Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

22.08.2019 - Postępowanie na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata 2019 i 2020.

PDF22.08.2019 - Postępowanie na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata 2019 i 2020. (164,43KB)
 

                                                                                                                         Wrocław, 22.08.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata 2019 i 2020.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

Pl. Jana Pawła II nr 2, 50 – 043 Wrocław

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata 2019 i 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z badania informującego czy sprawozdanie finansowe podmiotu jest zgodne z przepisami prawa i stosownymi przez uczelnię zasadami (polityką) rachunkowości i rzetelnie prezentuje sytuację finansową Akademii.

 

Podlegające badaniu księgi rachunkowe i dokumenty źródłowe w zakresie zapewniającym biegłemu rewidentowi obiektywną ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego Akademii, dostępne będą wyłącznie w siedzibie zamawiającego.

 

Wymagany termin przeprowadzenia badania oraz złożenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok 2019 do 30.04.2020 r. i za rok 2020 do 30.04.2021 r.

 

III.OFERTA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

  1. posiadający udokumentowane uprawnienia niezbędne do badania sprawozdań finansowych,
  2. posiadający doświadczenie w zakresie audytu sprawozdań finansowych uczelni publicznych.

 

Na potwierdzenie ww. warunków Wykonawca złoży wraz z ofertą stosowne oświadczenie.

 

Oferta powinna zawierać cenę brutto za przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok 2019 oraz 2020 oraz wstępny harmonogram prac.

Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym po przedstawieniu sprawozdania z badania każdego roku obrotowego, na konto wskazane na fakturze, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do Akademii prawidłowo wystawionej faktury.

 

Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie lub przesłanie ofert w terminie do dnia 10 września 2019 r. do godziny 10:00.

Miejsce składania ofert: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50 - 043 Wrocław (Kancelaria Ogólna – Sekretariat Kanclerza) lub na adres e-mail: barbara.dobrzeniecka@amuz.wroc.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej ze złożonych ofert.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.”