Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

19.06.2019 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi druku materiałów informacyjnych i promocyjnych.

PDF19.06.2019 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi druku materiałów informacyjnych i promocyjnych. (1,53MB)
DOCZałącznik Nr 1 (58,00KB)
PDFZałącznik Nr 2 (18,07KB)
DOCZałącznik Nr 3 (60,00KB)
 

Wrocław, 19 czerwca 2019 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi druku materiałów informacyjnych i promocyjnych.

 

 1. Szczegóły  dotyczące usługi:
 • wydruki cyfrowe w kolorze przy nakładzie do 500 sztuk
 • offsetowe w kolorze przy nakładzie 500 sztuk lub wyższym
 • terminy wykonywania usługi: usługa realizowana w trybie zwykłym do 5 dni roboczych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego lub w trybie ekspresowym na dzień następny od złożenia zamówienia (materiały do druku przesłane najpóźniej do godziny 11.00 w dniu składania zamówienia) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

 

 1. Złożenie oferty odbywa się poprzez:

wypełnienie załączonego formularza (załącznik nr 1) i przesłanie go drogą elektroniczną na adres: joanna.polak@amuz.wroc.pl  oraz

przekazanie próbek wydruku (wydrukowany załącznik nr 2 – 1 egz. druku cyfrowego i 1 egz. druku offsetowego, format A3) na adres:

Biuro Promocji i Organizacji Imprez

Pl. Jana Pawła II nr 2,      

50-043 Wrocław, z dopiskiem Oferty – wydruki.

 

 1. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na okres 2 lat.
 2. Zamawiający szacuje wartość zamówień na kwotę 20000 zł (brutto) w czasie trwania umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia wartości zamówienia w trakcie trwania umowy zawartej z wyłonionym wykonawcą, według stawek ustalonych w niniejszym postępowaniu.
 4. Termin przesyłania ofert upływa 26 czerwca 2019 r.
 5. Z wybranym oferentem skontaktujemy się po tym terminie.
 6. Kryteria oceny i punktacja:
 1. Cena wg kalkulacji: Suma cen brutto z wszystkich pozycji  (wg wypełnionego załącznika nr 1) x mnożniki (wg załącznika nr3, punktacja 0-5 pkt.) waga kryterium = 5
 2. Jakość wydruków (punktacja 0-5 pkt., punktacja wynikowa jest średnią arytmetyczną punktów za jakość druku cyfrowego i offsetowego, ocenianych na podstawie przekazanych wydruków załącznika nr 2), waga kryterium = 2
 3. Punktacja obliczona wg wzoru:

20000

X 5 (waga kryterium)

+

Średnia punktów za

X 2 (waga kryterium)

=

Suma (cena x mnożnik)

Jakość druku

 

 1. Rozpatrywane będą tylko oferty zawierające wypełnione wszystkie pozycje z Załącznika nr 1.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).