Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 45/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

PDFZarządzenie Nr 45/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (290,49KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 45/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (10,72MB)
PDFSchemat organizacyjny Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (341,57KB)
 

 

Zarządzenie Nr 45/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 września 2019 r.

 

w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 4 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im.  Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Nadaje się Regulamin organizacyjny Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia jednostki  i komórki organizacyjne oraz stanowiska pracy istniejące w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 30 września 2019 r. stają się odpowiadającymi im nazwą jednostkami i komórkami organizacyjnymi oraz stanowiskami pracy w rozumieniu Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu nadawanego niniejszym zarządzeniem.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 55/2013 Rektora Akademii Muzycznej im Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 4

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 45/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we  Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r.  

w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO

WE WROCŁAWIU

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Niniejszy Regulamin organizacyjny Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu określa:

 1. strukturę organizacyjną Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz podział zadań w ramach tej struktury,
 2. organizację oraz zasady działania administracji Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§ 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Akademii – rozumie się przez to Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

2) Radzie Uczelni – rozumie się przez to Radę Uczelni Akademii,

3) Rektorze – rozumie się przez to Rektora Akademii,

4) Senacie – rozumie się przez to Senat Akademii,

5) Radzie Dyscypliny Sztuki Muzyczne – rozumie się przez to Radę Dyscypliny Sztuki Muzyczne Akademii,

6) Dziekanie – rozumie się przez to Dziekana wydziału Akademii,

7) Kierowniku katedry lub zakładu – rozumie się przez to Kierownika katedry lub zakładu stanowiącego samodzielną jednostkę organizacyjną Akademii,

8) Kanclerzu – rozumie się przez to Kanclerza Akademii,

9) Kwestorze – rozumie się przez to Kwestora Akademii,

10) jednostce organizacyjnej – rozumie się przez to wydział, katedrę, zakład stanowiący samodzielną jednostkę organizacyjną, ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną, dział administracji oraz samodzielne stanowisko pracy Akademii,

11) komórce organizacyjnej – rozumie się przez to dział administracji oraz samodzielne stanowisko pracy Akademii,

12) kierowniku jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej – rozumie się przez to osobę kierującą pracą jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej oraz Rektora lub Kanclerza w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy,

13) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.),

14) Statucie – rozumie się przez to Statut Akademii,

15) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin organizacyjny Akademii.

 

 

ROZDZIAŁ II

Władze Akademii

 

§ 3

 1. Organami Akademii są:

1) Rada Uczelni,

2) Rektor,

3) Senat,

4) Rada Dyscypliny Sztuki Muzyczne.

 1. Zasady działania, wyboru Rady Uczelni, Senatu i Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne określa Ustawa, Statut i odrębne przepisy.

 

§ 4

 1. Funkcje kierownicze w Akademii pełnią:

1) Prorektorzy,

2) Dziekani,

3) Kierownicy katedr i zakładów stanowiących samodzielne jednostki organizacyjne,

4) Dyrektor Szkoły Doktorskiej,

5) Dyrektor Biblioteki.

 1. Administracją i gospodarką Akademii w zakresie określonym w Statucie, niniejszym Regulaminie oraz pełnomocnictwach udzielonych przez Rektora kieruje Kanclerz.
 2. Funkcję głównego księgowego Akademii i Kierownika Działu Finansowego (Kwestury) pełni Kwestor.

 

REKTOR

§ 5

 1. Rektor kieruje działalnością Akademii. Jest przełożonym wszystkich pracowników, studentów i doktorantów Akademii.
 2. Do zadań Rektora należą sprawy dotyczące Akademii, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez Ustawę lub Statut do kompetencji innych organów uczelni.
 3. Do zadań Rektora należy w szczególności:

1) reprezentowanie Akademii,

2) zarządzanie Akademią,

3) przygotowywanie projektu Statutu oraz projektu strategii Akademii,

4) składanie sprawozdania z realizacji strategii Akademii,

5) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy, w tym ustalanie szczegółowych zakresów obowiązków i odpowiedzialności Prorektorów i Kanclerza oraz ustalanie szczegółowych zakresów obowiązków i odpowiedzialności nauczycieli akademickich w Akademii,

6) powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w Akademii i ich odwoływanie,

7) prowadzenie polityki kadrowej w Akademii, w tym prowadzenie polityki zatrudnienia zapewniającej właściwą obsadę poszczególnych stanowisk,

8) tworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu,

9) tworzenie Szkoły Doktorskiej,

10) prowadzenie gospodarki finansowej Akademii,

11) zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w Akademii,

12) przedstawianie Radzie Uczelni do zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Akademii oraz do zatwierdzenia sprawozdania z jego wykonania,

13) przedstawianie Radzie Uczelni do zatwierdzenia sprawozdania finansowego Akademii,

14) przedkładanie Senatowi rocznych sprawozdań z działalności Akademii,

15) zatwierdzanie planów strategicznych Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne i planów działalności Wydziałów,

16) dbałość o właściwe ukierunkowanie działalności Akademii pod kątem jej rozwoju artystycznego i naukowego,

17) tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych Akademii, we współdziałaniu z właściwymi organami Akademii,

 1. Rektor wydaje wewnętrzne akty normatywne, a w szczególności zarządzenia regulujące procesy funkcjonowania i pracy Akademii.
 2. Rektor może ustanawiać pełnomocników i udzielać pełnomocnictw i upoważnień.
 3. Rektorowi podlegają bezpośrednio:

1) Prorektorzy,

2) Kanclerz,

3) Kwestor,

4) Kancelaria Rektora,

5) radca prawny,

6) stanowisko ds. rozwoju kultury jakości,

7) Redaktor strony internetowej Akademii,

8) stanowisko ds. kontaktów zagranicznych,

9) Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

10) Inspektor Ochrony Danych.

 

§ 6

 1. Ciałami opiniodawczymi i doradczymi Rektora są:

1) Rada ds. Artystycznych i Naukowych – w sprawach dotyczących działań artystycznych i naukowych,

2) Rada ds. Kształcenia – w sprawach dotyczących kształcenia,

3) Rada Naukowa Wydawnictwa – w sprawach dotyczących działań wydawniczych,

4) Rada Biblioteczna – w sprawach związanych z działalnością Biblioteki Akademii,

5) Rada Programowa Akademickiej Orkiestry Symfonicznej Akademii – w sprawach związanych z działalnością Akademickiej Orkiestry Symfonicznej Akademii.

 1. Skład, zasady powoływania i zakres zadań ciał opiniodawczych i doradczych określonych w ust. 1 określa Statut lub odrębne zarządzenia Rektora.

 

PROREKTORZY

§ 7

 1. W Akademii powołuje się:

1) Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki,

2) Prorektora ds. Artystycznych i Naukowych.

 1. Prorektorzy są zastępcami Rektora w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, pisemnych pełnomocnictwach i upoważnieniach.
 2. W razie nieobecności Rektora obowiązki Rektora wykonuje Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, a w przypadku jego nieobecności – Prorektor ds. Artystycznych i Naukowych.

§ 8

 1. Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki jest odpowiedzialny za spójność i koordynację działań w obszarze dydaktyki i stoi na czele Rady ds. Kształcenia.
 2. Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki odpowiedzialny jest za następujące obszary działalności Akademii:

1) organizacja procesu dydaktycznego,

2) studia podyplomowe i inne formy kształcenia,

3) polityka jakości kształcenia,

4) akredytacja kierunków studiów,

5) rekrutacja,

6) pomoc materialna dla studentów i doktorantów,

7) działalność samorządowa studentów i doktorantów,

8) działalność artystyczna i naukowo-badawcza studentów,

9) działalność sportowa i rekreacyjna studentów i doktorantów,

10) integracja studentów i doktorantów niepełnosprawnych,

11) kontakty z absolwentami.

