Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

11.10.2019 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie bilansu kompetencji dla 100 studentów - Uczestników/Uczestniczek – projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego ...

PDFBilans kompetencji_Rozeznanie_rynku_11.10.2019 (1,60MB)
PDFBilans kompetencji_formularz ofertowy_11.10.2019 (513,44KB)
 

Wrocław 2019-10-11

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie bilansu kompetencji dla 100 studentów - Uczestników/Uczestniczek – projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – w postaci specjalistycznej, indywidualnej diagnozy kompetencji zawodowych.

 

Zakres przedmiotu zamówienia:

 1. Przeprowadzanie formalnego procesu weryfikacji posiadanych przez uczestnika projektu umiejętności i kompetencji (wstępny bilans kompetencji) w zakresie:
 1. przeglądu dotychczasowej edukacji i/lub zatrudnienia w celu ewaluacji posiadanej wiedzy i faktycznych umiejętności studenta;
 2. określenia celu zawodowego, aspiracji i potrzeb;
 3. diagnozy/oceny predyspozycji zawodowych i osobowościowych;
 4. określenia strategii zrealizowania celu zawodowego
 5. listy kompetencji, jakie student musi zdobyć aby osiągnąć swój cel zawodowy
 1. Przeprowadzanie weryfikacji nabytych kompetencji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia w odniesieniu do diagnozy wstępnej (końcowy bilans kompetencji),
 2. Przygotowywanie i opracowanie raportów z diagnozy przeprowadzonej na początku przystąpienia uczestnika do projektu (wstępny bilans kompetencji) oraz diagnozy końcowej (porównanie uzyskanych wyników po zakończonej formie wsparcia z wynikami na wstępie).

Studenci będą objęci wsparciem w ramach projektu poprzez uczestnictwo w czterech rodzajów szkoleń i warsztatów z zakresu:

 1. Produkcji muzycznej z elementami realizacji dźwięku (m.in. nauka oprogramowania do produkcji muzycznej, instrumentów wirtualnych, teoria technologii studyjnej, podstawy akustyki wnętrz, sampling, realizacja nagrań studyjnych i koncertowych, podstawy produkcji muzycznej);
 2. Organizacja i produkcji wydarzeń artystycznych (m.in. Modele organizacji Polska – modele organizacji świat, budowanie marki – budowanie relacji, umowy i aspekty formalno-prawne; budżetowanie i rozliczenia, zamówienia publiczne, pozyskiwanie środków, sponsoring, promocja, marketing i sprzedaż, produkcja wydarzeń i realizacja techniczna);
 3. Szkoleń z zakresu przedsiębiorczości (przygotowanie biznesplanu, źródła finansowania działalności, indywidualna działalność gospodarcza/spółka, współpraca na płaszczyźnie kultura-biznes, wystąpienia przed inwestorem).
 4. Warsztatów z praw autorskich.

Wymagania:

Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadały:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie doradztwa zawodowego lub o specjalności: psychologia/socjologia/andragogika;
 2. pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. co najmniej roczne doświadczenie w zakresie badania kompetencji/poradnictwa zawodowego potwierdzone niezbędnymi dokumentami,
 4. znajomość specjalistycznych narzędzi diagnostycznych i psychometrycznych oraz praktyczna umiejętność ich wykorzystywania,

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Wsparcie rozpocznie się niezwłocznie po wyłonieniu Wykonawcy i będzie realizowane według ustalonych harmonogramów, wskazanych Wykonawcy przez Zamawiającego.
 2. Bilans kompetencji rozpocznie się w październiku 2019 r.
 3. Spotkania indywidualne będą w następującym trybie: dni robocze oraz w weekendy zgodnie z potrzebami i możliwościami Uczestników/Uczestniczek projektu;
 4. Zamawiający dopuszcza również możliwość wykonania bilansu kompetencji online tj. za pośrednictwem internetu, bez konieczności bezpośrednich spotkań indywidualnych.
 5. Przedmiot zamówienia musi być wykonywany osobiście przez osoby, które posiadają wymagane kwalifikacje i umiejętności wymienione w punkcie „Wymagania”.
 6. Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie) lub umowy z Wykonawcą (faktura), od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 30.06.2022 r.
 7. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może wymagać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie.

Oferta

 1. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: tomasz.bakowski@amkl.edu.pl do dnia 18.10.2019 r. do godz. 10.00
 2. Kryterium oceny ofert jest cena.
 3. Wykonawca w ofercie przedstawi cenę jednostkową brutto za jedną osobę.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia grupy studentów podlegających bilansowi kompetencji, po cenie wskazanej w ofercie.

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Nazwa/Imię, nazwisko i adres Oferenta:

(zgodnie z wpisem do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej)

...............................................................................................................................

…………………………………………………………………………………...

NIP: ...................................................REGON: ....................................................

Tel: .....................................................Fax: ...........................................................

http//: ..................................................E-mail: …………………………………..

Do:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego

Pl. Jana Pawła II 2

50-043 Wrocław

Nawiązując do zaproszenia o przedstawienie oferty na przeprowadzenie bilansu kompetencji dla 100 studentów - Uczestników/Uczestniczek – projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – w postaci specjalistycznej, indywidualnej diagnozy kompetencji zawodowych:

1. Oferujemy realizację zamówienia, zgodnie z zakresem określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

2. Cena oferty (za jedną osobę)

1) brutto: ....................................zł (słownie: .......................................................................złotych)

3. Oświadczam, że zobowiązuję się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie ze złożoną ofertą.

4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

 

Podpis Oferenta

 

………………..