Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

18.10.2019 - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ramach rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty na wynajem pomieszczeń służących do realizacji warsztatów pn. „Organizacja i produkcja wydarzeń artystycznych”

PDF18.10.2019 - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ramach rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty na wynajem pomieszczeń służących do realizacji warsztatów pn. „Organizacja i produkcja wydarzeń artystycznych” (338,27KB)
DOCX18.10.2019 - formularz_ofertowy (195,86KB)
 

Wrocław 2019-10-18

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ramach rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty na wynajem pomieszczeń służących do realizacji warsztatów pn. „Organizacja i produkcja wydarzeń artystycznych” w ramach projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

 

 • wynajem 2 sal wykładowych w jednym czasie na co najmniej 10 osób (uczestników warsztatów) każda z osobna, z dostępem do rzutnika, projektora, z zapewnieniem niezbędnego sprzętu do wyświetlenia prezentacji multimedialnej oraz z zapewnieniem stanowisk do sporządzania notatek i wykonywania ćwiczeń w ramach zajęć i wykładów, z dostępem do sieci wifi.
 • ze względu na charakter prowadzonych warsztatów i scenariusz zajęć („Planowanie wydarzeń artystycznych i programowanie repertuaru” - które są zależne od obiektu i rodzaju sal koncertowych, którymi dysponuje obiekt, „Produkcja wydarzeń” – zajęcia zapoznające Uczestników z możliwościami technicznymi sal- dostosowanie do wydarzenia oświetlenia, nagłośnienia, akustyki ustawienia i wykorzystania sprzętu np. podłogi baletowej, miejsca dla chóru oraz  widowni mobilnej w różnych konfiguracjach) Oferent, w ramach oferowanej stawki godzinowej, zapewni w trakcie zajęć dostęp do co najmniej 2 sal koncertowych, z których jedna będzie posiadała zapadnię sceniczną, chór, mobilną widownię podłogę baletową, nagłośnienie z systemem akustycznym pozwalającym na wygłuszenie sali,  na co najmniej 1000 osób publiczności, z dostępem do zaplecza technicznego wraz z nawigacją oświetlenia.
 • Ze względu na charakter prowadzonych warsztatów i scenariusz zajęć („Planowanie wydarzeń artystycznych i programowanie repertuaru”, które są zależne od obiektu i rodzaju sal koncertowych, którymi dysponuje obiekt, „Produkcja wydarzeń” – zajęcia zapoznające Uczestników z możliwościami technicznymi sal- dostosowanie do wydarzenia poprzez wykorzystanie sprzętu np. podłogi baletowej, miejsca dla chóru i publiczności oraz  widowni mobilnej w różnych konfiguracjach, „Promocja, marketing, sprzedaż” – kontrolowanie zainteresowania wydarzeniem, rezerwacje miejsc, informacja o wydarzeniu, wycena wydarzenia), obiekt musi posiadać zintegrowany elektroniczny system sprzedaży z następującymi modułami:
 1. modułem służącym do administracji danych dot. wydarzenia artystycznego (data, godzina, miejsce, podgląd sali koncertowej z edytowalnym podziałem na kategorie miejsc, do jakiej grupy wydarzeń należy koncert, tytuł koncertu);
 2. modułem służącym do rezerwacji dla klientów na poszczególne wydarzenia;
 3. modułem odwzorowującym informacje z wyżej wymienionych modułów z funkcją sprzedaży. Moduł powinien być połączony z kasą fiskalną i terminalem płatniczym;
 4. modułem służącym producentom i managerom do zarządzania ich wydarzeniami i do dzielenia się informacjami oraz delegowaniu obowiązków poszczególnym pracownikom.
 • Powyższe wymagania muszą zapewnić możliwość wykonywania zajęć praktycznych z zakresu nagłaśniania i oświetlania sali koncertowej, programowania według obiektu i jego cech technicznych.

 

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy z Wykonawcą (faktura), od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 30.06.2021 r.
 2. Łączną ilość godzin wynajmu ustala się na 336 w okresie od 04.11.2019 r. do 30.06.2021 r. 
 3. Przewidywane godziny wynajmu przypadną w weekendy – (sobota, niedziela), w godzinach 09:00-18:00. Ostateczne terminy najmu ustalone zostaną w trybie roboczym po zaplanowaniu zajęć.
 4. Obiekt musi znajdować się na terenie Miasta Wrocławia.

 

 

 

Oferta

 1. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: tomasz.bakowski@amkl.edu.pl do dnia 30.10.2019 r. do godz. 12.00
 2. Kryterium oceny ofert jest cena.
 3. Wykonawca w ofercie przedstawi cenę jednostkową brutto za godzinę wynajmu sali.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa/Imię, nazwisko i adres Oferenta:

(zgodnie z wpisem do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej)

...............................................................................................................................

…………………………………………………………………………………...

NIP: ...................................................REGON: ....................................................

Tel: .....................................................Fax: ...........................................................

http//: ..................................................E-mail: …………………………………..

Do:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego

Pl. Jana Pawła II 2

50-043 Wrocław

Nawiązując do zaproszenia o przedstawienie oferty na wynajem pomieszczeń służących do realizacji warsztatów pn. „Organizacja i produkcja wydarzeń artystycznych” w ramach projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

1. Oferujemy realizację zamówienia, zgodnie z zakresem określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

2. Cena oferty (za jedną godzinę zegarową)

1) brutto: ....................................zł (słownie: .......................................................................złotych)

3. Oświadczam, że zobowiązuję się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie ze złożoną ofertą.

4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

 

Podpis Oferenta

 

………………..