 1. Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki w szczególności:

1) jest odpowiedzialny za wdrażanie i realizację Strategii Rozwoju Akademii, w obszarach wynikających z zakresu obowiązków i odpowiedzialności,

2) sprawuje nadzór nad całokształtem zagadnień związanych z działalnością dydaktyczną i wychowawczą Akademii,

3) czuwa nad terminowym opracowywaniem przez nauczycieli akademickich programów nauczania, uwzględniających zamierzone efekty uczenia się,

4) prowadzi nadzór nad zgodnym z przepisami prawa oraz wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego projektowaniem, realizacją i oceną rezultatów programów kształcenia określonych dla poszczególnych kierunków studiów,

5) czuwa nad terminowym przygotowywaniem raportów samooceny, zgodnie z wymaganiami Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz innych gremiów dokonujących akredytacji kierunków studiów,

6) kieruje organizacją zajęć międzywydziałowych, międzyuczelnianych oraz fakultatywnych,

7) czuwa nad terminowym opracowywaniem Pakietu European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS),

8) sprawuje opiekę i nadzór nad działalnością samorządu studentów i doktorantów, organizacji studenckich, kół naukowych i artystycznych,

9) sprawuje nadzór nad systemem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,

10) koordynuje wyjazdy krajowe i zagraniczne studentów Akademii, w tym, w uzasadnionych przypadkach, przyznaje dofinansowanie wyjazdów, zgodnie z przepisami prawa, w tym zarządzeniami Rektora oraz z uwzględnieniem aktualnych możliwości finansowych Akademii,

11) sprawuje nadzór nad kształceniem pedagogicznym,

12) sprawuje nadzór nad praktykami zawodowymi studentów i doktorantów Akademii,

13) jest stałym współpracownikiem komisji senackich i rektorskich w sprawach studentów i doktorantów,

14) odpowiada za organizację i funkcjonowanie kontroli zarządczej w obszarach wynikających z zakresu obowiązków i odpowiedzialności.

 1. Prorektorowi ds. Studenckich i Dydaktyki podlegają bezpośrednio:

1) Studium Języków Obcych,

2) English Division,

3) Studium Pedagogiczne,

4) Dział Nauczania i Spraw Studenckich.

§ 9

 1. Prorektor ds. Artystycznych i Naukowych odpowiedzialny jest za następujące obszary działalności Akademii:

1) polityka w zakresie działalności artystycznej,

2) polityka w zakresie działalności naukowo-badawczej,

3) działalność wydawnicza, w tym wydawnictwa fonograficzne,

4) działalność biblioteczna,

5) instrumentarium, aparatura naukowo-badawcza,

6) promocja,

7) współpraca z zagranicą,

 1. Prorektor ds. Artystycznych i Naukowych w szczególności:

1) jest odpowiedzialny za wdrażanie i realizację Strategii Rozwoju Akademii, w obszarach wynikających z zakresu obowiązków i odpowiedzialności,

2) sprawuje nadzór nad wszelkimi sprawami związanymi z działalnością artystyczną i naukowo-badawczą Akademii,

3) koordynuje działania z zakresu współpracy artystycznej i naukowo-badawczej z innymi ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą. W tym zakresie odpowiada w szczególności za nawiązywanie i wdrażanie umów o współpracy,

4) sprawuje nadzór i odpowiedzialny jest za pozyskiwanie dotacji na działalność artystyczną, naukowo-badawczą oraz zakupy instrumentarium i aparatury naukowo-badawczej,

5) sprawuje nadzór nad działaniami na rzecz ewaluacji działalności artystycznej i naukowej Akademii,

6) czuwa nad opieką i wspomaganiem rozwoju młodych pracowników naukowo-dydaktycznych przez kadrę o wyższych kwalifikacjach (pracownicy samodzielni),

7) czuwa nad ochroną prawną dóbr intelektualnych,

8) odpowiada za organizację i funkcjonowanie kontroli zarządczej w obszarach wynikających z zakresu obowiązków i odpowiedzialności,

9) prowadzi nadzór nad działalnością wydawniczą, w tym jest stałym przewodniczącym Rady Naukowej Wydawnictwa.

 1. Prorektorowi właściwemu ds. Artystycznych i Naukowych podlegają bezpośrednio:

1) Biblioteka,

2) Wydawnictwo,

3) Biuro Promocji i Organizacji Imprez – w zakresie merytorycznym,

4) Dział Nauki,

5) Studio Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań,

6) stanowisko ds. pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych na cele artystyczne i badawczo-naukowe.

 1. Prorektor ds. Artystycznych i Naukowych kieruje pracami Rady Naukowej Wydawnictwa i Komisji ds. Zakupu Instrumentów Muzycznych i Aparatury oraz jest stałym członkiem Rady Bibliotecznej.

 

DZIEKAN

§ 10

 1. Pracami wydziału kieruje Dziekan powoływany i odwoływany przez Rektora zgodnie z postanowieniami Statutu.
 2. Do zadań Dziekana należy w szczególności:

1) organizacja działalności dydaktycznej w zakresie kierunków studiów, studiów podyplomowych i innych form kształcenia prowadzonych w ramach wydziału, w tym w zakresie rekrutacji,

2) podejmowanie decyzji w sprawach studentów i uczestników innych form kształcenia, w tym określonych w regulaminie studiów, z upoważnienia Rektora i w zakresie określonym w tym upoważnieniu,

3) realizacja uchwał Rady Wydziału, przekazywanie jej wniosków Rektorowi oraz referowanie ich na posiedzeniu Senatu,

4) występowanie z wnioskami dotyczącymi struktury organizacyjnej wydziału,

5) wyznaczanie zakresu działania Prodziekana lub Prodziekanów,

6) wykonywanie innych zadań związanych z działalnością wydziału określonych w niniejszym Regulaminie, innych aktach prawa wewnętrznego Akademii i upoważnieniu Rektora.

 1. Rektor powołuje Prodziekana na wniosek Dziekana. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może powołać dwóch Prodziekanów.
 2. Bezpośrednim przełożonym Dziekana jest Rektor.

 

RADA WYDZIAŁU

§ 11

 1. Przy wydziale działa Rada Wydziału powoływana zgodnie z postanowieniami Statutu:
 2. Do zadań Rady Wydziału należy:

1) opiniowanie utworzenia kierunku studiów, studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, które mają być prowadzone w ramach wydziału,

2) opracowywanie projektów programów studiów, studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia prowadzonych w ramach wydziału,

3) wyrażanie opinii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni na wydziale,

4) opiniowanie wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich na wydziale,

5) przedkładanie Senatowi wniosków określających warunki i tryb rekrutacji na studia oraz zakres egzaminu wstępnego,

6) określenie ogólnych zasad odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów na kierunkach studiów prowadzonych w ramach wydziału,

7) wyrażanie opinii w sprawach związanych z działalnością wydziału przedłożonych przez Rektora lub co najmniej trzech członków Rady Wydziału,

8) wykonywanie innych zadań związanych z działalnością wydziału określonych w Statucie, niniejszym Regulaminie, innych aktach prawa wewnętrznego Akademii lub określonych przez Rektora.

 

KIEROWNIK KATEDRY LUB ZAKŁADU

§ 12

 1. Kierownika katedry lub zakładu powołuje i odwołuje Rektor zgodnie z postanowieniami Statutu.
 2. Kierownicy katedr i zakładów sprawują merytoryczny nadzór nad działalnością artystyczną i naukową katedry lub zakładu i są głównymi organizatorami pracy katedry lub zakładu. Do zakresu działania Kierownika katedry lub zakładu należy w szczególności:

1) bieżące organizowanie pracy kierowanej jednostki,

2) opieka nad rozwojem artystycznym i naukowym członków kierowanej jednostki,

3) reprezentowanie kierowanej jednostki na zewnątrz,

4) współpraca z Przewodniczącym Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne i Dziekanem właściwego wydziału w zakresie realizacji zadań dydaktycznych,

5) wykonywanie innych zadań związanych z działalnością kierowanej jednostki określonych w Statucie, niniejszym Regulaminie, aktach prawa wewnętrznego Akademii lub zleconych przez Rektora.

