Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 34/2018 z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie obiegu dokumentów związanych z organizacją zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych ...

PDFZarządzenie Nr 34/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie obiegu dokumentów związanych z organizacją zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (566,13KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 34/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie obiegu dokumentów związanych z organizacją zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (910,72KB)
 

 

Zarządzenie Nr 34/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 5 października 2018 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie obiegu dokumentów związanych z organizacją zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668) oraz § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się Zarządzenie Nr 35/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie obiegu dokumentów związanych z organizacją zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, że:

1) § 1 ust. 2 Zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„2. Każda osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne w Akademii zobowiązana jest w terminie do 15 października każdego roku do:

1) pobrania ze strony internetowej Akademii (zakładka: Pracownik, Formularze, Dydaktyka) i wypełnienia „Rozkładu zajęć indywidualnych, grupowych i zbiorowych” prowadzonych w danym roku akademickim zwanego dalej „rozkładem zajęć” oddzielnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,

2) przesłania wypełnionych rozkładów zajęć do Działu Informatycznego na adres e-mail: centrum.informatyczne@amuz.wroc.pl,

3) złożenia w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich podpisanych wydruków rozkładów zajęć.

W przypadku jakichkolwiek zmian w rozkładzie zajęć prowadzący zajęcia jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji rozkładu zajęć w Dziale Informatycznym i w Dziale Nauczania.

Wzór rozkładu zajęć indywidualnych, grupowych i zbiorowych określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.”

 

2) Załącznik nr 1 do Zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 35/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie obiegu dokumentów związanych z organizacją zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2018 r.