Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

04.07.2019 - Postępowanie ofertowe na wyłonienie 6 tłumaczy języków polskiego, chińskiego i angielskiego na podstawie umów zlecenia.

PDF04.07.2019 - Postępowanie ofertowe na wyłonienie 6 tłumaczy języków polskiego, chińskiego i angielskiego na podstawie umów zlecenia. (407,35KB)
 

Wrocław, 04.07.2019 r.

W związku z organizacją Chińsko-Europejskiego Międzynarodowego Festiwalu Kultury i Sztuki, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie ofertowe na wyłonienie 6 tłumaczy języków polskiego, chińskiego i angielskiego na podstawie umów zlecenia.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje tłumaczenia symultaniczne podczas kursów muzycznych, konkursów, spotkań oraz koncertów organizowanych w ramach Festiwalu w dniach 16-21 lipca 2019 r. w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 2. W ofercie Wykonawca powinien przedstawić cenę brutto za 1 tłumacza za 6 dni roboczych
  (około 6 godzin dziennie).
 3. Termin realizacji zamówienia: 16 lipca 2019 r. do 21 lipca 2019 r.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 9 lipca 2019 o godzinie 12:00.
 5. Kryterium wyboru ofert jest cena podana w ofercie.
 6. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 7. W celu zapewnienia ciągłości realizacji usługi, w przypadku braku dyspozycyjności w terminie wymaganym przez Zamawiającego wybranego Wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia realizacji przedmiotu zamówienia lub części zamówienia podczas określonej imprezy kolejnemu Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.
 8. Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 14 dni od daty złożenia w siedzibie Akademii prawidłowo wystawionej faktury/rachunku za obsługę danego wydarzenia artystycznego.
 9. Ofertę należy przesłać drogą mailową na następujący adres: joanna.polak@amuz.wroc.pl
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.