 1. Bezpośrednim przełożonym Kierownika katedry i zakładu jest Rektor.

 

KANCLERZ

§ 13

 1. Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Akademii oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia Akademii, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w Ustawie, Statucie bądź niniejszym Regulaminie dla innych organów, funkcji lub stanowisk.
 2. Kanclerz ma prawo wydawania zarządzeń i innych decyzji w sprawach mieszczących się w jego zakresie zadań i posiadanych w tym zakresie upoważnień.
 3. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy oraz wykonania zadań z zakresu administracji Akademii Kanclerz może wydawać regulaminy, zarządzenia, instrukcje i polecenia służbowe.
 4. Kanclerz jest bezpośrednim przełożonym pracowników podległych komórek organizacyjnych.
 5. W stosunkach prawnych z innymi podmiotami Kanclerz reprezentuje Akademię w ramach swoich kompetencji, pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Rektora.
 6. Kanclerz udziela dalszych pełnomocnictw i upoważnień do działania w zakresie swoich kompetencji, za zgodą Rektora.
 7. Do zadań Kanclerza należy w szczególności:

1) zapewnienie pełnej obsługi działalności dydaktycznej, artystycznej i naukowo-badawczej Akademii od strony administracyjnej i gospodarczej,

2) wykonanie uchwał Senatu w zakresie wymagającym działań administracyjnych,

3) dysponowanie funduszami i środkami majątkowymi w ramach obowiązujących przepisów i upoważnienia Rektora, a także nadzór nad prawidłowym i racjonalnym ich wykorzystaniem,

4) polityka zatrudnienia, w tym przyjmowanie do pracy, awansowanie, nagradzanie i zwalnianie oraz decydowanie w sprawach dyscyplinarnych wobec pracowników podległych komórek organizacyjnych,

5) zapewnienie przestrzegania dyscypliny i porządku pracy przez pracowników Administracji,

6) nadzorowanie funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

7) gospodarowanie mieniem Akademii, w tym zawieranie umów wynajmu, dzierżawy i użyczenia,

8) zapewnienie prawidłowej eksploatacji i konserwacji obiektów oraz urządzeń technicznych Akademii, a także zapewnienie utrzymania porządku i czystości oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w obiektach Akademii,

9) zapewnienie ochrony fizycznej i ubezpieczeniowej mienia Akademii,

10) nadzór nad tworzeniem rocznych i wieloletnich planów remontów i inwestycji, zgodnych ze Strategią Rozwoju Akademii,

11) sprawowanie nadzoru nad wszelkimi remontami i inwestycjami prowadzonymi przez Akademię oraz czuwanie nad ich terminową realizacją,

12) prowadzenie aktywnych działań na rzecz pozyskiwania przez Akademię środków finansowych, w tym pozabudżetowych na realizację działań w zakresie remontów, inwestycji, rozwoju infrastruktury, modernizacji urządzeń technicznych,

13) nadzór nad udostępnianiem przez Akademię informacji publicznych oraz stałą aktualizacją informacji o Akademii publikowanych w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletyn Informacji Publicznej,

14) prowadzenie innych spraw określonych pełnomocnictwem Rektora, bądź zleconych przez Rektora.

 

KWESTOR

§ 14

 1. Kwestor Akademii pełni funkcję głównego księgowego i jest zastępcą Kanclerza Akademii.
 2. Do zadań Kwestora należy w szczególności:

1) kierowanie gospodarką finansową Akademii,

2) organizowanie i prowadzenie księgowości Akademii,

3) dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym Akademii,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

4) nadzorowanie gospodarki wszystkich komórek organizacyjnych Akademii w zakresie operacji gospodarczych powodujących powstanie zobowiązań finansowych,

5) organizowanie pracy Kwestury (Działu Finansowo-Księgowego) jako przełożony służbowy pracowników tego działu,

6) organizowanie kontroli wewnętrznej w stosunku do wszystkich komórek organizacyjnych Akademii.

 

ROZDZIAŁ III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I PODZIAŁ ZADAŃ

 

§ 15

 1. W Akademii działają następujące jednostki organizacyjne:

1) wydziały jako jednostki organizacyjne prowadzące działalność dydaktyczną:

a) Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii (Wydział I),

b) Wydział Instrumentalny (Wydział II),

c) Wydział Wokalny (Wydział III),

d) Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej (Wydział IV),

2) katedry i zakłady będące samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi jako jednostki prowadzące działalność artystyczną, naukową i dydaktyczną:

a) Katedra Kompozycji, w ramach której działają:

- Pracownia Kształcenia Słuchu i Wyobraźni Muzycznej,

- Pracownia Muzyki Teatralnej i Filmowej,

- Studio Kompozycji Komputerowej,

b) Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej,

c) Katedra Dyrygentury,

d) Zakład Muzykoterapii,

e) Katedra Fortepianu,

f) Katedra Instrumentów Smyczkowych,

g) Katedra Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu,

h) Katedra Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej,

i) Katedra Kameralistyki,

j) Katedra Muzyki Jazzowej,

k) Katedra Wokalistyki,

l) Katedra Edukacji Muzycznej,

m) Katedra Chóralistyki i Prowadzenia Zespołów,

n) Katedra Muzyki Kościelnej,

3) jednostki organizacyjne ogólnouczelniane:

a) Szkoła Doktorska,

b) Wydawnictwo,

c) Biblioteka,

d) Studium Języków Obcych,

e) English Division,

f) Studium Pedagogiczne,

g) Biuro Promocji i Organizacji Imprez,

h) Studio Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań.

i) działy i stanowiska pracy Administracji określone w § 29 ust. 1 Regulaminu

 

WYDZIAŁY

§ 16

 1. Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność dydaktyczną w zakresie kierunków studiów:

1) Kompozycja i Teoria Muzyki, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,

2) Kompozycja i Teoria Muzyki, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki,

3) Dyrygentura studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,

4) Dyrygentura, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki.

 1. Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii prowadzi ponadto działalność dydaktyczną w zakresie studiów podyplomowych:

1) Podyplomowych Studiów Muzykoterapii,

2) Podyplomowych Studiów w zakresie Kompozycji Specjalnej, Komputerowej oraz Muzyki Teatralnej i Filmowej.

3.   Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w realizacji swych zadań współpracuje z:

1) Katedrą Kompozycji,

2) Katedrą Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej,

3) Katedrą Dyrygentury,

4) Zakładem Muzykoterapii.  

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii posługuje się symbolem „WK”.

 

§ 17

 1. Wydział Instrumentalny jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność dydaktyczną w zakresie kierunków studiów

1) Instrumentalistyka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,

2) Instrumentalistyka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki,

3) Jazz i Muzyka Estradowa, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,

4) Jazz i Muzyka Estradowa, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki.

 1. Wydział Instrumentalny prowadzi ponadto działalność dydaktyczną w zakresie studiów podyplomowych:

1) Podyplomowych Studiów Mistrzowskich w zakresie Instrumentalistyki,

2) Podyplomowych Studiów Mistrzowskich w zakresie Kameralistyki,

3) Podyplomowych Studiów w zakresie Nauczania Gry Zespołowej w Szkolnictwie Muzycznym,

4) Podyplomowych Studia w zakresie Nauczania Początkowego Gry na Instrumencie.

 1. Wydział Instrumentalny w realizacji swych zadań współpracuje z:

1) Katedrą Fortepianu,

2) Katedrą Instrumentów Smyczkowych,

3) Katedra Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu,

4) Katedrą Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej,

5) Katedrą Kameralistyki,

6) Katedrą Muzyki Jazzowej.

       Wydział Instrumentalny posługuje się symbolem „WI”.

§ 18

 1. Wydział Wokalny jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność dydaktyczną w zakresie kierunków studiów:

1) Wokalistyka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,

2) Wokalistyka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki.

 1. Wydział Wokalny prowadzi ponadto działalność dydaktyczną w zakresie Podyplomowych Studiów w zakresie Wokalistyki.
 2. Wydział Wokalny w realizacji swych zadań współpracuje z Katedrą Wokalistyki.

       Wydział Wokalny posługuje się symbolem „WW”.

§ 19

 1. Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność dydaktyczną w zakresie kierunków studiów

1) Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,

2) Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki,

3) Muzyka Kościelna, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,

4) Muzyka Kościelna, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki.

 1. Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej w realizacji swych zadań współpracuje z:

1) Katedrą Edukacji Muzycznej,

2) Katedrą Chóralistyki i Prowadzenia Zespołów,

3) Katedrą Muzyki Kościelnej.

       Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej posługuje się symbolem „WEM”.

 

KATEDRY i ZAKŁADY

§ 20

 1. Katedry i zakłady stanowiące samodzielne jednostki organizacyjne prowadzą działalność artystyczną, naukową i dydaktyczną w zakresie określonym w aktach o ich utworzeniu.
 2. Katedry i zakłady stanowiące samodzielne jednostki organizacyjne realizują zadania dydaktyczne określone w porozumieniu z właściwym Wydziałem.
 3. Katedry i zakłady stanowiące samodzielne jednostki organizacyjne posługują się następującymi symbolami:

1) Katedra Kompozycji – „KKO”,

2) Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej – „KTM”,

3) Katedra Dyrygentury – „KD”,

4) Zakład Muzykoterapii – „ZM,

5) Katedra Fortepianu – „KF”,

6) Katedra Instrumentów Smyczkowych – „KIS”,

7) Katedra Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu – „KIDPA”,

8) Katedra Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej – „KOKMD”,

9) Katedra Kameralistyki – „KKA”,

10) Katedra Muzyki Jazzowej – „KMJ”,

11) Katedra Wokalistyki – „KW”,

12) Katedra Edukacji Muzycznej – „KEM”,

13) Katedra Chóralistyki i Prowadzenia Zespołów – „KCHPZ”,

14) Katedra Muzyki Kościelnej – „KMK”.

