Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 19 lipca 2019 r.w sprawie wprowadzenia „Regulaminu podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”

PDFZarządzenie Nr 35/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2019 r.w sprawie wprowadzenia „Regulaminu podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” (3,39MB)
 

Zarządzenie Nr 35/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 19 lipca 2019 r.

w  sprawie wprowadzenia „Regulaminu podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1668, z późn. zm.) oraz § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu „Regulamin podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 11/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 1 marca 2013 r. w  sprawie wprowadzenia „Regulaminu podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”.
 2. Rozliczenie podróży służbowych na podstawie poleceń wyjazdu wydanych do dnia jego wejścia w życie odbywa się na zasadach dotychczasowych. 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorom, Kanclerzowi oraz Kwestorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr 35/2019

Rektora Akademii Muzycznej

 im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”

 

 

Regulamin

podróży służbowych pracowników

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zwany dalej „Regulaminem” określa zasady delegowania i rozliczania podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na obszarze kraju i poza jego granicami.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1) Uczelnia, Akademia, pracodawca  – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

2) Rektor, Prorektor, Kanclerz – odpowiednio Rektora, Prorektora lub Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

3) pracownik – osoba zatrudniona w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§ 2

 1. Podróż służbowa odbywa się wyłącznie na podstawie polecenia wyjazdu służbowego wydanego przez pracodawcę.
 2. W celu otrzymania polecenia wyjazdu służbowego pracownik wypełnia druk „Wniosek dotyczący podróży służbowej” określając m.in. cel, termin, program i warunki finansowe podróży służbowej, którego wzór określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy pracodawca wyraził zgodę na przejazd samochodem osobowym lub motocyklem niebędącym własnością pracodawcy, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę:

1) dla samochodów o pojemności skokowej silnika do 900 cm- 0,27 zł,

2) dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,42 zł

3) dla motocykli – 0,13 zł.

 1. Dokumenty potwierdzające wydatki pracownika w związku z odbytą podróżą służbową winny być przedstawione do rozliczenia w oryginale. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozliczenie kosztów podróży służbowej po złożeniu pisemnego wyjaśnienia określającego przyczyny braku oryginału dokumentu.
 2. Pracownik wyjeżdżający w podróż służbową przy planowaniu kosztów wyjazdu zobowiązany jest do przestrzegania zasady gospodarności. Zasada ta dotyczy w szczególności wyboru środka transportu oraz noclegu w cenie nieprzekraczającej kwot limitów hotelowych, a w przypadku podróży na obszarze kraju nieprzekraczającej kwoty 200 zł brutto za dobę. Ograniczenia określone w zdaniu poprzednim nie obowiązują w przypadku, gdy pracownik zobowiązany jest do noclegu w miejscu wskazanym przez instytucję stanowiącą cel podróży służbowej oraz w innych uzasadnionych przypadkach  za zgodą pracodawcy.

II. PODRÓŻ SŁUŻBOWA NA OBSZARZE KRAJU

§ 3

 1. Podróżą służbową na obszarze kraju w znaczeniu niniejszego regulaminu jest wykonywanie zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Akademii na podstawie polecenia służbowego osoby upoważnionej do delegowania pracowników.
 2. Polecenie wyjazdu służbowego na terenie kraju oraz jego rozliczenie następuje na druku „Polecenie wyjazdu służbowego”, którego wzór określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 4

 1. Wypełniony „Wniosek dotyczący podróży służbowej” dotyczący podróży służbowej na obszarze kraju składa się nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem podróży służbowej w Kancelarii Ogólnej - Sekretariacie Kanclerza Akademii.
 2. Po wyrażeniu zgody na podróż służbową przez upoważnioną osobę pracownik Sekretariatu Kanclerza (Kancelarii Ogólnej) Akademii wystawia i rejestruje dokument „Polecenie wyjazdu służbowego” zgodnie z danymi zawartych w „Wniosku dotyczącym podróży służbowej”.  

§ 5

Z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów:

1)  przejazdów,

 2) noclegów,

 3) dojazdów środkami komunikacji miejscowej,

 4) innych udokumentowanych wydatków związanych bezpośrednio z odbywaniem podróży.

§ 6

Przed rozpoczęciem podróży służbowej pracodawca może wypłacić pracownikowi zaliczkę na pokrycie planowanych kosztów związanych z tą podróżą.

