Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

31.07.2019 - Ogłoszenie o przetargu na zbycie przedmiotów trwałych i nietrwałych

PDF31.07.2019 - Ogłoszenie o przetargu na zbycie przedmiotów trwałych i nietrwałych (768,06KB)
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na zbycie przedmiotów trwałych i nietrwałych

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż  nw. przedmiotów:

 

1.   Procesor dźwięku Yamaha SPX – 1000

- zużycie wynikające z długiego użytkowania,

- przestarzała konstrukcja

Cena wywoławcza: 20 zł

Przedmiot znajduje się w Sali 001E

 

2.   Wzmacniacz SU-VX600

- uszkodzony,

- zużycie wynikające z długiego użytkowania.

Cena wywoławcza: 20 zł

Przedmiot znajduje się w  Sali 001E

 

3.  Magnetofon kasetowy TEAC

-   zużycie wynikające z długiego użytkowania.

Cena wywoławcza: 10 zł

Przedmiot znajduje się w Sali 001E

 

4.  Słuchawki Beyerdynamic

-  zużycie wynikające z długiego użytkowania, -  uszkodzone

Cena wywoławcza: 30 zł

Przedmiot znajduje się w Sali 001E

 

5. Odkurzacz ręczny

- zużycie wynikające z długiego użytkowania, - przestarzała konstrukcja

Cena wywoławcza:  10 zł

Przedmiot znajduje się w Sali 001E
 

6.  Telewizor Samsung

- przestarzała konstrukcja

Cena wywoławcza: 20 zł

Przedmiot znajduje się w Sali 001E

 

7. Projektor EpsonEMP-TWD10

- zużycie wynikające z długiego użytkowania, - przestarzała konstrukcja

- uszkodzony

Cena wywoławcza: 80 zł

Przedmiot znajduje się w Sali 001E

 

Oferty  należy  składać  w  formie  pisemnej  w  sekretariacie  uczelni  (Akademia  Muzyczna im.  Karola  Lipińskiego  we  Wrocławiu,  50-043  Wrocław,  pl.  Jana  Pawła  II  nr  2,  pok.  nr  22), lub pocztą elektroniczną – ryszard.tomczyk@amuz.wroc.pl w terminie do dnia 6 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 6 sierpnia 2019 r. o godz. 1300 .

Przedmioty wystawione do sprzedaży można obejrzeć w dniach od 29 lipca do 2 sierpnia 2019 r. w godzinach od 900 do 1200 na terenie uczelni. Osoba do kontaktu: Ryszard Tomczyk tel. 71 310 05 41.

Oferty  złożone po  terminie  nie będą  rozpatrywane.  W  przypadku  ofert  przysłanych  drogą pocztową liczy się data wpływu ofert do Akademii Muzycznej.

Koperta zawierająca ofertę przetargową powinna być: zamknięta, nieuszkodzona, oraz posiadać następujące oznakowania:

- adres organizatora przetargu,

- nazwę i numer przedmiotu przetargu,

- nazwę, adres, nr telefonu lub faksu oferenta umożliwiający dalszą korespondencję lub zwrot nieotwartej koperty.

 

Oferta winna spełniać następujące wymogi formalne:

- datę sporządzenia oferty,

- dokładne oznaczenia nazwy, siedziby oraz statusu prawnego podmiotu składającego ofertę, a w przypadku osób fizycznych imię, nazwisko i adres,

- nr telefonu kontaktowego oferenta,

- w ofercie powinna być jednoznacznie określona cena zakupu,

- dokument wskazujący, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,

- oświadczenie oferenta, że stan faktyczny i prawny przedmiotu sprzedaży jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń,

 

 

Jeżeli po otwarciu kopert okaże się, że więcej niż jedna oferta zawiera tą samą cenę, przetarg będzie  kontynuowany  w  tym  samym  dniu  w  formie  licytacji  o  czym  organizator  niezwłocznie poinformuje zainteresowanych. Uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku po zamknięciu przetargu w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg nie dłuższym niż 14 dni.

W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej niż osiągnięta w przetargu cena nabycia, nabywca traci prawa wynikające z wyboru jego oferty.

Zawarcie umowy kupna - sprzedaży nastąpi z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty i po zapłaceniu ceny nabycia w terminie 14 dni.

Organizator zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu, do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyny.

Koszty związane ze sprzedażą ponosi nabywca.

Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi, niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Wydanie nastąpi w miejscu położenia przedmiotu sprzedaży.

Wszelkie informacje na temat sprzętu i przetargu można uzyskać u p. Ryszard Tomczyk  - nr tel. 71 3100541, e-mail: – ryszard.tomczyk@amuz.wroc.pl