 

OGÓLNOUCZELNIANE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

§ 21

Zasady działania Szkoły Doktorskiej określa Ustawa, Statut i Regulamin Szkoły Doktorskiej.

Szkoła Doktorska posługuje się symbolem „SD”.

§ 22

 1. Wydawnictwo jest jednostką ogólnouczelnianą powołaną do prowadzenia działalności wydawniczej Akademii.
 2. Do zadań Wydawnictwa należy w szczególności:

1) publikowanie prac naukowych, skryptów, podręczników akademickich, kompozycji w szczególności autorów związanych z Akademią,

2) publikowanie prac naukowych z konferencji naukowych organizowanych przez Akademię,

3) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi i komórkami organizacyjnym Akademii w sprawach związanych z działalnością wydawniczą,

4) koordynowanie prac Rady Naukowej Wydawnictwa, czuwającej nad działalnością Wydawnictwa od strony merytorycznej,

5) prowadzenie wszelkich spraw organizacyjnych związanych z publikacjami,

6) nadzór merytoryczny nad realizacją publikacji,

7) opracowywanie materiału do wniosków o dofinansowanie działalności wydawniczej Akademii i sprawozdań z działalności wydawniczej,

8) dystrybucja wydrukowanych egzemplarzy,

9) obsługa sklepu internetowego.

       Wydawnictwo posługuje się symbolem „W”.

§ 23

Zasady działania Biblioteki określa Statut i Regulamin Biblioteki.

Biblioteka posługuje się symbolem „B”.

§ 24

Do zadań Studium Języków Obcych należy:

1) prowadzenie i koordynacja działalności dydaktycznej w zakresie nauczania języków obcych,

2) współpraca z wydziałami w zakresie określonym w pkt. 1.

Studium Języków Obcych posługuje się symbolem „SJO”

§ 25

Do zadań English Division należy:

1) koordynacja działalności dydaktycznej w zakresie prowadzenia kształcenia w języku angielskim,

2) współpraca z wydziałami w zakresie określonym w pkt. 1.

English Division posługuje się symbolem „ED”.

§ 26

Zasady działania Studium Pedagogicznego określa Regulamin Studium Pedagogicznego.

Studium Pedagogiczne posługuje się symbolem „SP”.

§ 27

 1. Biuro Promocji i Organizacji Imprez jest jednostką ogólnouczelnianą powołaną do prowadzenia działalności promocyjnej i organizowania wydarzeń związanych z działalnością statutową Akademii.
 2. Do zadań Biura Promocji i Organizacji Imprez należy w szczególności:

1) organizacja imprez artystycznych, naukowych i naukowo-dydaktycznych (recitali, koncertów, festiwali, konkursów, kursów, konferencji, sesji i sympozjów naukowych) w porozumieniu z innymi jednostkami organizacyjnymi uczelni,

2) prowadzenie sekretariatów imprez organizowanych przez Akademię,

3) opracowanie i realizacja tzw. małej poligrafii związanej z działalnością artystyczną, naukową i naukowo-dydaktyczną (afisze, programy koncertów i konferencji, dyplomy, zaproszenia itp.),

4) prowadzenie ewidencji oraz archiwum imprez Akademii,

5) współpraca z uczelniami, szkołami muzycznymi, instytucjami i ośrodkami kultury oraz organizacjami pozarządowymi przy realizacji wspólnych przedsięwzięć artystycznych, naukowych i naukowo-dydaktycznych,

6) promocja uczelni poprzez przygotowywanie wydawnictw promocyjnych, prowadzenie portali społecznościowych i współpracę z mediami,

7) stały monitoring mediów drukowanych i elektronicznych oraz archiwizacja materiałów publikowanych o Akademii,

8) pozyskiwanie sponsorów oraz współpraca z nimi,

9) pomoc studentom i absolwentom w poszukiwaniu źródeł dofinansowania ich działalności artystycznej (programy stypendialne, fundusze twórcze),

10) prowadzenie spraw związanych z monitoringiem losów zawodowych absolwentów.

Biuro Promocji i Organizacji Imprez posługuje się symbolem „BP”.

§ 28

 1. Studio Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań jest jednostką ogólnouczelnianą powołaną do realizowania zadań z zakresu obsługi multimedialnej działalności Akademii.
 2. Do zadań Studia Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań należy w szczególności:

1) realizacja nagrań audiowizualnych, w szczególności realizowanych w studiach, na zlecenie upoważnionych osób i zgodnie z zasadami określonymi przez Rektora,

2) obsługa audiowizualna procesu dydaktycznego oraz projektów realizowanych w Akademii w ty sesji, sympozjów, konferencji naukowych, kursów, konkursów, festiwali itp, w tym nagrywanie, nagłaśnianie, odtwarzanie, kopiowanie i montaż materiałów audiowizualnych,

3) nadzór nad sprzętem specjalistycznym i oprogramowaniem wchodzącym w skład wyposażenia Akademii przypisanym do Studia Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań w tym konserwacja, zakupy oraz prowadzenie stosownych ewidencji,

4) gromadzenie nagrań własnych, realizowanych przez Studio Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań o szczególnym znaczeniu dla Akademii i prowadzenie ich ewidencji.

 

Studio Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań posługuje się symbolem „STM”.

 

ADMINISTRACJA

§ 29

 1. Administrację Akademii tworzą:

1) Kancelaria Rektora,

2) Kancelaria Ogólna - Sekretariat Kanclerza,

3) Kwestura (Dział Finansowo - Księgowy),

4) Dział Kadr,

5) Dział Nauczania i Spraw Studenckich,

6) Dział Nauki,

7) Dział Administracyjno-Gospodarczy,

8) Dział Informatyczny

9) Kancelaria Dokumentów Niejawnych,

10) samodzielne stanowiska pracy:

a) radca prawny,

b) stanowisko ds. rozwoju kultury jakości,

c) Redaktor strony internetowej Akademii,

d) stanowisko ds. kontaktów zagranicznych,

e) Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

f) stanowisko ds. organizacyjno-prawnych,

g) stanowisko ds. zamówień publicznych,

h) stanowisko ds. inwestycji i remontów

i) stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, 

j) stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej,

k) stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,

l) stanowisko ds. pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych na cele artystyczne i badawczo-naukowe,

m) stanowisko ds. pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych na cele infrastrukturalne,

n) Inspektor Ochrony Danych.

 1. Rektorowi podlegają następujące komórki organizacyjne:

1) Kancelaria Rektora,

2) Kancelaria Dokumentów Niejawnych,

3) samodzielne stanowiska pracy:

a) radca prawny,

b) stanowisko ds. rozwoju kultury jakości,

c) Redaktor strony internetowej Akademii,

d) stanowisko ds. kontaktów zagranicznych,

e) Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

f) Inspektor Ochrony Danych.

 1. Prorektorowi ds. Studenckich i Dydaktyki podlega Dział Nauczania i Spraw Studenckich.
 2. Prorektorowi ds. Artystycznych i Naukowych podlega Dział Nauki i stanowisko ds. pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych na cele artystyczne i badawczo-naukowe.
 3. Kanclerzowi podlegają następujące komórki organizacyjne administracji:

1) Kancelaria Ogólna – Sekretariat Kanclerza,

2) Kwestura (Dział Finansowo-Księgowy),

3) Dział Kadr,

4) Dział Administracyjno-Gospodarczy,

5) Dział Informatyczny,

6) Biuro Promocji i Organizacji Imprez - w zakresie organizacyjnym,

7) samodzielne stanowiska pracy:

a) stanowisko ds. organizacyjno-prawnych,

b) stanowisko ds. zamówień publicznych,

c) stanowisko ds. inwestycji i remontów

d) stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,

e) stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,

f) stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej,

g) stanowisko ds. pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych na cele infrastrukturalne.

