projekt okładki + cena za projekt layoutu + 15 x cena za skład komputerowy jednego arkusza drukarskiego formatu B5.

 

Maksymalną liczbę punktów (40) otrzyma oferta o najniższej cenie CC. Punktacja pozostałych ofert będzie proporcjonalnie mniejsza i zostanie obliczona według wzoru:

 

        CCmin

C = --------- x 100 x 40%

                                                                     CCbad

  

C – wartość punktowa cen za projekty okładki i layoutu oraz za skład komputerowy,

CCmin – najniższa spośród wszystkich ofert cena całkowita obliczona dla publikacji
o objętości 15 arkuszy drukarskich,

CCbad – cena całkowita obliczona dla publikacji o objętości 15 arkuszy drukarskich wynikająca z badanej oferty.

 

2) Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Jakość” (J):

 

W ramach kryterium „jakość” rozpatrzone będą projekty dostarczone przez oferentów
w ramach punktu 7d niniejszej procedury. Zamawiający kładzie nacisk na zindywidualizowanie opracowania graficznego poszczególnych publikacji. Każda dostarczona publikacja zostanie oceniona w pięciostopniowej skali 0-4 (bardzo niska, niska, średnia, wysoka, bardzo wysoka) pod kątem następujących trzech elementów:

 • poprawności wykonania składu komputerowego (0 – 4 punktów),

 • estetyki projektu layoutu, ze szczególnym uwzględnieniem zindywidualizowania projektu pod kątem charakteru i tematyki publikacji (0 – 4 punktów),

 • estetyki projektu okładki, ze szczególnym uwzględnieniem zindywidualizowania projektu pod kątem charakteru i tematyki publikacji (0 – 4 punktów).

 

Ocena każdej publikacji będzie sumą przyznanych w ten sposób punktów i będzie się mieściła
w skali od 0 do 12, a ocena danej oferty za jakość będzie średnią arytmetyczną ocen za pięć poszczególnych publikacji. W postępowaniu będą wzięte pod uwagę tylko te oferty, które uzyskają ocenę za jakość co najmniej 9 punktów.  

 

Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma oferta o najwyższej ocenie. Punktacja pozostałych ofert będzie proporcjonalnie mniejsza i zostanie obliczona według wzoru:

        Jbad

J = --------- x 100 x 60%

       Jmax

 

J – wartość punktowa kryterium „jakość projektów”,

Jbad – liczba punktów przyznana badanej ofercie za jakość,

Jmax – największa liczba punktów spośród wszystkich punktacji, jakie przyznano zgłoszonym ofertom za jakość.

 

3) Wynik oceny obydwu wyżej wymienionych kryteriów zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

 

4) Ocena końcowa oferty: Ok = C + J

 

 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych.

 

 1. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ocenę końcową, to zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z wyższą punktacją w ramach kryterium „jakość”.

 

 1. W wypadku, gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy zrealizowanie składu komputerowego publikacji o formacie innym niż podany w punkcie 7c, cena za skład komputerowy zostanie obliczona proporcjonalnie z uwzględnieniem proporcji powierzchni jednej strony formatu B5 do powierzchni jednej strony formatu niestandardowego, według wzoru:

         CB5 x PN
CN = -------------------
                 PB5

 

CN – cena za skład jednego arkusza drukarskiego formatu niestandardowego,

CB5 – cena za skład jednego arkusza drukarskiego dla formatu B5,

PN – powierzchnia jednej strony formatu niestandardowego,

PB5 – powierzchnia jednej strony formatu B5.

 

 1. Ofertę należy przesłać drogą mailową w terminie do 18 czerwca 2019 r. do godz. 12.00 na adres: wydawnictwo@amuz.wroc.pl

 

 1. Płatności z tytułu wykonania umów wymienionych w punkcie 6 zostaną dokonane przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 14 dni od daty złożenia w siedzibie Akademii prawidłowo wystawionej faktury/rachunku za zrealizowanie zamówienia.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r  . poz. 1579).