Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2017-06-27.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • Na stronie znajdują się tabele, które nie przedstawiają stosownych danych.
 • Na stronie znajdują się skany dokumentów, które nie są rozczytywane przez programy wspomagające osoby niepełnosprawne. 
 • Nie każdy obraz na stronie posiada opis pozwalający osobom korzystającym z technologii asystujących poznanie jego treści. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-11.

Data aktualizacji oświadczenia: 2022-03-31.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy NETKONCEPT.COM sp.j..

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://bip.amuz.wroc.pl/?wcag=black-yellow , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: mgr Ewa Iwańczyk - Jankowska, kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 310 05 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

50-043 Wrocław, pl. Jana Pawła II 2
Tel.: 71 310 05 05
Faks: 71 355 28 49
E-mail:
Strona internetowa: amuz.wroc.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek główny A wraz z oficynami B i C pl. Jana Pawła II nr 2
 • bezprogowe wejście do budynku z poziomu terenu od strony placu Jana Pawła II , wjazd na wysoki parter za pomocą dźwigu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych, wjazd na wyższe kondygnacje za pomocą windy osobowej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych
 • dostępność oficyny wysokiej B  przez budynek główny A (na 1 piętrze)
 • dostępność do oficyny niskiej C wejście do budynku podjazdem, dojście do budynku od strony ul. Zelwerowicza (tutaj można wjechać tylko na parter, piętro będzie niedostępne.
 1. Budynek D ul. Zelwerowicza 3a-5
 • bezprogowe wejście do budynku z poziomu terenu dziedzińca budynku od strony
 • ul. Zelwerowicza, wewnątrz budynku dźwig dla osób niepełnosprawnych
 1. Budynek E ul. Zelwerowicza 7-11
 • wjazd do budynku przez bramę od strony ul. Zelwerowicza i bezprogowe wejście z poziomu terenu od strony dziedzińca budynku E, wewnątrz budynku winda osobowa dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych
 • opcjonalnie: wjazd autem do garażu podziemnego i windą osobową na poszczególne kondygnacje
 • opcjonalnie: dostęp do Budynku E z budynku D lub dziedzińca budynku D  - wejścia bezprogowe
 1. Budynek F ul .Podwale 13
 • wejście bezprogowe do budynku od strony ul. Zelwerowicza przez dziedziniec budynku D,
 • wjazd na wysoki parter platformą dla osób niepełnosprawnych, wewnątrz budynku winda osobowa przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych 
 • opcjonalnie dostęp do budynku przez budynek główny A z poziomu pierwszego piętra

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.