 

§ 30

Do zadań Kancelarii Rektora należy w szczególności:

1) zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej posiedzeń Senatu i Rady Uczelni, w tym:

a) opracowywanie projektu harmonogramu posiedzeń,

b) kompletowanie, weryfikacja zgodności materiałów z tematyką posiedzeń oraz ich opracowanie techniczne,

c) sporządzanie protokołów posiedzeń Senatu i Rady Uczelni,

d) ewidencjonowanie uchwał Senatu i Rady Uczelni oraz przekazywanie ich odpowiednim jednostkom i komórkom organizacyjnym Akademii,

2) zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej działalności Rektora i Prorektorów, w tym:

a) prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

b) ustalanie terminów przyjęć interesantów przez Rektora,

c) przygotowywanie spotkań z interesantami i gośćmi Rektora,

d) koordynacja działań związanych z wizytami służbowymi Rektora poza Akademią, w tym wyjazdami służbowymi Rektora,

e) opracowywanie (przygotowywanie) materiałów zleconych przez Rektora lub Prorektorów,

f) współpraca z instytucjami i osobami (przedstawicielami polityki i biznesu), zgodnie ze wskazaniami Rektora,

g) koordynowanie udziału Rektora w imprezach środowiska akademickiego oraz otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

Kancelaria Rektora posługuje się symbolem „R”.

 

§ 31

Do zadań Kancelarii Ogólnej – Sekretariatu Kanclerza należy w szczególności:

1) zapewnienie pełnej obsługi kancelaryjnej Akademii,

2) prowadzenie dzienników korespondencji,

3) dokonywanie rozdziału korespondencji i przesyłek przychodzących do poszczególnych komórek organizacyjnych oraz wysyłanie korespondencji i innych przesyłek,

4) prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych pracowników Akademii,

5) pełna obsługa organizacyjna Kanclerza, obejmująca w szczególności:

a) ustalanie terminów przyjęć interesantów przez Kanclerza,

b) przygotowywanie spotkań z interesantami i gośćmi Kanclerza,

c) koordynację działań związanych z wizytami służbowymi Kanclerza, w tym wyjazdami służbowymi Kanclerza.

 

Kancelaria Ogólnej - Sekretariatu Kanclerza posługuje się symbolem „KA”.

 

§ 32

 1. Kwestura (Dział Finansowo-Księgowy) obejmuje :

1) Księgowość,

2) Płace,

3) Kasę.

2. Do zadań Kwestury (Działu Finansowo-Księgowego) należy w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości Akademii, w tym:

a) opracowywanie planów rzeczowo-finansowych,

b) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,

c) prowadzenie i przechowywanie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnienie ochrony danych zawartych w księgach rachunkowych prowadzonych przy użyciu systemu komputerowego,

d) prowadzenie ewidencji księgowej składników majątkowych Akademii,

e) prowadzenie rozrachunków publicznoprawnych, w tym sporządzanie stosownych deklaracji, informacji, zgłoszeń itp.,

f) ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania,

g) przygotowywanie materiałów informacyjnych i analiz dla potrzeb organów uczelni i uprawnionych działów organizacyjnych,

h) przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji majątku Akademii,

2) obsługa finansowa operacji gospodarczych, w tym:

a) przyjmowanie i kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym oraz realizacja wypłat z nich wynikających,

b) fakturowanie, wystawianie not obciążeniowych, odsetkowych, korygujących i innych,

c) prowadzenie ewidencji zaliczek gotówkowych i rozliczanie ich,

d) bieżąca kontrola stanu zobowiązań i należności,

e) prowadzenie spraw związanych z windykacją należności,

f) obsługa kasowa Akademii,

g) obsługa płacowa, w tym sporządzanie list wynagrodzeń, list wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych i innych należności.

 

Kwestura (Dział Finansowo- Księgowy) posługuje się symbolem „KF”.

 

§ 33

Do zadań Działu Kadr należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Akademii zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz informowanie o prawach i obowiązkach pracowniczych,

2) prowadzenie akt osobowych pracowników Akademii,

3) prowadzenie ewidencji czasu pracy,

4) przygotowywanie dokumentów w związku z przejściem pracowników na rentę, emeryturę, świadczenie rehabilitacyjne oraz współpraca w tym zakresie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

5) obsługa w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (rejestrowanie pracowników, zleceniobiorców i członków ich rodzin, aktualizacja ich danych osobowych oraz wyrejestrowywanie),

6) wystawianie legitymacji służbowych i kart pracowniczych,

7) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu,

8) opracowywanie sprawozdań i statystyk dotyczących zatrudnienia,

9) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

10) prowadzenie archiwum zakładowego Akademii zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz współpraca z Archiwum Państwowym we Wrocławiu.

 

Dział Kadr posługuje się symbolem „DK”.

 

§ 34

Do zadań Działu Nauczania i Spraw Studenckich należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników innych form kształcenia prowadzonych przez Akademię,

2) prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów, w tym teczek akt osobowych, wydawanie wszelkich dokumentów związanych z przebiegiem studiów i prowadzenie ich rejestrów,

3) obsługa Szkoły Doktorskiej i prowadzenie spraw związanych z jej działaniem,

4) sporządzanie planów i analiz związanych z pracą działu, w tym również sprawozdawczość online, z wyłączeniem planów i analiz finansowych,

5) prowadzenie spraw związanych z rekrutacją i tokiem studiów,

6) pełna obsługa administracyjna działalności wydziałów Akademii, w tym dziekanów i prodziekanów,

7) prowadzenie spraw socjalno-bytowych studentów i doktorantów,

8) prowadzenie ewidencji wyjazdów studentów i doktorantów Akademii,

9) wykonywanie innych zadań określonych w aktach wewnętrznych Akademii bądź zleconych przez Rektora lub Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki.

 

Dział Nauczania i Spraw Studenckich posługuje się symbolem „DNS”.

 

§ 35

Do zadań Działu Nauki należy w szczególności:

1) obsługa Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne, w tym w zakresie prowadzenia spraw związanych z przygotowywaniem dokumentacji i realizacją czynności niezbędnych do przeprowadzania w Akademii postępowań w sprawie nadania stopni naukowych,

2) współpraca z jednostkami merytorycznymi Uczelni w zakresie działań na rzecz procesu ewaluacji jakości działalności artystyczno-naukowej Akademii,

3) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i przekazywaniem danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on” w zakresie działalności naukowo-artystycznej pracowników naukowo-badawczych Akademii oraz postępowań awansowych,

4) wykonywanie innych zadań określonych w aktach wewnętrznych Akademii bądź zleconych przez Rektora lub Prorektora ds. Artystycznych i Naukowych.

 

Dział Nauki posługuje się symbolem „DN”.

 

§ 36

Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:

1) w zakresie zarządzania nieruchomościami:

a) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem obiektów do eksploatacji (przekazywanych po zakończeniu inwestycji lub w formie dzierżawy, użyczenia),

b) udostępnianie pomieszczeń i terenów podmiotom zewnętrznym,

2) zapewnienie ochrony obiektów oraz nadzór nad ich prawidłowym funkcjonowaniem,

3) utrzymywanie drożności ciągów komunikacyjnych (zewnętrznych i wewnętrznych) eliminującej powstawanie zagrożeń pożarowych i zagrożeń bezpieczeństwa pracy,

4) utrzymywanie czystości w sposób zapewniający odpowiedni stan sanitarny budynków i terenów,

5) zapewnienie dostawy mediów oraz kontrola ich zużycia,

6) przygotowanie Akademii do pracy w warunkach szczególnych (np. zimowych, zagrożenia powodziowego itp.),

7) zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych, udział w odbiorach technicznych robót,

8) organizowanie drobnych remontów, napraw i konserwacji mających na celu utrzymanie sprawności eksploatacji obiektów,

9) zapewnienie odpowiedniego wyposażenia obiektów zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym,

10) zlecanie bieżących napraw, serwisów i konserwacji sprzętu biurowego i urządzeń gospodarczych będących w Akademii,

11) ewidencja składników majątkowych Akademii w pomieszczeniach ogólnodostępnych innych niebędących w posiadaniu określonych komórek organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

12) realizowanie zaopatrzenia (zamówień) w środki trwałe, wyposażenie i materiały, zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym,

13) organizowanie transportu wewnętrznego,

14) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem instrumentami, a w szczególności:

a) realizacja zakupów instrumentów,

b) prowadzenie magazynu i ewidencja instrumentów,

c) prowadzenie spraw związanych z oddawaniem instrumentów do korzystania,

d) utrzymywanie instrumentów w stanie zapewniającym możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych i działalności artystycznej Akademii,

e) koordynacja pracy stroicieli,

15) prowadzenie ewidencji pozabilansowej wyposażenia do wartości do 400 zł w ujęciu ilościowo- wartościowym, prowadzenie księgi inwentarzowej,

16) przygotowywanie pomieszczeń na konferencje, zjazdy i inne uroczystości i przedsięwzięcia, których Akademia jest organizatorem, współorganizatorem lub partnerem,

17) obsługa techniczna wszelkich imprez, w tym koncertów, recitali, sesji, sympozjów i konferencji naukowych, których organizatorem jest Akademia,

18) prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego.

