Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

26.06.2019 - Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski tekstów naukowych z zakresu nauki o muzyce przeznaczonych do opublikowania w książkach wydawanych przez Akademię.

PDF26.06.2019 - Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski tekstów naukowych z zakresu nauki o muzyce przeznaczonych do opublikowania w książkach wydawanych przez Akademię. (1,77MB)

PDF04.07.2019 - informacja o unieważnieniu postępowania (282,01KB)
 

Wrocław, 25 czerwca 2019 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski tekstów naukowych z zakresu nauki o muzyce przeznaczonych do opublikowania w książkach wydawanych przez Akademię.

 1. Zamówienie dotyczy pisemnych tłumaczeń tekstów naukowych z zakresu nauki o muzyce przewidzianych do opublikowania przez Zamawiającego w terminie od 10 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku. Zamawiający przewiduje w tym okresie przeznaczenie do przetłumaczenia tekstów o łącznej objętości około 200 stron tłumaczeniowych, przy czym jedna strona tłumaczeniowa jest rozumiana w niniejszym postępowaniu jako 1800 znaków liczonych ze spacjami. Pierwsze zamówienie będzie obejmować około 80 stron tłumaczeniowych tekstu i powinno zostać zrealizowane w terminie między 10 lipca a 25 września 2019 roku. Podana łączna liczba stron tłumaczeniowych w obrębie wszystkich zamówień w terminie do 31 grudnia 2020 r. może ulec zmianie.
 2. W celu wykonania prac objętych niniejszym zapytaniem Zamawiający będzie dostarczał Wykonawcy materiały do tłumaczenia w postaci plików .doc lub .docx. Tłumaczenie powinno być wykonane w wersji elektronicznej w postaci plików tego samego typu.
 3. Oferty w ramach niniejszego postępowania mogą zgłaszać osoby fizyczne lub firmy tłumaczeniowe.
 4. Terminy wykonania poszczególnych prac będą każdorazowo uzgadniane przez Zamawiającego z Wykonawcą w odrębnych umowach.
 5. Warunkami udziału w postępowaniu są:
 1. posiadanie przez Wykonawcę wyższego wykształcenia filologicznego w zakresie języka niemieckiego,
 2. posiadanie przez Wykonawcę co najmniej średniego wykształcenia muzycznego,
 3. doświadczenie w zakresie dokonywania tłumaczenia potwierdzone w postaci co najmniej dwóch wydanych publikacji zawierających teksty tłumaczone przez Wykonawcę z języka niemieckiego na język polski o łącznej objętości co najmniej 100 stron tłumaczeniowych, wydanych w okresie maksymalnie ostatnich 5 lat od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.
 1. W wypadku, gdy ofertę składać będzie firma tłumaczeniowa, wskaże ona Zamawiającemu imię i nazwisko tłumacza oraz zapewni Zamawiającemu możliwość bezpośredniego kontaktu z tłumaczem w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotowego tłumaczenia.
 2. Na potwierdzenie warunków opisanych w punktach 5a i 5b Wykonawca złoży wraz z ofertą stosowne oświadczenie. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy dokumenty (dopuszczalne są skany dokumentów) potwierdzające posiadane wykształcenie zgodne z warunkami Zamawiającego.
 3. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udostępnienie tłumaczeń wykonanych
  w związku z publikacjami opisanymi w punkcie 5c.
 4. Oferta powinna zawierać następujące elementy:
 1. cenę brutto za tłumaczenie tekstu o objętości jednej strony tłumaczeniowej (1800 znaków liczonych ze spacjami) z języka niemieckiego na język polski,
 2. oświadczenie Wykonawcy o wykształceniu w zakresie języka niemieckiego,
 3. oświadczenie Wykonawcy o wykształceniu muzycznym,
 4. oświadczenie Wykonawcy o dotychczas wydanych publikacjach opisanych w punkcie 5c – zgodnie z załącznikiem nr 1.
 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych.
 2. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną w terminie do 2 lipca 2019 roku do godz. 12.00 na adres: wydawnictwo@amuz.wroc.pl.
 3. Płatności z tytułu umów wymienionych w punkcie 4 dokonane zostaną przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 14 dni od daty złożenia w siedzibie Akademii prawidłowo wystawionej faktury/rachunku za zrealizowanie zamówienia.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

 

 

 

Załącznik nr 1

 

WYKAZ WYDANYCH PUBLIKACJI

Postępowanie w sprawie wyboru wykonawców tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski tekstów naukowych z zakresu nauki o muzyce przeznaczonych do opublikowania
w książkach wydawanych przez Akademię

 

ZAMAWIAJĄCY:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

pl. Jana Pawła II 2

50-043 Wrocław

 

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: ………………………………………………….

                                                                                              nazwa i adres Wykonawcy                                                     

 

Lp.

Tytuł publikacji zawierającej tekst tłumaczony z języka niemieckiego na język polski przez Wykonawcę

 

Objętość tłumaczonego przez Wykonawcę tekstu (liczba stron tłumaczeniowych)

Rok
wydania

Nazwa wydawnictwa, dla którego tłumaczenie było realizowane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba składająca oświadczenie jest świadoma odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

 

 

…………….……., dnia ……………………. r.                  ……………………………

podpis