§ 7

Pracownik ma obowiązek rozliczenia kosztów podróży (w tym zaliczki) w ciągu 14 dni od dnia zakończenia podróży na druku delegacji.

 

III. PODRÓŻ SŁUŻBOWA POZA GRANICAMI KRAJU

 

§ 8

 1. Podróżą służbową poza granicami kraju jest wykonanie zadań służbowych w terminie i państwie określonym przez pracodawcę na podstawie polecenia służbowego, wystawionego przez osobę upoważnioną.
 2. Podróż służbowa poza granicami kraju może odbywać się w szczególności w następujących celach:

1) naukowym:

 •  konferencje, kongresy, sympozja, zjazdy naukowe,
 •  prowadzenie badań naukowych,

2) dydaktycznym:

 •  podejmowanie i prowadzenie działalności dydaktycznej za granicą,

3) związanym bezpośrednio z wykonywaniem zadań Uczelni.

§ 9

 1. Wypełniony druk „Wniosku dotyczącego podróży służbowej” dotyczący podróży służbowej poza granicami kraju składa się nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem podróży służbowej w Kancelarii Ogólnej - Sekretariacie Kanclerza Akademii.
 2. Jeśli w związku z podróżą służbową pracodawca zobowiązany jest do dokonania płatności wniosek należy złożyć, co najmniej 14 dni przed wymaganym pierwszym terminem płatności. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu wniosek wyjazdowy nie będzie przyjęty do realizacji.
 3. W przypadku wypłacenia zaliczki w walucie obcej lub konieczności opłacenia należności związanych z podróżą służbową poza granicami kraju przelewem, pracownik zobowiązany jest do dostarczenia do Kwestury - Działu Finansowo-Księgowego informacji i dokumentów umożliwiających wykonanie powyższych czynności.
 4. Jeżeli wyjazd odbywa się do kraju, w którym obowiązują wizy, pracownik wyjeżdżający zobowiązany jest do załatwienia wszelkich formalności związanych z uzyskaniem wizy w terminie umożliwiającym złożenie wniosku w terminach określonych w ust.1 i 2.

§ 10

 1. Czynności związane z podróżą służbową poza granicami kraju mogą być podjęte dopiero po wydaniu polecenia wyjazdu i zatwierdzeniu warunków wyjazdu przez pracodawcę.
 2. Pracownik odbywający podróż służbową poza granicami kraju może otrzymać zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży i pobytu poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Zaliczka w walucie obcej może być wypłacona wyłącznie przelewem na rachunek bankowy prowadzony w walucie zaliczki.

§ 11

 1. Po powrocie z podróży służbowej poza granicami kraju należy złożyć w Kwesturze - Dziale Finansowo– Księgowym wypełnioną część II Załącznika Nr 3 do niniejszego Regulaminu „Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej” oraz przedstawić w formie pisemnej krótką charakterystykę zapewnionych przez organizatora świadczeń (np. zapewniono : śniadania, obiady, kolacje, przejazdy).
 2. Rozliczenie kosztów podróży służbowej odbywa się w walucie otrzymanej zaliczki lub złotych polskich w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od zakończenia podróży. Niedotrzymanie terminu złożenia „Rozliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej” i rozliczenia kosztów podróży będzie skutkowało potrąceniem kwoty pobranej zaliczki z wynagrodzenia przysługującego pracownikowi.
 3. Do rozliczenia należy obowiązkowo załączyć dokumenty potwierdzające wydatki (nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtem), a przede wszystkim:

a) rachunki, faktury za nocleg,

b) bilety,

c) inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki związane bezpośrednio z odbywaniem podróży.

 1. W przypadku, gdy wyjazd służbowy nie dojdzie do skutku pracownik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o tym fakcie pracodawcy wraz z podaniem przyczyny odwołania wyjazdu.
 2. Rozliczeniu i ewentualnemu zwrotowi podlegają wyłącznie koszty poniesione w czasie podróży służbowej określonym w poleceniu wyjazdu służbowego.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).

 

PDFWniosek dotyczący podróży służbowej (345,01KB)
DOCZałącznik Nr 2 do „Regulaminu podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 35/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (79,50KB)
DOCZałącznik Nr 3 do „Regulaminu podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 35/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (62,00KB)