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy posługuje się symbolem „AG”.

 

§ 37

Do zadań Działu Informatycznego należy w szczególności:

1) administrowanie i koordynacja całokształtu działań dotyczących funkcjonowania sieci informatycznej Akademii wraz z udostępnianiem usług sieciowych,

2) nadzór nad sprzętem sieciowym i komputerowym będącym na wyposażeniu Akademii,

3) planowanie rozwoju sieci informatycznej, w tym dokonywanie niezbędnych zakupów sprzętu, oprogramowania i licencji oraz prowadzenie ewidencji sprzętu sieciowego, komputerowego oraz oprogramowania,

4) udostępnianie sprzętu komputerowego do zajęć dydaktycznych, prac naukowo-badawczych, realizacji artystycznych itp. dla pracowników, studentów i doktorantów Akademii,

5) realizacja zleceń na rzecz innych jednostek organizacyjnych Akademii, w zakresie wymagającym użycia specjalistycznego sprzętu komputerowego bądź oprogramowania, które posiada Dział Informatyczny, a którego nie posiadają te jednostki,

6) nadzór techniczny nad prawidłowym funkcjonowaniem wszystkich aplikacji pracujących w domenie amuz.wroc.pl,

7) odpowiedzialność za Elektroniczny Biuletyn Informacji Publicznej Akademii zamieszczony w domenie amuz.wroc.pl,

8) bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem nad programami użytkowymi i współpraca z ich serwisantami,

9) udzielanie pracownikom Akademii pomocy w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.

 

Dział Informatycznego posługuje się symbolem „DI”.

 

§ 38

Do zadań Kancelarii Dokumentów Niejawnych należy w szczególności:

1) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,

2) udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom do tego uprawnionym,

3) egzekwowanie zwrotu dokumentów,

4) kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów niejawnych,

5) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami niejawnymi,

6) wykonywanie poleceń Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych, w zakresie funkcjonowania kancelarii.

 

Kancelaria Dokumentów Niejawnych posługuje się symbolem „KDN”.

 

§ 39

Do zadań radcy prawnego należy świadczenie pomocy prawnej w zakresie określonym w art. 6 i 7 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych obejmującej w szczególności:

1) udzielanie porad i konsultacji prawnych organom i pracownikom w zakresie spraw służbowych Akademii,

2) sporządzanie opinii prawnych,

3) opracowywanie i udzielanie pomocy prawnej przy sporządzaniu projektów uchwał, zarządzeń, regulaminów, decyzji i innych aktów organów Akademii,

4) reprezentowanie Akademii przed sądami, urzędami oraz innymi organami i instytucjami w postępowaniach sądowych, administracyjnych i innych tego wymagających,

5) opracowywanie pism procesowych związanych z reprezentowaniem Akademii,

6) obsługa prawna organów Akademii, w tym obecność na posiedzeniach Senatu,

7) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Akademię,

8) informowanie o zmianach stanu prawnego w zakresie działania Akademii,

9) wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

 

Stanowisko radcy prawnego posługuje się symbolem „RP”.

 

§ 40

Do zadań stanowiska ds. rozwoju kultury jakości należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,

2) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem procedur, metod i narzędzi oceny jakości i przebiegu kształcenia oraz raportowaniem jej wyników,

3) monitorowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Akademii pod kątem zgodności ze standardami i wytycznymi Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EHEA) oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej i podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia takiej zgodności,

4) stały monitoring obszaru związanego z kulturą jakości,

5) koordynacja działań związanych z systemem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej i opracowywanie projektów strategii zwiększających jego efektywność,

6) koordynacja działań związanych z procedurą przeprowadzania w Akademii akredytacji europejskiej.

 

Stanowisko ds. rozwoju kultury jakości posługuje się symbolem „KJ”.

 

§ 41

Do zadań Redaktora strony internetowej Akademii należy w szczególności:

1) pełnienie funkcji redaktora polskiej i angielskiej strony internetowej Akademii:  www.amuz.wroc.pl i www.en.amuz.wroc.pl,

2) koordynacja działań związanych z promocją internetową Akademii,

3) dbanie o estetykę i warstwę wizualną strony internetowej Akademii,

4) współpraca z administratorem profili Akademii w mediach społecznościowych.


Stanowisko Redaktora strony internetowej Akademii posługuje się symbolem „RSI”.

 

§ 42

Do zadań stanowiska ds. pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych na cele artystyczne i badawczo-naukowe należy w szczególności:

1) monitoring źródeł finansowania dla projektów zewnętrznych,

2) koordynacja procesu aplikowania o środki finansowe pod względem formalnym, w tym opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów artystycznych, badawczo naukowych, naukowo-dydaktycznych i wydawniczych, w tym o środki unijnych,

3) rozliczanie i opracowywanie sprawozdań z wydatkowania przyznanych środków,

4) pomoc w organizacji poszczególnych zadań projektów m.in. poprzez przygotowywanie umów i zamówień, organizacje podróży, organizowanie tłumaczeń, organizacja spotkań, prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem, przeprowadzaniem postępowań oraz udzielaniem zamówienia publicznego,

5) współpraca z jednostkami Akademii i podmiotami zewnętrznymi w zakresie sporządzania dokumentacji aplikacyjnej.

 

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych posługuje się symbolem „SZA”.

 

§ 43

Do zadań stanowiska ds. pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych na cele infrastrukturalne należy w szczególności:

1) monitoring źródeł finansowania dla projektów zewnętrznych,

2) koordynacja procesu aplikowania o środki finansowe pod względem formalnym, w tym opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów inwestycyjnych i innych projektów związanych z infrastrukturą i działalnością administracyjną w Akademii, w tym o środki unijne,

3) rozliczanie i opracowywanie sprawozdań z wydatkowania przyznanych środków,

4) pomoc w organizacji poszczególnych zadań projektów m.in. poprzez: przygotowywanie umów zamówień, organizacje podróży, organizowanie tłumaczeń, organizacja spotkań, prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem, przeprowadzaniem postępowań oraz udzielaniem zamówienia publicznego,

5) współpraca z jednostkami Akademii i podmiotami zewnętrznymi w zakresie sporządzania dokumentacji aplikacyjnej.

 

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych na cele infrastrukturalne posługuje się symbolem „SZI”.

 

 § 44

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należą zadania określone w powszechnie obowiązujących przepisach, w w szczególności:

1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,

2) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,

3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.), zwanego dalej "RODO",

4) współpraca z organem nadzorczym,

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

 

Inspektor Ochrony Danych posługuje się symbolem „IOD”.

 

§ 45

Do zadań stanowiska ds. kontaktów zagranicznych należy w szczególności:

1) koordynowanie kontaktów zagranicznych Akademii przy współpracy zainteresowanych jednostek merytorycznych Akademii,

2) udział w organizacji wizyt gości zagranicznych zaproszonych przez Akademię, a także międzynarodowych, międzyuczelnianych imprez wymiennych,

3) koordynowanie działań wynikających z podpisanych z uczelniami zagranicznymi umów o współpracy,

4) promowanie Akademii i rozwoju pedagogów poprzez ich wyjazdy dydaktyczne za granicę,

5) poszerzanie możliwości odbycia przez studentów części studiów za granicą w uczelniach partnerskich i przyjmowania studentów zza granicy w Akademii,

6) upowszechnianie informacji o ofertach stypendiów zagranicznych oraz obsługa realizowanych w Akademii programów stypendialnych.

 

Stanowisko ds. kontaktów zagranicznych posługuje się symbolem „KZ”.

