Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

22.08.2019 - Postępowanie na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów ...

PDF22.08.2019 - Postępowanie na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji publicznej w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017, poz. 2247) w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” (2,06MB)
DOCXzałącznik 1_Formularz oferty_22.08.2019.docx (18,00KB)
DOCXzałącznik 2_Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu_22.08.2019.docx (17,57KB)
DOCXzałącznik 3_Wykaz zrealizowanych usług_22.08.2019.docx (15,16KB)
DOCXzałącznik 4_Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia_22.08.2019.docx (13,78KB)
 

PDF03.09.2019 - odpowiedzi na pytania (564,39KB)
PDF09.09.2019 - informacja o wyborze oferty. (223,67KB)
 

22.08.2019 r. Wrocław

 

Nr OP-262-2/19

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - dla zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji publicznej w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017, poz. 2247) w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

I. Zamawiający:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PL. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław

tel.: 71/310 05 07

e-mail: ewa.iwanczyk@amuz.wroc.pl

Godz. urzędowania: 7.00 – 15.00

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji publicznej w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012, poz. 526 z późn. zm.) w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

III. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia – 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania (lub w okresie prowadzenia działalności jeżeli jest on krótszy) co najmniej trzy usługi obejmujące przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa informacji w instytucjach publicznych (wymagane oświadczenie Załącznik nr 3) ,
  3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz co najmniej 1 osobą zdolną do wykonania  zamówienia, posiadającą następujące kompetencje i doświadczenie:

a) konsultant / audytor –posiadający certyfikat audytora ISO 27001, posiadający min. 3-letnie doświadczenie doradcze w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym udział w co najmniej 3 audytach bezpieczeństwa,

lub są osobami fizycznymi posiadającymi możliwości techniczne oraz ww. kompetencje i doświadczenie, i wykonają zamówienie osobiście.

Spełnienie warunków, o których mowa powyżej (Załącznik nr 2, 3 oraz 4) , stanowić będzie podstawę dopuszczenia złożonej oferty do badania pod kątem spełnienia wymagań merytorycznych oferowanego przedmiotu zamówienia, a w przypadku pozytywnego wyniku tego badania do oceny.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę (Załącznik nr 1). Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Wykonawca, którego oferta cenowa zostanie przyjęta przez Zamawiającego zobowiązany jest do zawarcia  umowy  z Zamawiającym .

Zamawiający zawiadomi Wykonawców o wyniku postępowania na ich pisemny wniosek.

 

Wszelkie pytania proszę kierować do p. Ewy Iwańczyk – tel. 71/310 05 07, email: ewa.iwanczyk@amuz.wroc.pl .

 

Ofertę należy przesłać pocztą na adres zamawiającego Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław, lub na maila: ewa.iwanczyk@amuz.wroc.pl do dnia 06.09.2019 r. do godz. 13.00 .

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) obowiązującym u Zamawiającego.

 

Integralną część zaproszenia do złożenia oferty stanowią załączniki:

 

Załącznik Nr 1                                    - Formularz oferty

Załącznik Nr 2                                    - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3                                    - Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik Nr 4                                    - Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia