Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat stosowanych w umowach o odpłatne używanie instrumentów muzycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

PDFZarządzenie Nr 40/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat stosowanych w umowach o odpłatne używanie instrumentów muzycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (462,16KB)

 

Zarządzenie Nr 40/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat stosowanych w umowach o odpłatne używanie instrumentów muzycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Na podstawie art.23 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668) oraz §31 ust.1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ustala się następujące stawki opłat stosowanych w umowach o odpłatne korzystanie z instrumentów muzycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zwanej dalej „Akademią”:

1) dla studentów, doktorantów i uczestników innych form kształcenia Akademii do celów ćwiczeniowych:

a) instrumenty do wartości 5 000,00 zł - 200,00 zł netto plus VAT (rocznie),

b) instrumenty o wartości powyżej 5 000,00 zł  do 14 000,00 zł - 400,00 zł netto plus VAT (rocznie),

c) instrumenty o wartości powyżej 14 000,00 zł - 500,00 zł netto plus VAT (rocznie),

2) dla nauczycieli akademickich Akademii - 10% wartości instrumentu muzycznego netto plus VAT rocznie, jednak nie więcej niż 700,00 zł netto plus VAT rocznie.

  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach opłaty, o których mowa w ust.1 mogą być obniżone na pisemny wniosek zainteresowanej osoby skierowany do Rektora lub Kanclerza Akademii.

§ 2

Szczegółowe warunki i zasady korzystania z instrumentu muzycznego określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Akademią a osobą korzystającym z instrumentu muzycznego Akademii.

§ 3

            Zarządzenie niniejsze nie ma zastosowania do udostępniania instrumentów muzycznych  Akademii w związku z realizacją celów statutowych Akademii, które odbywa się na zasadach określonych w odrębnych umowach, porozumieniach oraz decyzjach Rektora  i Kanclerza Akademii.

§ 4

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kanclerzowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.