Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia postępowań nostryfikacyjnych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFZarządzenie Nr 23/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia postępowań nostryfikacyjnych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (495,00KB)
 

Zarządzenie Nr 23/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 18 czerwca 2019 r.

 

w sprawie określenia zasad prowadzenia postępowań nostryfikacyjnych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zarządza się, co następuje:

§ 1

1.  Zarządzenie określa zasady postępowania w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z wnioskami o:

1) uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu,

2) potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie,

3) uznanie stopnia naukowego nadanego za granicą za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym.

2.  Wnioski w sprawach, o których mowa w ust. 1, składane są do Rektora i przekazywane dziekanowi właściwego wydziału.

3.  Czynności w postępowaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1881), wykonuje rada właściwego wydziału.

4.  Czynności w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,  określone w rozporządzeniu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz. U. z 2018 r. poz. 1887), wykonuje rada właściwego wydziału.

5.  Opłaty z tytułu przeprowadzenia postępowań, o których mowa w ust. 1 określa Rektor.

6.  Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, kończy się sporządzeniem przez radę wydziału prowadzącą postępowanie, w dwóch egzemplarzach, projektu zaświadczenia według wzorów określonych odpowiednio w rozporządzeniach wskazanych w ust. 3 i 4 oraz przekazaniem go Rektorowi celem podpisania. Jeden egzemplarz zaświadczenia, przed przekazaniem Rektorowi, parafuje dziekan wydziału.

7.  Podpisane zaświadczenie jest rejestrowane w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, który jeden egzemplarz zaświadczenia przesyła wnioskodawcy, a egzemplarz parafowany przez dziekana pozostawia w aktach. 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się dziekanom wydziałów i kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wrocław, 18 czerwca 2019 r.