Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 24/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFZarządzenie Nr 24/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (581,04KB)
 

 

Zarządzenie Nr 24/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 19 czerwca 2019 r.

 

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca20018 r.Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zmienia się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 30/114/2011/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób że:

1) w  § 7 ust. 1  pkt 1 i 2  otrzymują brzmienie:

          „1)  pracownicy, ich małżonkowie i dzieci, o których umowa w § 12 ust. 2,  

2) emeryci i renciści, ich małżonkowie i dzieci, o których umowa w § 12 ust. 2,”,

2) w § 12 ust. 2 słowa „dzieci pracowników” zastępuje się słowami „dzieci pracowników, emerytów i rencistów”,

3) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie osoby uprawnionej może być przyznane jeden raz w roku kalendarzowym.”,

4) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podstawą wypłaty dofinansowania wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie dla pracownika, jego małżonka i dzieci jest przyznanie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.”,

5) Załącznik nr 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.