 

§ 46

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,

2) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,

3) kontrola informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

5) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w komórce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,

6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych na zasadach określonych we właściwych przepisach.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych posługuje się symbolem „IN”.

 

§ 47

Do zadań stanowiska ds. organizacyjno- prawnych należy w szczególności :

1) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych: zarządzeń, poleceń, pism okólnych dotyczących zagadnień organizacyjnych oraz sposobu realizacji zadań przez komórki organizacyjne,

2) przygotowywanie projektów uchwał Senatu oraz zarządzeń Rektora i Kanclerza,

3) przygotowywanie projektów umów i projektów aneksów do umów,

4) przygotowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień oraz prowadzenie rejestru pełnomocnictw i rejestru upoważnień,

5) prowadzenie zbiorów wewnętrznych aktów prawnych jednostki, w tym uchwał Senatu i zarządzeń Rektora i Kanclerza,

6) obsługa organizacyjna spraw związanych z zarządzaniem mieniem nieruchomym i ruchomym Akademii,

7) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznych,

8) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków,

9) obsługa organizacyjna rzecznika dyscyplinarnego i komisji dyscyplinarnych,

10) przygotowywanie projektów pism w sprawach organizacyjno-prawnych,

11) prowadzenie ewidencji umów,

12) pełnienie funkcji Redaktora Naczelnego BIP oraz Administratora BIP,

13) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami majątkowymi oraz z ubezpieczeniami pracowników wyjeżdżających służbowo zagranicę,

14) archiwizacja dokumentacji wytworzonej na zajmowanym stanowisku pracy,

15) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, do których pracownik będzie miał dostęp z tytułu wykonywania swoich obowiązków służbowych, a których ujawnienie mogłoby narazić Akademię na szkodę,

16) wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego,

17) prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

18) stałe zastępowanie pracownika w Kancelarii Ogólnej.

 

Stanowisko ds. organizacyjno- prawnych posługuje się symbolem „OP”.

 

§ 48

Do zadań stanowiska ds. zamówień publicznych należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektu planu zamówień publicznych na dany rok budżetowy, klasyfikowanie wydatków zgodnie z przepisami prawa oraz określanie możliwych trybów udzielania zamówień publicznych,

2) prowadzenie rejestru zamówień publicznych i zbiorczego rejestru zamówień publicznych udzielonych na podstawie wyłączeń obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

3) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych,

4) sprawdzanie, pod względem formalnym i prawnym, przygotowanej przez komórki organizacyjne Akademii, dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

5) udział w pracach komisji przetargowej w charakterze sekretarza,

6) sporządzanie sprawozdań w zakresie wykonywanych zadań.

 

Stanowisko ds. zamówień publicznych posługuje się symbolem „ZP”.

 

§ 49

Do zadań stanowiska ds. inwestycji i remontów należy:

1) przygotowywanie planów inwestycyjnych,

2) przygotowywanie założeń, wytycznych oraz uzgodnień z użytkownikami do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

3) przygotowywanie dokumentów na potrzeby postępowań o udzielenie zamówień publicznych należących do zakresu zadań Działu, a w szczególności opisu przedmiotu zamówienia i STWiORB,

4) udział w postępowaniach zmierzających do realizacji inwestycji, bieżąca współpraca z uczestnikami procesu budowlanego w trakcie całego cyklu inwestycyjnego,

5) przygotowanie pełnej dokumentacji inwestycji obowiązującej inwestora,

6) przygotowanie, kontrolowanie i nadzorowanie remontów i inwestycji,

7) uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych inwestycji,

8) udział w pracach związanych z przygotowaniem studiów wykonalności i wniosków o dofinansowanie inwestycji,

9) prowadzenie rozliczeń remontów i inwestycji przy współpracy Kwestury,

10) bieżąca realizacja wniosków i zaleceń zewnętrznych organów kontrolnych,

11) prowadzenie ksiąg obiektów

12) nadzór nad stanem technicznym budynków i bezpieczeństwem ich użytkowania, w tym przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych.

 

Stanowisko ds. inwestycji i remontów posługuje się symbolem „IR”.

 

§ 50

Do zadań stanowiska ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej należy w szczególności:

1) zapewnienie realizacji przez Akademię zadań obronnych wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz z aktów wykonawczych do tej ustawy,

2) koordynowanie i wykonywanie przedsięwzięć wynikających z realizacji przez Akademię zadań w ramach zarządzania kryzysowego,

3) prowadzenie spraw z zakresu planowania cywilnego,

4) koordynowanie uczestnictwa Akademii w ćwiczeniach zarządzania kryzysowego szczebla resortowego, krajowego i międzynarodowego,

5) organizowanie ochrony zabytków znajdujących się w gestii Akademii na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,

6) planowanie i realizowanie przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.

 

Stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej posługuje się symbolem „OZC”.

 

§ 51

Do zadań stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy należy w szczególności:

1) doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów i zasad w tym zakresie,

2) kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,

3) przeprowadzanie szkoleń wstępnych - instruktażu ogólnego dla nowozatrudnionych pracowników,

4) organizacja szkoleń okresowych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników,

5) organizacja szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów I roku,

6) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą,

7) prowadzenie postępowania w przypadku wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i opracowywanie stosownej dokumentacji,

8) opiniowanie zakładowych tabel przydziału pracownikom odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,

9) prowadzenie spraw związanych z przydziałem odzieży roboczej oraz wypłatą ekwiwalentów.

 

Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy posługuje się symbolem „BHP”.

 

§ 52

Do zadań stanowiska ds. ochrony przeciwpożarowej należy w szczególności:

1) prowadzenie przeglądów okresowych obiektów Akademii w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

2) przedstawianie wniosków mających na celu poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej,

3) udział w opracowywaniu wytycznych, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

4) inicjowanie i udział we wdrażaniu przepisów przeciwpożarowych na terenie Akademii,

5) nadzór nad przebiegiem konserwacji i kontroli urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz sprzętu gaśniczego,

6) nadzór nad właściwym rozmieszczeniem i utrzymaniem oznakowania ewakuacyjnego, oznakowania sprzętu przeciwpożarowego i innych znaków ostrzegawczych w obiektach i na podległym terenie,

7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej,

8) planowanie potrzeb w zakresie zakupów dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych,

9) prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie przepisów przeciwpożarowych,

10) stały nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym w Akademii,

11) sporządzanie rocznych informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej.

 

Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej posługuje się symbolem „PPOŻ”.

 

§ 53

Schemat organizacyjny Akademii określa załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ IV

Zasady działania Administracji

 

§ 54

1.    Działalność administracyjna ma na celu zapewnienie jednostkom organizacyjnym i komórkom organizacyjnym Akademii odpowiednich warunków do wykonywania zadań statutowych Akademii.

2.    Działalność administracyjna obejmuje zadania o charakterze strategicznym oraz operacyjnym, w szczególności dotyczące:

1) organizacji procesu kształcenia oraz pomocy materialnej studentów i doktorantów,

2) spraw pracowniczych i socjalnych,

3) organizacji współpracy z zagranicą,

4) obsługi finansowej i księgowej,

5) gospodarowania majątkiem Akademii,

6) procesów inwestycyjnych,

7) obsługi prawnej,

8) kontroli działalności Akademii.

 

§ 55

 1. Działalność administracyjna winna być prowadzona z zachowaniem zasad celowości, gospodarności, rzetelności i legalności, w oparciu o przepisy prawne ogólnie obowiązujące oraz wewnętrzne akty normatywne władz Akademii.
 2. Przy załatwianiu spraw, osoby, które je prowadzą, zobowiązane są do zachowania procedur, w tym trybu i terminów, określonych we właściwych przepisach zewnętrznych i wewnętrznych.
 3. Kierownik jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej ponosi odpowiedzialność za organizowanie pracy kierowanej jednostki lub komórki i zapewnienie realizacji powierzonych zadań. W szczególności kierownik jest zobowiązany do ustalenia szczegółowych zakresów czynności pracowników, określenia uprawnień oraz odpowiedzialności pracowników, które pozwalają na pełne wykorzystanie czasu pracy, a także kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia pracowników.
 4. Szczegółowe obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności pracowników określa się w indywidualnych zakresach obowiązków i odpowiedzialności.

