Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

29.07.2019 - Ogłoszenie o postępowaniu na wyłonienie najemcy powierzchni pod automaty samoobsługowe

PDF29.07.2019 - Ogłoszenie o postępowaniu na wyłonienie najemcy powierzchni pod automaty samoobsługowe (792,57KB)
 

Wrocław, 26.07.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

 O POSTĘPOWANIU NA WYŁONIENIE NAJEMCY POWIERZCHNI

POD AUTOMATY SAMOOBSŁUGOWE

 

            Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie mające na celu oddania w najem powierzchni pod 3 automaty samoobsługowe/ automaty  vendingowe do sprzedaży żywności (z możliwością dokonywania płatności kartą płatniczą i gotówką), w tym:

 1. napojów ciepłych,
 2. napojów zimnych,
 3. przekąsek.
 1. Oferowana powierzchnia 2,5 m2 pod automaty znajduje się na parterze budynku, który jest nowoczesnym obiektem posiadającym salę koncertową (w której odbywają się koncerty również w weekendy) i sale dydaktyczne. Umowa najmu zawarta będzie na okres 3 lat bez możliwości jej wypowiedzenia przez najemcę.
 2. Kalkulując stawkę czynszu należy uwzględnić, iż wykorzystanie budynków AMKL nie jest równomierne. W okresie przerwy międzysemestralnej oraz od lipca do października trwa przerwa wakacyjna i w obiektach przebywają głównie pracownicy dydaktyczni, naukowi i administracja oraz goście koncertów, festiwali, szkoleń itp. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE RÓŻNICOWANIA WARTOŚCI ZA NAJEM W TYM OKRESIE.
 3. Każdy z zainteresowanych oferentów ma możliwość dokonania wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Szczegółowych informacji dotyczących najmu udziela:  Marek Gumienny – tel. 71 310-05- 65, 501-610-863.

 1. Umowa najmu powierzchni  przewidywać będzie m.in. następujące warunki i obowiązki najemcy:
 1. do przeprowadzenia , na własny koszt, niezbędnych prac przygotowawczych oraz instalacji własnych urządzeń (automatów verdingowych: na zimne napoje, gorące napoje i przekąski). Nakłady poniesione przez najemcę na adaptację powierzchni nie będą podlegały rozliczeniu z wynajmującym po zakończeniu stosunku najmu. Brak możliwości połączenia automatów verdingowych do instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 2. zaopatrywania automatów w artykuły spożywcze we własnym zakresie i na własny koszt,
 3. ponoszenia wszelkich kosztów związanych z montażem, konserwacją, utrzymaniem i naprawą automatów,
 4. uiszczania opłaty za energię elektryczną na warunkach zawartych w umowie,
 5. zapewnienia aktualnych badań sanitarno – epidemiologicznych personelowi odpowiedzialnemu za uzupełnienie asortymentu.
 6. wpłacenia kaucji zwrotnej, stanowiącej gwarancję dotrzymania zobowiązań wynikających z umowy w wysokości będącej równowartością kwoty dwumiesięcznej należności z tytułu czynszu najmu.
 7. utrzymania zainstalowanych automatów w należytym porządku i sprawności technicznej oraz do zapewnienia kosza na odpady w jego pobliżu przez cały okres obowiązywania umowy,
 8. uzupełnienie automatów w sposób ciągły, zapewniający pełny asortyment oferowanych produktów.
 1. Ofertę mogą złożyć oferenci, którzy:
 1. Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży artykułów spożywczych.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania  ww. usługi.
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prowadzenie ww. działalności.
 4. Posiadają doświadczenie w prowadzeniu ww. działalności – minimum dwa lata.
 5. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 1. Oferta powinna zawierać następujące elementy:
 1. oznaczenie najemcy (stronę umowy) - nazwę i adres oferenta, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia,
 2. oferowany czynsz miesięczny netto i brutto za najem całej powierzchni,
 3. opis automatów, jakie zostaną zainstalowane,
 4. cennik produktów proponowanych w automatach,
 5. oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta i zaciągania zobowiązań.
 1. Oferty należy składać:
 1. w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach,
 2. w terminie do dnia 7 sierpnia 2019 r. godz. 10.00 (liczy się data wpływu do Akademii),
 3. na adres siedziby Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław lub osobiście w siedzibie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu - Sekretariat Kanclerza pok. 022A (Kancelaria Ogólna),
 4. z dopiskiem: „Oferta na najem powierzchni pod automaty”.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 sierpnia 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 1. Akademia zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych oferentów do przeprowadzenia negocjacji dotyczących przedmiotu najmu.
 2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę o najwyższym oferowanym czynszu netto miesięcznie.
 3. Akademia zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej ze złożonych ofert.