Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

19.06.2019 - Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski.

PDF19.06.2019 - Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski. (1,19MB)
PDFZałącznik nr 1, tekst do tłumaczeń próbnych.pdf (556,19KB)
PDFZałącznik nr 2, tekst do tłumaczeń próbnych.pdf (132,73KB)
 

Wrocław, 19 czerwca 2019 r.

 

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski.

 1. Zamówienie dotyczy pisemnych tłumaczeń:
 • treści zamieszczanych na stronie internetowej
 • tekstów zamieszczanych na plakatach, afiszach i w programach imprez organizowanych   przez uczelnię,
 • raportów samooceny uczelni
 • regulaminów, zarządzeń, sprawozdań, dyplomów i in.
 1. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę na okres do 31 grudnia 2020 roku. Zamawiający przewiduje w tym okresie przeznaczenie do przetłumaczenia tekstów o łącznej objętości od 400 do 600 stron tłumaczeniowych, przy czym jedna strona tłumaczeniowa jest rozumiana w niniejszym postępowaniu jako 1800 znaków liczonych ze spacjami. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości stron w trakcie trwania umowy zawartej z tłumaczem według stawek ustalonych w niniejszym postępowaniu.
 2. Terminy wykonania tłumaczeń poszczególnych tekstów będą przez Zamawiającego każdorazowo uzgadniane z Wykonawcą w odrębnych zamówieniach.
 3. Pierwsze zamówienie będzie obejmować do 125 stron tłumaczeniowych tekstu i powinno zostać zrealizowane w terminie od 29 czerwca do 10 września 2019 r. Zamówienie będzie dotyczyło tłumaczeń:

a) Informatora dla kandydatów na studia (34 strony – do 21 lipca 2019),

b) tekstów przeznaczonych na angielską wersję strony internetowej uczelni

(21 stron – do 21 lipca 2019),

 c) regulaminów, zarządzeń (wraz z ich załącznikami), sprawozdań, dyplomów itp.

(65 stron – do 10 września)

  d) tekstów stanowiących treść raportu dla europejskiej komisji akredytacyjnej

(do 10 września),

 1. W celu wykonania prac objętych niniejszym zapytaniem Zamawiający będzie dostarczał Wykonawcy materiały do tłumaczenia w postaci plików .doc, .docx, pdf. Tłumaczenie powinno być wykonane w wersji elektronicznej w postaci plików doc. lub docx lub odt.
 2. Oferty w ramach niniejszego postępowania mogą zgłaszać osoby fizyczne lub firmy tłumaczeniowe.  
 3. Oferty będą oceniane w zakresie dwóch kryteriów: ceny i jakości wykonania tłumaczenia z języka polskiego na język angielski. Weryfikacja jakości tłumaczenia zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego na podstawie dokonanego przez Wykonawcę przekładu z języka polskiego na język angielski dwóch tekstów o objętości około jednej strony tłumaczeniowej każdy, zwanych dalej tłumaczeniami próbnymi. Teksty w języku polskim do tłumaczeń próbnych stanowią załączniki do niniejszego postępowania (pliki do pobrania). W przypadku problemów związanych z pobraniem załączników prośby o ich przesłanie należy kierować na adres: magdalena.gomula@amuz.wroc.pl.
 4. W wypadku, gdy ofertę składać będzie firma tłumaczeniowa, wskaże ona Zamawiającemu imię i nazwisko osoby dokonującej tłumaczenia tekstów próbnych.
 5. Jeżeli w wyniku niniejszego postępowania jako Wykonawca wybrana zostanie firma tłumaczeniowa, to Zamawiający wymaga, aby:
 1.  wszystkie zamówienia przeznaczone do realizacji w ramach niniejszego postępowania wykonywała ta sama osoba, która dokona tłumaczeń próbnych,
 2.  w trakcie realizacji zlecenia Zamawiający miał możliwość bezpośredniego kontaktu z osobą dokonującą tłumaczenia w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotowego tłumaczenia.
 3.  Zamawiający po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszcza możliwość zmiany osoby dokonującej tłumaczeń po ocenie jakości tłumaczenia tekstów próbnych wykonanych przez tę osobę
 1. Oferta powinna zawierać następujące elementy:
 1.  cenę brutto za tłumaczenie tekstu o objętości jednej strony tłumaczeniowej (1800 znaków liczonych ze spacjami) z języka polskiego na język angielski
 • w terminie zwykłym (1-4 stron/ na dobę)
 • w terminie pilnym (5-10 stron/ na dobę)
 • w terminie ekspresowym (powyżej 10 stron/ na dobę)
 1.   cenę brutto za tłumaczenie tekstu o objętości jednej strony tłumaczeniowej (1800 znaków liczonych ze spacjami) z języka polskiego na język angielski po weryfikacji native speakera
 • w terminie zwykłym(1-4 stron/na dobę)
 • w terminie pilnym (5-10 stron/na dobę)
 • w terminie ekspresowym (powyżej 10 stron/na dobę)

 

 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów i ich    znaczenia:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena (C)

50%

50 punktów

2.

Jakość tłumaczenia (J)

50%

50 punktów

 

 

 1. Sposób obliczenia punktacji w kryterium „cena”  (C):

Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta o najniższej cenie (suma cen podanych w ofercie zgodnie z punktem 10 a),b); punktacja pozostałych ofert będzie proporcjonalnie mniejsza i zostanie obliczona według wzoru:      

 

     Cmin

         C = --------- x 100 x 50%

       CB
 

C – wartość punktowa kryterium „cena”

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

 1. Sposób obliczenia punktacji w kryterium „jakość” (J):

W ramach kryterium „jakość” oceniana będzie poprawność wykonanych przez Oferenta tłumaczeń próbnych, o których mowa w punkcie 7.

Osoby dokonujące oceny przydzielą każdej ocenianej ofercie punkty za jakość w skali od 0 do 50 punktów. Ostatecznie liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, zostanie obliczona przez podzielenie liczby punktów oferty badanej przez maksymalną liczbę punktów przyznaną w ramach niniejszego postępowania w ramach kryterium „jakość”, pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 50% :

      JB

J = --------- x 100 x 50%

    Jmax

 

 J – wartość punktowa kryterium „jakość”

JB – liczba punktów przyznana badanej ofercie za jakość

Jmax – największa liczba punktów spośród wszystkich punktacji, jakie przyznano za jakość zgłoszonym ofertom

 1. Wyniki ocen kryteriów określonych w podpunktach 1) i 2) zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Ocena końcowa oferty: Ok = C + J
 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma łącznie najwyższą ocenę końcową (Ok).
 2. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie (lub więcej) oferty uzyskają taką samą ocenę końcową, to zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z wyższą punktacją w ramach kryterium „jakość”.
 3. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną w terminie do 26 czerwca 2019 r. do godz. 13.00 na adres: magdalena.gomula@amuz.wroc.pl.
 4. Płatności z tytułu umowy wymienionej w punkcie 2 dokonane zostaną po zaakceptowaniu tłumaczeń przez Zamawiającego - przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze/ rachunku w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę w siedzibie Akademii prawidłowo wystawionej faktury/rachunku za zrealizowanie zamówienia.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).