 

§ 56

 1. Jeśli postanowienia Statutu lub niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej pracami ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej i działu kieruje kierownik.
 2. W uzasadnionych ekonomicznie i organizacyjnie przypadkach w ogólnouczelnianej jednostce organizacyjnej i dziale może być utworzone stanowisko zastępcy kierownika albo koordynatora.

 

§ 57

 1. Jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne Akademii realizują zadania określone w niniejszym Regulaminie oraz w innych wewnętrznych przepisach prawa.
 2. Do wspólnych zadań jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych należy:

1) planowe i celowe gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na potrzeby gospodarcze Akademii,

2) realizacja zadań określonych zakresem działania jednostki lub komórki zgodnie z przepisami prawa, przy dołożeniu należytej staranności,

3) opracowywanie planów, analiz, opinii i informacji wynikających z zakresu działania jednostki lub komórki (w tym dla potrzeb planowania finansowego i zamówień publicznych oraz kalkulacji kosztów),

4) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, tj. regulaminów i instrukcji należących do zakresu działania komórki,

5) prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji,

6) wykonywanie zadań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także związanych z obronnością,

7) realizowanie zaleceń pokontrolnych,

8) racjonalna gospodarka przydzielonymi składnikami mienia,

9) stosowanie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego oraz przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.

3. Jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne są obowiązane do wzajemnej współpracy w zakresie realizacji zadań wymagających współdziałania, w szczególności do przekazywania sobie informacji, opinii, konsultacji i wzajemnych ustaleń niezbędnych do prawidłowego załatwienia danej sprawy.

 

§ 58

 1. Ciągłość działalności Akademii jest zapewniona przez system zastępstw oraz przekazywania spraw i dokumentów w przypadku rozwiązania stosunku pracy, zmiany stanowiska pracy, urlopu lub innych nieobecności.
 2. W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jego obowiązki wykonuje zastępca kierownika.
 3. W ogólnouczelnianej jednostce organizacyjnej oraz w dziale, w których nie utworzono stanowiska zastępcy kierownika, w czasie nieobecności kierownika, jego obowiązki wykonuje pracownik wyznaczony przez kierownika i zaakceptowany przez Rektora lub Kanclerza.
 4. Nieobecny pracownik jest zastępowany przez pracownika określonego w zakresie obowiązków i odpowiedzialności.
 5. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia stosunku pracy, zmiany stanowiska pracy lub w innych uzasadnionych przypadkach stanowisko pracy jest przekazywane bezpośredniemu przełożonemu lub osobie wskazanej przez bezpośredniego przełożonego.

 

§ 59

 1. Pracownik niebędący kierownikiem komórki organizacyjnej posiada tylko jednego bezpośredniego przełożonego, od którego otrzymuje polecenia i przed którym jest odpowiedzialny za ich wykonanie.
 2. Pracownik, który otrzymał polecenie służbowe od przełożonego wyższego szczebla powinien wykonać polecenie, zawiadamiając o tym swego bezpośredniego przełożonego w miarę możliwości przed wykonaniem polecenia. W przypadku niemożności wykonania wydanego polecenia, pracownik jest obowiązany powiadomić o tym osobę, która polecenie wydała oraz bezpośredniego przełożonego.
 3. W przypadku niecierpiącym zwłoki, gdy zachowanie drogi służbowej mogłoby narazić na szkodę Akademię, każdy pracownik zobowiązany jest przedsięwziąć działania konieczne dla załatwienia tej sprawy. O podjętej decyzji z pominięciem drogi służbowej należy zawiadomić bezzwłocznie kierownika właściwej komórki organizacyjnej.

 

§ 60

Spory kompetencyjne rozpatruje przełożony wspólny dla jednostek organizacyjnych lub komórek organizacyjnych pozostających w sporze.

 

§ 61

1.  Dokumenty wymagające podpisu Rektora, Prorektora, Dziekana, Kanclerza lub ich zastępców oraz dokumenty wewnętrzne parafuje kierownik komórki organizacyjnej lub wyznaczony przez niego pracownik prowadzący sprawę – na kopii pozostającej w aktach sprawy– przy czym:

1) dokumenty jednostronnicowe – czytelnym podpisem lub podpisem skróconym (parafą) wraz z imienną pieczątką,

2) dokumenty wielostronicowe – na każdej stronie parafą a na ostatniej stronie czytelnym podpisem lub podpisem skróconym wraz z pieczątką imienną,

2.  Zasady parafowania opisane w ust. 1 stosuje się odpowiednio do umów.

3.  Podpisujący i parafujący pisma ponoszą odpowiedzialność za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem Akademii.

 1. Osoba sporządzająca projekt pisma parafuje je i przedstawia do podpisu wraz z aktami sprawy.
 2. Dokumenty przygotowywane wspólnie przez kilka komórek organizacyjnych lub przygotowywane w uzgodnieniu z innymi komórkami organizacyjnymi wymagają parafowania przez kierowników wszystkich tych komórek lub pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie sprawy.
 3. Dokumenty mogące skutkować zaciągnięciem zobowiązań finansowych wymagają pisemnej akceptacji Kwestora.
 4. Zasady obiegu dokumentów w Akademii określają odrębne przepisy.

 

§ 62

1. W Akademii są wydawane następujące akty prawa wewnętrznego:

1) uchwały Senatu,

2) zarządzenia Rektora,

3) zarządzenia Kanclerza.

2. Projekty aktów prawa wewnętrznego opracowuje merytorycznie właściwa dla danego zagadnienia komórka organizacyjna Akademii, w uzgodnieniu z innymi komórkami, jeżeli regulowana działalność jest zbieżna lub pokrywa się w części z realizowanymi przez te komórki zadaniami.

3. Projekt wewnętrznego aktu prawnego jest opiniowany przez radcę prawnego, a w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów również przez organizacje związkowe.

§ 63

1. Zasięganie opinii radcy prawnego Akademii jest wymagane w sprawach służbowych o znaczeniu zasadniczym oraz w przypadku trudności w interpretacji przepisów prawnych, a w szczególności:

1) przy redagowaniu aktów prawa wewnętrznego tworzonych przez komórki organizacyjne Akademii,

2) przy weryfikacji aktów prawa wewnętrznego pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami,

3) przy zawieraniu umów, zwłaszcza dotyczących umów nietypowych, długoterminowych, dotyczących przedmiotu o znacznej wartości lub zawieranych z podmiotami zagranicznymi,

4) przy negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Akademię,

5) w przypadku spraw związanych z gospodarką mieniem i nieruchomościami,

6) w sprawach związanych z egzekucją należności Akademii, w tym w prowadzeniu postępowania sądowego, egzekucyjnego,

7) w przypadku występowania przed sądami i urzędami w imieniu Akademii,

8) przy udzielaniu odpowiedzi na wystąpienia organów kontrolnych, organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów administracji państwowej.

 1. Opinie prawne są wydawane na wniosek jednoosobowych i kolegialnych organów Akademii, Kanclerza, Kwestora, kierowników działów i osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.
 2. W razie zamiaru załatwienia sprawy w sposób odmienny od wyrażonego w opinii prawnej sprawa wraz z opinią prawną powinna być przedstawiona do rozstrzygnięcia Rektorowi.

 

§ 64

 1. Pełnomocników ustanawia i odwołuje Rektor lub inna osoba upoważniona do udzielania pełnomocnictw przez Rektora oraz Kanclerz w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa lub upoważnienia.
 2. Udzielenie pełnomocnictwa lub upoważnienia oraz ich odwołanie wymaga formy pisemnej chyba, że przepisy wymagają formy szczególnej.
 3. Rektor może udzielić pracownikom Akademii pisemnego upoważnienia do załatwieniach określonych spraw w jego imieniu.
 4. Prorektorzy, Dziekani i Kanclerz mogą udzielić pracownikom Akademii pisemnego upoważnienia do załatwieniach określonych spraw w ich imieniu w zakresie określonym w upoważnieniu otrzymanym od Rektora.
 5. Pracownik potwierdza przyjęcie pełnomocnictwa lub upoważnienia własnoręcznym podpisem. Dokumenty udzielonych pełnomocnictw i upoważnień są przechowywane w aktach osobowych pracownika.
 6. Rejestr udzielonych pełnomocnictw i upoważnień prowadzi osoba zatrudniona na stanowisku ds. organizacyjno - prawnych.

 

 

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

 

§ 65

            Niniejszy Regulamin organizacyjny Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.