Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 2/2019 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFUchwała nr 2/2019 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (67,31KB)
PDFZałącznik do Uchwały nr 2/2019 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (294,94KB)
 

Uchwała nr 2/2019

Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 5 lipca 2019 r.

 

          w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm.) Rada Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

            Uchwala się Regulamin Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Uczelni

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

we Wrocławiu

 

Bogdan Zdrojewski

 
Wrocław, 5 lipca 2019 r.

 

 

 

Załącznik do Uchwały nr 2/2019

Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2019 r.

 

 

 

Regulamin Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu

 

Postanowienia ogólne


§ 1

 

 1. Niniejszy Regulamin Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zwany dalej „regulaminem” określa tryb funkcjonowania Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz postanowieniach Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Akademii – oznacza to Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

2) Radzie Uczelni lub Radzie – oznacza to Radę Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

3) Senacie – oznacza to Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

4) Przewodniczącym Rady Uczelni – oznacza to Przewodniczącego Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

5) Rektorze – oznacza to Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

6) Ustawie – oznacza to ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm.),

7) Statucie – oznacza to Statut Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

 

Przewodniczący i członkowie Rady Uczelni
 

§ 2

Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Uczelni zobowiązany jest kierować się dobrem Akademii i działać na jej rzecz.

§ 3

 1. Członkowie Rady Uczelni wykonują swoje obowiązki osobiście.
 2. Członkowie Rady Uczelni wykonują swoje obowiązki w sposób kolegialny.
 3. Udział w posiedzeniu Rady Uczelni jest obowiązkiem członka Rady Uczelni. Członek Rady Uczelni informuje Przewodniczącego Rady Uczelni o przyczynach swojej nieobecności.

§ 4

Zakres zadań Rady Uczelni określa ustawa oraz Statut Akademii.

§ 5

 1. Przewodniczący Rady Uczelni organizuje i koordynuje prace Rady Uczelni, a w szczególności:

1) reprezentuje Radę wobec innych organów Akademii i na zewnątrz,

2) zwołuje posiedzenia Rady oraz im przewodniczy,

2) ustala porządek obrad posiedzeń Rady,

3) utrzymuje stały Kontakt z Przewodniczącym Senatu Akademii.

 1. Przewodniczący Rady Uczelni wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rektora Akademii.  

 

Posiedzenia Rady Uczelni
 

§ 6

 1. Rada Uczelni odbywa posiedzenia w terminie i miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego, po konsultacjach z członkami Rady.
 2. Każdy z członków Rady Uczelni ma prawo wnioskować do Przewodniczącego o zwołanie posiedzenia Rady z podaniem proponowanego porządku obrad.
 3. Przewodniczący Rady Uczelni zwołuje posiedzenie Rady także na wniosek Przewodniczącego Senatu Akademii, złożony w formie pisemnej. W takim przypadku posiedzenie powinno się odbyć w terminie do 14 dni od chwili złożenia wniosku.
 4. Członkowie Rady Uczelni powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu Rady wraz ze wskazaniem proponowanego porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, w dowolny sposób gwarantujący otrzymanie zawiadomienia.
 5. Posiedzenie Rady może odbyć się również bez uprzedniego formalnego zwołania, jeżeli uczestniczą w nim wszyscy członkowie Rady Uczelni i nikt nie zgłasza sprzeciwu co do terminu posiedzenia oraz proponowanego porządku obrad.

§ 7

Stosownie do bieżących potrzeb i doraźnych uzgodnień Rady Uczelni, w posiedzeniach Rady, na zaproszenie Przewodniczącego i za zgodą większości jej członków, mogą brać udział, bez prawa głosu: Rektor, Prorektorzy, Kanclerz, Kwestor i inne osoby niezbędne do zapewnienia prawidłowości prac Rady.

§ 8

 1. Posiedzenia Rady Uczelni są protokołowane.
 2. Za zgodą Przewodniczącego Rady posiedzenie Rady Uczelni może odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, poprzez łącza wideo, telefoniczne, internetowe lub inne łącza posiadające certyfikat bezpieczeństwa, pozwalające na identyfikację osób biorących udział w posiedzeniu Rady.
 3. Za zgodą członków Rady Uczelni obecnych na posiedzeniu jego przebieg może być rejestrowany przy użyciu urządzeń do zapisu dźwięku i/lub obrazu.

Podejmowanie uchwał
§ 9

Do ważności uchwał Rady Uczelni wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego oraz zaproszenie wszystkich członków Rady w przewidzianym trybie, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 i § 8 ust. 2.

§ 10

 1. Uchwały Rady Uczelni zapadają bezwzględną większością głosów.
 2. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 3. Uchwały Rady Uczelni podpisywane są przez Przewodniczącego.
 4. Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Uczelni głosują w sposób jawny, z wyłączeniem głosowania w sprawach personalnych, w których należy przeprowadzić głosowanie tajne. Na wniosek choćby jednego członka Rady przeprowadza się głosowanie tajne.
 5. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad, nie można podjąć uchwały, chyba że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy Członkowie Rady i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

Finansowanie, funkcjonowanie, obsługa Rady Uczelni
§ 11

 1. Koszty działalności Rady Uczelni pokrywa Akademia.
 2. Rada Uczelni korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Akademii.
 3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Uczelni zapewnia Akademia.

Postanowienia końcowe
§ 12

 1. Regulamin Rady Uczelni wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Zmiana Regulaminu Rady Uczelni zostaje uchwalona na wniosek Przewodniczącego lub co najmniej dwóch członków Rady Uczelni.