Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 55/2019 z dnia 30 września 2019 r. w przedmiocie określenia zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w zakresie sztuki w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFUchwała Nr 55/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w przedmiocie określenia zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w zakresie sztuki w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (276,92KB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr 55/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w przedmiocie określenia zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w zakresie sztuki w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (1,38MB)
 

 

Uchwała Nr 55/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 września 2019 r.

 

w przedmiocie określenia zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w zakresie sztuki w Akademii Muzycznej im.  Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) w związku z art. 180 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w zakresie sztuki w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wrocław, 30 września 2019 r.

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 55/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w przedmiocie określenia zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w zakresie sztuki w Akademii Muzycznej im.  Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

 

 

Zasady postępowania

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w zakresie sztuki

w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

 

 1. Przepisy ogólne

 

§ 1

Zasady niniejsze określają:

1) szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego,

2) sposób wyznaczania członków komisji habilitacyjnej,

3) zasady ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz zwalniania z tej opłaty,

w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§ 2

Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:

1) Akademii – rozumie się przez to Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

2) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.),

3) Radzie Dyscypliny – rozumie się przez to Radę Dyscypliny Sztuki Muzycznej Akademii,

4) komisji habilitacyjnej – rozumie się przez to komisję powołaną przez Radę Dyscypliny jako organ powołany do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego,

5) kandydacie – rozumie się przez to osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora habilitowanego,

6) postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – rozumie się przez to postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne,  

7) BIP – rozumie się przez to Biuletyn Informacji Publicznej,

8) RDN – rozumie się przez to Radę Doskonałości Naukowej, o której mowa w art. 232 Ustawy,

9) System POL-on – rozumie się przez to Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, o którym mowa w art. 342 ustawy.

§ 3

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego przeprowadza i stopień doktora habilitowanego w Akademii nadaje Rada Dyscypliny.

§ 4

 1. Czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego kończą się uchwałami Rada Dyscypliny w przedmiocie:

1) wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego,

2) powołania komisji habilitacyjnej,

3) nadania stopnia doktora habilitowanego,

4) wyróżnienia osiągnięcia stanowiącego podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego.

 1. Prawo głosu, w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt.1, 2 i 4  przysługuje członkom Rady Dyscypliny posiadającym co najmniej stopień doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki.
 2. W sprawie, o której mowa w ust. 1 pkt. 3 prawo głosu przysługuje wyłącznie członkom Rady Dyscypliny będącym profesorami i profesorami uczelni. Uchwała Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego jest podejmowana w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

II. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

§ 5

 1. Rada Dyscypliny po otrzymaniu od RDN wniosku kandydata, niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 4 tygodni, podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
 2. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Rada Dyscypliny zwraca wniosek do RDN.

§ 6

 1. Rada Dyscypliny, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o członkach komisji habilitacyjnej wyznaczonych przez RDN, powołuje komisję habilitacyjną.
 2. Komisja składa się z:

1) 4 członków, w tym przewodniczącego i 3 recenzentów wyznaczonych przez RDN;

2) 2 członków posiadających stopień doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki, bądź tytuł profesora lub tytuł profesora sztuki zatrudnionych w Akademii, w tym sekretarza, wyznaczonych przez Radę Dyscypliny;

3) recenzenta posiadającego stopień doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki, bądź tytuł profesora lub tytuł profesora sztuki oraz aktualny dorobek artystyczny lub naukowy i uznaną renomę, w tym międzynarodową, niebędącego pracownikiem Akademii, wyznaczonego przez Radę Dyscypliny.

3. Recenzentem może być osoba nie będąca pracownikiem Akademii posiadająca przynajmniej stopień doktora lub stopień doktora sztuki, jeżeli jej podstawowym miejscem pracy jest zagraniczna instytucja naukowa, a RDN lub Rada Dyscypliny uzna, że osoba ta posiada znaczący dorobek w zakresie zagadnień związanych z osiągnięciami osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego.

§ 7

 1. Komisja habilitacyjna może przeprowadzić kolokwium habilitacyjne, zwane dalej „kolokwium”, w zakresie osiągnięć artystycznych lub naukowych kandydata.
 2. Uchwała w sprawie przeprowadzenia kolokwium podejmowana jest bezwzględną większością głosów i może być podjęta w trybie obiegowym.
 3. Kolokwium przeprowadza się w siedzibie Akademii.
 4. O terminie przeprowadzenia kolokwium zawiadamia się kandydata w terminie 2 tygodni przed datą kolokwium.
 5. Na wniosek kandydata wniesiony w terminie 5 dni od zawiadomienia o terminie kolokwium odbywa się kolokwium publiczne.
 6. Informację o publicznym kolokwium zamieszcza się w BIP.
 7. Kolokwium może być przeprowadzone przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

§ 8

 1. Kolokwium rozpoczyna się od przedstawienia kandydata przez sekretarza komisji.
 2. Kandydat prezentuje osiągnięcia artystyczne lub naukowe stanowiące podstawę wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
 3. Każdy z członków komisji habilitacyjnej uprawniony jest do zadawania kandydatowi pytań dotyczących prezentowanych osiągnięć artystycznych lub naukowych.
 4. Przewodniczący zarządza dyskusję nad osiągnięciami kandydata.
 5. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący zamyka kolokwium.
 6. Po zakończeniu kolokwium Przewodniczący komisji habilitacyjnej zarządza dyskusję. Przebieg dyskusji jest protokołowany. Protokół z dyskusji podpisują wszyscy członkowie komisji habilitacyjnej.
 7. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący komisji habilitacyjnej zarządza podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. Uchwała ta podejmowana jest w głosowaniu jawnym. Na wniosek kandydata komisja habilitacyjna podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym.
 8. Uchwałę, o której mowa w ust. 7, przekazuje się niezwłocznie Radzie Dyscypliny.

§ 9

 1. Na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej Rada Dyscypliny niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie miesiąca od dnia jej otrzymania, nadaje stopień doktora habilitowanego albo odmawia jego nadania.
 2. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1, Przewodniczący Rady Dyscypliny otwiera dyskusję w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
 3. Od decyzji Rady Dyscypliny o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego przysługuje odwołanie do RDN.
 4. Rada Dyscypliny przekazuje odwołanie kandydata do RDN wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
 5. W uzasadnionych przypadkach Rada Dyscypliny może wyróżnić osiągnięcie stanowiące podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego.

§ 10

 1. Na stronie BIP udostępnia się:

1) wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego,

2) informację o składzie komisji habilitacyjnej,

3) recenzje,

4) uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia wraz z uzasadnieniem,

5) decyzję o nadaniu stopnia albo odmowie jego nadania.

2. Wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego, informację o składzie komisji habilitacyjnej oraz recenzje niezwłocznie po ich udostępnieniu zamieszcza się w systemie POL-on.

III. Zasady ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz zwalniania z tej opłaty

§ 11

 1. Rodzaje, wysokość i zasady wnoszenia opłat za przeprowadzenie  postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  określa Rektor Akademii  w drodze zarządzenia z uwzględnieniem zakresu prowadzonego postępowania i  jego kosztów bezpośrednich i pośrednich.
 2. Opłaty za przeprowadzenie  postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wnosi:

1) kandydat,

2) w przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego – zatrudniająca go uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy lub instytut międzynarodowy.

 1. Opłaty wnoszone są na podstawie umowy zawartej z Akademią.

§ 12

1.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może:

1) zwolnić kandydata z obowiązku uiszczenia opłaty w części lub całości,

2) rozłożyć opłatę na raty.

2.   Rozstrzygnięcie Rektora następuje w drodze decyzji, od której przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

IV. Przepisy końcowe

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.